MØTER / REFERAT


Referat Stord Rotaryklubb 8. september 2021

Til stede: 52 personer med ledsagere og gjester (Et Rotarymedlem fra Sverige og et fra Harstad)

President Frank Helland ønsket velkommen og ledet møtet.

Vi fikk servert kaffe og kringle, det skaper alltid god stemning.

Foredrag ved Knut Arve Omdal som er lege og skribent.

Tittel på foredraget var: «Å berøre stjerner», som også er tittel på boka. Boka var mulig å få kjøpt etter møtet. Referenten kjøpte signert bok og har i skrivende stund lest den. Boka var lettlest og godt skrevet med mange gjenkjennbare situasjoner fra familieliv og yrkesliv.

Omdal skisserte foredraget med disse overskriftene: Livet, Kjærligheten, Legelivet og Legelivet på Stord

Foredraget var lagt opp med gode powerpoints med tekst og fotominner fra familielivet, samt fine musikkinnslag fra samlivet med kona Susanne.

Denne første boka omhandler gleden og livet, den neste boken som ennå ikke er utgitt, vil omhandle sorgen.

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat fra president Frank Helland sin sommertur 25. august 2021

Turen gikk med turbuss fra Leirvik kl 17 mot Tysvær der vi stoppet på Arquebus krigshistorieke museum. Etter forfriskninger om bord i bussen var de ca 35 deltagerne klar for omvisning. Arquebus var kodenavnet for en radiosender som ble brukt under krigen for å holde kontakt med London «London calling».  Museet er på 2000 m2 og har om lag 6000 utstillingsgjenstander fra krigsårene 1940-45, både biler, tanks, uniformer, B-såpe og mange andre gjenstander samlet fra Nord Rogaland og Sunnhordland. Etter omvisningen gikk turen til Aksdal senter der vi fikk servert middag i Aksdals storstove. Presidenten ledet oss trygt gjennom hele turen. Vi hadde et par allsanger der Buchvold fulgte med på gitar. Tradisjonen tro fikk vi også noen små historier som vi kunne humre litt til. Takk for en flott tur!

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb 18.august 2021

Tema: Norsk matproduksjon i framtida frå ein bonde sin synsstad.

Foredragshaldar: Karen Elisabeth Rydland Sæbø

Ho er medeigar i samdrifta Rydland storfe på Fitjar.  De er fire eigarar som alle har jobb ved sida av gardsdrifta.

Garden produserer 500000 liter mjølk i året i tillegg til kjøt. 72 % av inntekta er sal av eigen produksjon, dei resterande 28 % er offentlege tilskot.

Kvifor vera bonde?

Ein gard er ein bedrift som har mål for kva som skal produserast, og det er meiningsfullt å arbeide for å nå disse måla. Garden gjev også arbeid til ungdom lokalt, spesielt i slåtten.  Det er også meiningsfullt å ta vare på kulturlandskapet, at det ser fint ut.

I Noreg er det i dag 40000 bønder og ca 50000 som arbeider  i næringsmiddelindustrien . Berre 3 % av landet er dyrkbar jord, og det meste av dette kan berre brukast til grasproduksjon. Noreg har derfor ein sjølvforsyningsgrad på 36 %

Ho avslutta mede at norsk matproduksjon i framtida er avhengig av to ting, jordvern og politikk. Dersom ein bygg ny brannstasjon på Fitjar på eit jorde der det vert produsert gras vil han aldri meir kunne brukast til dette. Dersom importvernet forsvinn er det ingen norske bønder som vil kunne leve av å produsere mat.

 Referent

Arne Oftedal

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 11. august 2021

19 oppmøtte

Presidenten ønsker medlemmer velkommen tilbake etter ferien

Robert orienterer om høsttur, deltagerliste sendes rundt

Jonas Meier orienterer om Rotary Golf, deltagerliste sendes rundt

o   Presidenten presenterer sine tanker om Rotaryåret 2021 – 2022 og refererer til RI president og DG 2250 om

o   Fortsatt trykk på rekrutering

o   Bidrag til TRF

o   Ungdom, RYLA og utveksling «unge i dag --- medlem i morgen

o   Jobbe med lokale prosjekter

Pratemøte

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 30. Juni 2021 

Til stede: 23

President Bjørn Egil Solvoll ledet Rotaryårets siste møte før ferien.

Per Inge Sætrevik hadde fylt 75 år og ble gratulert med dagen!

Per Olav Lillebø takket for fint oppmøte på Hauglandskvedno for å gjøre dugnad. Kaffe og kringle ble servert som tradisjonen er. 7 personer møtte opp, derav de to eldste i klubben, flott innsats!

PRESIDENTSKIFTE

President Bjørn Egil Solvoll tok et tilbakeblikk på året som har gått; preget av Coronasituasjonen med full nedstenging en periode. Det ble 11 møter høsten 2020, derav julemøtet 16 desember med Olav Oma på Grand Hotell. Både Utdanningsmessa, lutafisk-kvelden og Charterfesten ble avlyst. Årsmøtet ble avlyst 2 ganger men ble til slutt gjennomført 19.mai 2021.  Guvernørbesøket måtte også utsettes, men ble gjennomført på Stord Hotell 26.mai, med bevertning og følge. En periode måtte klubbmøtene være i auditoriet på Yrkesskolen for der var det faste stoler, men møtene måtte være monolog dvs bare foredrag og info. På våren fikk vi være på Stord Hotell, det var konfortabelt og greit. Det gledelige i år er at klubben har tatt inn 4 nye medlemmer! Det ble også delt ut 6 Paul Harris medaljer til trofaste medlemmer, velfortjent! Klubben har også bevilget penger til Rotary Foundation og nye TV til avlastningsrom på Stord Sykehjem, dette må vel sies å «gagne andre» som er et av Rotarys formål. Presidenten takket klubben og komiteene for godt samarbeid i året som gikk.

Guvernør Jostein Osnes ble takket av! Jostein Osnes takket for god samarbeid i et utfordrende år.

Høytidelig overrekking av presidentkjedet til Frank Helland

Den nye presidenten Frank Helland takket først Bjørn Egil Solvoll for innsatsen. Han sa videre at han både gleder seg og er spent på den nye oppgaven. Han vil legge vekt på det indre livet i klubben med klubbliv og medlemsutvikling som en yrkes- og serviceorganisasjon. Han ser også frem til å ta i bruk de nye møtelokalene på SKL fra høsten.

Leder for programkomiteen for kommende Rotaryår Robert Halleraker orienterte om program som begynner med møter 11 august, men det er bestilt bort på Stord Hotell for sommerferien hver onsdag tom. 4 august, så vær velkommen! Høstens program vil bli lagt ut på klubbens nettside så snart det er klart. Vi vil få besøk av Magne Rommetveit som vil snakke om valget og livet på Stortinget. En kveld blir med professor Gunnstein Akselberg. Vi får besøk av pensjonert lege Omdal. Presidentens «blåtur» og Guvernørbesøk for å nevne noen høydepunkt. Vi gleder oss!

 Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 9. juni 2021.

Til stede: 26 medlemmer

President Bjørn Egil Solvoll ledet møtet

Per Olav Lillebø minnet om dugnad ved Hauglandskverna onsdag 16. juni, med oppmøtested og hvilket utstyr som skulle med.

Gjertrud Husøy refererte fra møte med distrikts-guvernør Jostein Osnes i Åkrehavn 8. juni det 22 personer var tilstede fra klubbene Karmøy, Karmsund, Kopervik, Haugesund, Haugesund Sør, Stord og Sokndal (Suldal var ikke tilstede). Bjørn Rismyr ledet møtet og sa Rotary både måtte tenke lokalt og internasjonalt. Guvernør Jostein Osnes orienterte om året og ba klubbene fortelle litt fra driften i året som gikk. Mye omhandlet den spesielle situasjonen med hensyn til corona/covid19. Etter pausen fikk innkommende guvernør Claus Feyling ordet, han delte ut vimpler og «stikers» fra verdenspresidenten med påskrift «Serve to changes lives». Distriktsguvernørens motto for kommende år er:

1.     Medlemsutvikling

2.     Rotaryfondet

3.     Rotarys tilbud til de unge (Utveksling, Ryla og Georgiastipend)

4.     Klubbenes indre liv

Kurts Grundvold hadde 3 minutter og snakket om trafikkopplæring og vurdering fram til sertifikat. Den første forskriften vi hadde i Norge var fra 1913, som et lite hefte. Ca 1970 kom Normalplan for trafikkopplæring som vi har hatt fram til 2005. I denne sto det beskrevet om grunnlag for kjøreopplæring og kjøreskoler. Den nye forskriften er på flere hundre sider med utdyping av de ulike punktene i forskriften. Trygg trafikk sier at opplæring hjelper og at ulykker og trafikkdøde er gått ned med årene. Norge sammen med Sverge og Nederland rangerer på topp når det gjelder trafikksikkerhet.

 

Tore Lande Moe holdt foredrag» Svovelkis, svovelsyre og gruvedrift» Gruvedrift på Litlabø 1865-2020

Et interessant foredrag hvor vi ble tatt med fra utvinning av svovelsyre på Lysaker (grenseelva mellom Oslo og Bærum) og via gruvedrift på Huglo, Bømlo, Gullberg til Litlabøgruvene som startet med typen dagbrudd 1865, senere kom gruveganger og heis for å komme ned til de store forekomstene av svovelkis. Grunnen til gruvedrift var stor etterspørsel etter dynamitt. Ved oppstart av mer profesjonell gruvedrift på Litlabø ble det også bygd industrianlegg som vaskeri og heis (som går 6-700 meter ned), samt boliger for både direktører og arbeidere. Mange kjente navn ble nevnt, mest direktører og sakførere som konsul Jebsen, ingeniør Brun, sakfører Mandt, Heidenreich, Olsen og Christensen. Direktør Koren; og en rapport fra Munster om å drive profesjonell gruvedrift. Etter gruveulykken på 1960 tallet tok Stord kommune over området og drifta og det utviklet seg en vennskapsklubb for gruvene på Litlabø.  Venelaget for Gruo har restaurert bygg og anlegg som nå er en del an museet.

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær 

Referat fra medlemsmøte 2. juni 2021 på Stord Hotell

Til Stede: 23 medlemmer

President Bjørn Egil Solvoll ledet møtet

Per Olav Lillebø inviterte til dugnad på Hauglandskverna kl 17 den 16. juni

Planen er å vasking, beising, raking og rydding. Når det gjelder tilføring av ved må dette utsettes til høsten når forbud mot bålbrenning opphører.

3 minutter ved Ole G. Grov med tema CORONA og hva ordet betyr

Corona betyr krans eller krone

Pan-demi betyr alt-folk

Epidemi betyr en liten gruppe

Virus betyr gift

Mutasjon vil si en forandring

Kohort er en gruppe

Karantene vil si 40 dager

Vak-sine betyr ku-kopper

Dagens tema: Opptak av nye medlemmer ved president Bjørn Egil Solvoll

Torill Mosheim ble presentert av fadder Jonas Meyer Eldøy.

Torill er fra Bjelland på Stord og er utdannet innen handel. Har tidligere jobbet i Bohus, Skeidar og Ica Maxi. Nå er hun leder i Ragnsells, avdeling Sunnhordland. Hun er den første kvinnelige lederen i dette firmaet. Vi ønsker henne velkommen i klubben!

 Åslaug Emmerhoff ble presentert av Svein K. Bunes.

Åslaug er fra Halsnøy og utdannet tannlege. Hun overtok praksisen etter Tore Haaskjold, og ble i den anledningen introdusert for Rotary. Hun har tidligere praksis fra folketannhelsa på Stord og 20 år i tannhelsetjenesten i Fitjar. Vi ønsker henne velkommen i klubben!

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat fra medlemsmøte i Stord Rotaryklubb den 26. mai 2021 på Stord Hotell

Til stede: 36 medlemmer og ledsagere

President Bjørn Egil Solvoll ønsket velkommen

Program: Guvernør Jostein Osnes møte med klubbens medlemmer og deres ledsagere. Alle var invitert til å være med på klubbmøtet og på middagen etterpå på Stord Hotell.

Guvernøren sa det var viktig for organisasjonen både det arbeidet som ble gjort lokalt og nasjonalt. Dette året var det søkt om å få TV aksjonen men vi nådde ikke opp.

Jostein Osnes hadde vært foredragsholder i Rotary flere ganger (også i Stord RK) før han sa ja til å bli medlem, dette var i Bærum Rotaryklubb, og da han ble pensjonist og flyttet til Etne ba han om å bli tilsluttet Stord Rotaryklubb.  Det var en stor opplevelse å være med i dugnadsgjengen da det skulle lages og settes opp skilt i Landåsen. Gode minner å se tilbake på!

Verdenspresidentens Holger Knapp sitt slagord er: «Rotary åpner mulighetene», men dette har både vært utfordrende men samtidig skapt muligheter for å møtes på nye måter som på TEAMS. Digitale løsninger har vørt benyttet både for PETS og Distriktskonferansen, men også klubbmøter i enkelte klubber.

Verdenspresidenten slår et slag for å danne nye klubber. Lokalt vi vi nå jobbe for å danne Rotaryklubb på Bømlo

Å gagne andre er et av de viktigste målene for Rotary.

Rotary er verdens største humanitære organisasjon med bakgrunn i yrke, kjønn, alder.

Poliopluss er det store satsinga for Rotary. Det er gledelig at det i de to gjenværende landene Afganistan og Pakistan ikke har vært nye kasus det siste året

Guvernør Jostein Osnes sa klubben måtte satse på Utvekslingsstudenter snart

PAUL HARRIS utdeling

En gledens dag da fire medlemmer fikk hver sin Paul Harris påskjønnelse

Arne Oftedal

Claus Junger

Jens Hystad

Olav A. Andreassen

Ole G. Grov

Per Inge Sætrevik

 

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 12. mai på Stord Hotell

Til stede: 16 personer 

President Bjørn Egil Solvoll ønsket velkommen

3 minuttar ved Knut Gramstad med tema RADIO

Han gjorde en refleksjon over radioens betydning før og nå, der viktig informasjon og nyhetsstoff ble presentert i radio som for eksempel: Morgenkåseri, Landbrukshalvtimen, Reiseradioen og Borgulfsen. Dette til forskjell fra i dag da det er mange kanaler vi kan velge mellom som P2 «pludreradio» med 80 % musikk. Han undret også over generasjonsforskjeller og at de unge oppsøker nyheter og informasjon når de har tid og bruker Tiktok og Youtube.

Polioaksjonen ved Arne Oftedal.

Aksjonen på lørdag innbrakte 6500 kroner og klubben foreslo i møtet og minst doble beløpet.

Polioepedemier 1905, 1911, 1925, 1936, 1941 med en topp 1950.

Av de som ble smittet med dette viruset fikk 1-2 % lammelser. Noen i underekstemitetene og måtte gå med krykker/skinner. Mange av de som fikk lungelammelser måtte ligge i hjernlunge.

Vaksine ble utviklet, og fra 1979 fikk vi massevaksinering, først Saliks vaksine som injekson, senere Sabins vaksine i dråpeform som er genialt enkel og effektiv.

Rotary har hatt og har et ekstra fokus på innsamling av midler og økonomisk bidrag til vaksinering. Målet er å utrydde Polio, pr i dag er det bare Afganistan og Pakistan som har smitte i befolkningen.

Fra 2017 har Bill og Melinda Gates gjennom en stiftelse bidratt med tilsvarende beløp som Rotary for å bekjempe POLIO.

Referent

Gjertrud Husøy
sekretær 

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 28.april på Stord hotell

Til stede: 17 personer

Innkommende president Frank Helland ønsket velkommen og hadde med hilsen fra presidenten som fortsatt var på sykehuset.

Dagens møte: Pratemøte

Robert Halleraker refererte fra Distriktskonferansen 24.-25. april som i år ble digital. Til møtet var 58 delegater påkoblet fra 57 klubber. Tema for konferansen var HAV der dei tre hovudinnleiarane var professor Peter Haugan, Havforskningsinstituttet, dagleg leiar Hege Økland, NCE Maritime Clean Tech og direktør Carlos Concalo Das Nevas, direktør for Forskning og Internasjonalisering ved Veterinær instituttet. Ei stor takk til dei. 

Arne Oftedal orienterte om Polioaksjonen som klubben arrangerer 8. mai med stand i Sagvåg, Heiane Storsenter og på Amfi Stord.

Nye lokaler for klubbmøter blir i SKL bygget fra høsten 2021. Resten av møtene nå i vår blir på Stord Hotell eller på Yrkesskolen.

 Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 21. april 2021 på Stord Hotell

Til stede: 25 personer

Innkommende president Frank Helland ønsket velkommen til møtet og gav straks ordet til:

-         Robert Halleraker som kunne hilse fra president Bjørn Egil Solvoll som nå er sykemeldt.

-         Kurt Grundvold fikk ordet og spurte om noen hadde kjennskap til hvem som hadde lånt ut messeveggene til Stord Kommune i anledning vaksineringen.

-         Arne Oftedal orienterte om Polioaksjonen som er berammet til 8.mai her på Stord. Det blir stands i Sagvåg, Heiane Storsenter og Stord Amfi. Han ønsket mannskap til å stå på stand og sendte rundt påmeldingsliste.

Yrkesforedrag ved Jacob Bjelland.

Han takket for å bli invitert i klubben. Han fortalte om sin oppvekst på familiegarden på Bjelland og valget om å overta garden da faren døde. Men foruten å være gårdbruker med høy, hester og juletrær har han jobb som sivilingeniør på Sunnhordaland Kraftlag. Han er utdannet ved NTH for 23 år siden. Har tidligere erfaring fra Aker Elektro og Wärtsilä. Hans store hobby er politikk som han også deler med sin kone. Politikken har ført til mange utfordringer som å plutselig bli ordfører da Harry Herstad døde. Senere kom det flere utfordringer da ordfører Epland var i permisjon og coronapandemien gjorde sitt inntog. Men han framhevet det gode samarbeidet både i politikken og i den kommunale ledelsen, spesielt kommunelegen. På den måten har smittevernarbeidet fungert godt og industrien har kunnet ta inn arbeidere gjennom hele pandemien, dette er han stolt av. Han er også stolt over at kommunen kunne hjelpe Ulvik kommune med helsepersonell da de plutselig fikk et stort utbrudd der. På ordet fritt fikk han skryt for et Grindabygg han hadde bygd selv på garden. Det kom også spørsmål om grisehald i Gullberg, et spennende prosjekt for familien som nå er lagt på vent.

 Referent
Gjertrud Husøy
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 03. mars 2021

 3-min v/Jonas Meyer Eldøy

Refleksjonar over livet til Olav den hellige før slaget ved Stiklestad 1030.

Geir Angeltveit- Stord folkehøgskule

En av fire nye folkehøgskoler vedtatt opprettet. Disse skulle være et supplement til eksisterende folkehøgskoler (kristne eller frilynte) Stord folkehøgskole (S.F) skal være en entrepenørskaps-folkehøgskole.

Planlegger for max 125 elever (kapasitet på Grand) og 20 årsverk med 20-25 tilsette. 350 søkere til disse lærerstillingene

6-8 linjer

-Miljø og bærekraft (ikke en reiseskole)

-Multisport explore

-Fjord, fjell og friskliv

-Idrett,friluftsliv og spenning

-Politi og vekter- den mest populære linja ( gir vekterkurs)

-E-sport

-Film og TV

-Entrepenør og idemakeren

Motorcross

Allerede tatt opp 63 elever, ser positivt på oppstarten til høsten

Folkehøgskolen har flere samarbeidspartnere blant lokale næringsaktører. Grand Hotel under ombygging.

Skoleåret varer fra midt av august til midt av mai. Om sommeren brukes til utleie/hotel.

Referent

Arne Oftedal

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 24.02.21 på Yrkesskolen

Til stede: 27 medlemmer

President Bjørn Egil Solvoll ønsket velkommen. Han orienterte litt om møteplanen framover, og sa at på grunn av coronasituasjonen vil møtene fram til påske være på Yrkesskolen, deretter vil medlemsmøtene bli i de nye lokalene på SKL.

3 min. ved Nils Dale Elde. Tema var: «å eldast». Han tok utgangspunkt i spaltisten Jon B. Styve sitt innlegg i Vaksdalsposten. Han sa om barn at de vokser opp og blir eldre, men de de mer voksne «eldast». Etter tradisjonen skal de yngre lære av de eldre, menn etter digitaliseringen av samfunnet er dette blitt snudd opp-ned.

Yrkesforedrag ved Hermann Hovland, han innledet foredraget med å fortelle om familien sin fra Halsnøy og om familien på Stord, og at svigermoren var søster til nå avdøde Rotaryaner Erik Underhaug.

Utdanning: Befalskole/sjøkrigsskole

Har jobbet i Kystartilleriet, Aker Elektro, Sør Al og fra 2013 som innkjøpssjef i Gasnor.

Gasnor har 50 ansatte fordelt på Kollsnes, Karmøy, Bergen og Oslo. De driver med distribusjon og salg av naturgass. De har 22 tankbiler og 1 skip, (og 1 skip i bestilling) som frakter flytende NLG gassen.  Gassen har temp på -150 grader når den fraktes

Gasskunder er: Sør-Al, Sunndalsøra, Ferger, Båter og snart skal 11 av Hurtigrutene gå på gass.

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 17. februar 2021 på Yrkessskolen

Til stede 22 medlemmer, alle fikk sitte med 1 meter avstand på fastmonterte stoler, slik coronareglene tilsier. Auditoriet på Yrkesskolen kan ta imot 50 personer ut fra coronareglene.

-         President Bjørn Egil Solvoll ønsker velkommen til første ordinære møte 2021

-         Svein K. Bunes gav en kort orientering om arbeidet i programkomiteen. På grunn av coronasituasjonen kan vi ikke ha pratemøte, bare foredrag. Og foreløpig får vi benytte Yrkesskolen.

Dagens foredrag var ved Håkon Frode Særstein med tema: «11 veker med flyktningearbeid på Lesbos»

Håkon Frode holdt et engasjert foredrag om de to turene han har hatt til Flyktningeleirene på Lesbos. Selv om Håkon Frode nå er pensjonist har han både engasjement og jobber i Voksenopplæringen og i CYBERSITES. Han reiste ned til Lesbos for organisasjonen «En dråpe i havet». Første turen var før brannen. Den gang var det 22000 flyktninger i leiren under svært trange forhold. Moria 1 var bygd for max 3000 personer, så antall toalett, dusjer etc var dimensjoner deretter. Nå er det færre flyktninger der. 

Under denne krisen har Hellas gått fra å være et transittland til bostedsland. Norge og EU overfører penger til leirene.

Lesbos er en vakker øy uten turister. Innbyggerne på øya er for det meste nedstammet fra flyktninger fra Det Ottomanske riket, så de er i hovedsak vennligstilt overfor flyktningene, men der er lite kontakt mellom de bevoktede leirene og de fastboende.

 Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 10.02-21 på Yrkesskolen i forbindelse med Årsmøtet

Til stede: 17 medlemmer

 Programmet var utdeling av premier fra Utdanningsmessa januar 2020

Leder for Utdanningsmessa Kurt Grundvold delte ut følgende premier.

-         To elever hadde utmerket seg: Daniel Pedersen og Sander Iversen, de fikk hver sitt Diplom og et gavekort på kr 4000,- hver

-         To skoler fikk Diplom og hver sitt Kjellesvik-bilde: Hillestveit skole og Moster skole, begge på Bømlo

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær

Referat fra Julemøte i Stord Rotaryklubb onsdag 16. desember 2020

Til stede 23 medlemmer inklusiv DG Jostein Osnes og 1 potensielt medlem.

Møtet ble åpnet ved president Bjørn Egil Solvoll der han ønsket alle velkommen og særskilt Distriktsguvernøren og sokneprest Olav Oma som skal holde juleandakt.

Presidenten minnet oss på om at neste Rotarymøte ikke blir før årsmøtet 27/1-2021, og at premiering av vinnere på Utdanningsmessa 2020 vil bli samtidig.

Sverre Olav Svarstad fikk ordet og orienterte om alternative møtelokaler nå når Grand Hotell går over til å bli folkehøgskole

Alternativ 1: Kantina på SKL som er sentrumsnær, der er det høgt under taket og gode hjelpemidler til foredrag etc. Pris pr møte er antydet til kr 750,- pr. møte inklusiv kaffe. Lagerrom for vimpler, talerstol etc blir også stilt til disposisjon.

Alternativ 2: Golfhuset, litt lenger avstand fra sentrum men et godt alternativ. Pris kr 1000,- pr møte inklusiv kaffe. Pluss lagerrom.

Komiteen jobber videre med saken

DG 2250 Jostein Osnes kom med en gladmelding: Stord Rotaryklubb er blitt 2.best i vårt distrikt når det gjeldet innbetaling til Rotary Foundation, derfor ble en vimpel høgtidelig overrekt president Bjørn Egil Solvoll, som bevis på dette. Vimpelen har fått en av de nye stengene og vil pryde bordet på møtene framover.

Julemøte ved sokneprest Olav Oma, han innledet møtet med å takke for sist som var for 2 år siden og tema for juleandakten blir som den gang om NÅDEN

Innledningsvis tok sognepresten et tilbakeblikk på året som har gått og de store endringene «coronaen» har hatt på prestegjerningen med begrensninger på antall deltagere og avstand i kirkerommet. Store følger for konfirmasjon, bryllup, dåp og begravelse. Han nevnte budskapet i sangen/salmen: «gje meg handa di venn når det kvelder» som brått ble vanskelig. I Danmark har de fått et nytt ord: «hudsvelt» som forteller om samme fenomenet.

Men tross utfordringene sier sognepresten at han elsker å jobbe i kirken, og setter pris på de mange kollegaene der. At alle ønsker å samle flest mulig folk, og snakket stolt om det gode frammøte som førte til overskrifter i avisen. «Coronaen» har dette året ført til flere arrangement med færre deltagere pr gang

I dag hadde det vært julevandring i kirken, og den siste gruppen var 14-15 skoleelever med særskilte behov. De ansatte var kledd ut som keiser Augustus, gjetere, Josef og Maria og var plassert strategisk rundt i kirken på vandringen. På siste post i kjelleren lå Jesubarnet og da sang alle «Jeg er så glad hver julekveld».  Etter dette stemte en av elevene opp med en salme som rørte alle, det var nåden.

Sognepresten fikk med seg kollekten pluss like stor sum fra klubben som skulle brukes til trykking av menighetsbladet, dette ble applaudert.

Referent

Gjertrud Husøy
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 21. oktober 2020

Til stede: 33 medlemmer, 1 gjest og 3 potensielle medlemmer

President Bjørn Egil Solvoll ønsket alle velkommen, og orientert om at det var gitt kr 10000,- til «Et hav av muligheter»

Det ble gjort opptak av et nytt medlem: Jakob Bjelland. Stordabu som for tiden er varaordfører. Vi ønsker har hjertelig velkommen i klubben.

Dagens hovedforedrag var ved Gunnar Birkeland fra Unitec Energy Group:

Firma er eid av Hellesø-familien, der eldstemann er 75 år.

Birkeland føler seg som brobygger mellom industri, samfunn og styresmaktene i forhold til problemstillinger i havet som klima, energi og mat fra havet. I samsvar med FN sine bærekraftmål.

Han kom inn på planene for Havvind i Sunnhordland og Haugalandet.

Det investeres tungt på Eldøyane nå. De flytende vindturbinene lages av Kværner og Unitec lager sjøkabler som han kalte «umbilicus». Selve monteringen av vindturbinene vil foregå i Tømmervika.

Birkeland kom også inn på prosjektet med å bygge teknologisenter på Rubbestadneset, med planer for yrkesskole fra 2022 i fag som elektro og havbruk mm.

Referent

Gjertrud Husøy
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 14. oktober 2020

Fremmøtte: 33 personer

President Bjørn Egil Solvoll ønsket velkommen til medlemmer og potensielle nye medlemmer

Hanne Robberstad minnet om vaksinering mot influensa torsdag og fredag neste uke på Vikahaugane.

Opptak av nyt medlem Herman Hovland, en Halsnøymann bosatt på Stord. Vi ønsker han velkommen!

3. min ved Claus Junger som snakket om Leirvik Skole som ble bygd 1917, og er nå 103 år gammel. Skolen har hatt mange byggetrinn: 1932, 1953, 1996 og 2003. En stor skole med 350 elever og 50 ansatte.

Hovedtema var Distrikts-håndbok 2250:

Team Jostein Osnes guvernør har med seg Per Inge Sætrevik som kasserer, Ole Grov, Claus Junger og Robert Halleraker. De har ansvar for et Stord distrikt: hele Vestland fylke og Rogaland. De fikk arrangert PETS i mars 2020 rett før nedstenging pga corona. Årsmøtet nå i høst måtte foregå digitalt. Begge arrangement fikk positive tilbakemeldinger. I guvernørperioden skal Jostein Osnes kjøre 22000 km for å besøke alle 46 klubbene, vi får ønske han masse lykke til.

Neste guvernør er fra Sokndal, så neste PETS blir i Egersund

Verdenspresidentens slagord nå er: Rotary Open Opportunity

Referent

Gjertrud Husøy
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 30. september 2020

Fremmøtte: 29 (med så mange fremmøtte er møterommet vårt litt knapt/knept)

Presidenten ønsket velkommen til alle og spesielt dagens foredragsholder.

Tema: ISLAND ved Karvel Strømme

Mor var fra Island, hun var født ved Snefjellsjøkulen nord på Island, og kom til Norge 1925. I Bergen ble hun gift og der ble Karvel født. Senere kom han til Fitjar som lærar. Hans interesse for Island har vært stor og han har vært guide for mange grupper fra Sunnhordland som vil lære og se Sagaøya i havet.

Karvel er stor beundrer av Vigdis Finbogadottir som var verdens første kvinnelige president, på Island Hun har gitt ut et par diktsamlinger med et utvalg av Islandske dikt. Et dikt ble lest opp først på Islandsk og så i Norsk oversettelse. Hun bodde på Bessadir i presidentperioden. Island ble selvstendig stat i 1944.

På Tingvellir var det tradisjon at høvdingene og folket møttes på en torsdag en gang i året til ære for Guden Tor

Foredraget ble lagt opp som en reise forbi kjente fjell/vulkaner og severdigheter som:

Hekla, Sursey, Vestmannaey, Blå Lagune, Hvitpottur, Lavafoss, Gullfoss, Geisyr og Reikholt som var bosted for Snorre Sturlason.

På Høylandet er det tusenvis av hester og sauer. Og på jordene mange kyr. Disse dyrene kom opprinnelig fra Norge.

I Reykjavik ble disse severdighetene trukket frem: Perlen, Hallgrimskirken, Rådhuset, Vigdisstova og Nordens Hus der vårt tidligere medlem Ivar Eskeland var første president, senere også Jostein Osnes.

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 23. september 2020

Fremmøtte: 31

President Bjørn Egil Solvoll ønsket velkommen

Kurt Grundvold opplyste medlemmene om at Utdanningsmessen for 2021 nå er avlyst. Han benyttet anledningen til å minne alle om å bruke refleks nå i høstmørket. Alle fikk hver sin refleks!

Jonas Meyer Eldøy fortale at høstens golfturnering ble en innendørs minigolfturnering. Per Olav Lillebø gikk seirende ut av turneringen.

Håkon Frode Særstein takket for en flott dugnad ved Hauglandskverna. Han minnet om ungdomsprosjektet til Atheno der vi skal være med å facilitere kveldene. Han ønsket et konkret liste/oversikt over hva Rotary kan bidra med.

3 min ved Olav Andreassen: Tema var dårlig hørsel og hva det kan føre til.

Å ha dårlig hørsel kan være både fordel og en ulempe slik som her: Olav hadde gledet seg til å høre en konsert med KORK, men denne gangen fikk han bare med seg høge lyder slik at sangteksten ble borte.

Deretter leste Olav diktet «En hanetragedie» av Kjell K Haukefær

Hovedforedrag: «Fjelltur i Marokko» ved Per Inge Sætrevik

Først orienterte Per Inge om at han hadde vært en tur i Landåsen og vasket skiltene som Rotary har i oppdrag å holde i stand. Noen av skiltene har fått vanninntrenging. Neste gang de skal ordnes må de kanskje lamineres tre ganger.

Marokko har vært bebodd fra ca 800 år før Kristus. Befolkningen er sammensatt av for blant andre berbere, jøder og nordafrikanere. Landet har vært styrt under Romerriket. I 1956 ble det selvstyrt etter frigjøring fra Frankrike. Derfor kan nesten alle i Marokko fransk.

Per Inge med frue var på en ukes tur i Atlasfjellene sammen med 20 andre. Den norske reiselederen var Horvei fra Voss, med seg hadde han lokale guider, kokker og 7 muldyr som bar alle proviant og utstyr. Det ble servert frokost, lunsj og middag hver dag på turen. Turdeltagerne måtte ha med kjøpevann, antibac og toalettpapir.

Flott tur som begynte i Marakech, neste dag ble de fraktet med minibuss til Atlasfjellene hvor de gikk fra landsby til landsby på ca 3000 meter over havet, nest siste dag kom de til de høyeste fjellet på serkretær4167 meter oh. De overnattet i gjestehus i fellesrom fra 2 til 20. En flott opplevelse der alle 20 greide å gjennomføre turen. De fikk se ut over Saharaørkenen og mange landsbyer med bebyggelse i høyden, små åkerlapper og utefjøs, sauer, kyr og høns.

Referent

Gjertrud Husøy

sekretær


RESULTAT ROTARYGOLF 2020,

09. SEPTEMBER KL. 1700

Grunna dårleg ver vart årets arrangement gjennomførd i

Minigolfen på Prestagarden over 18 hol.


Nr.

       Namn

Slag 

1

       Per Olaf Lillebø

               30        

2

       Jan Eldøy

34

2

       Anne Kristi Eldøy

34

3

       Olav Myhre

35

4

       Olav Andreassen

38

4

       Per Inge Sætrevik

38

5

       Jonas Meyer Eldøy

42

6

       John Levi Jørgensen

44

7

       Rolf Reitan

45

8

       Bodhild Sætrevik

51

9

       Hans Wendelborg

54

10

      Torgils Engevik

67

 

 

 

 

Denne 18. gongen  vart Rotarygolfen ein individuell konkurranse.

Engasjementet og stemninga var høg, resultata var varierande.

I pausen vart det servert heimabakt krydderkake attåt kaffi og te.

Referent

Jonas Meyer Eldøy

Referat Stord Rotaryklubb 2. september 2020

3.min v/Jostein Økland

Tema: Jacob Sande, spesielt om besøka i Klokkargarden i Kyvik.

Las også diktet «Då Gud held fest i Fjaler»

Pratemøte med tema rekruttering og nye lokaler

Forslag om dugnad på Hauglandskverna 16/9

Påminning om Rotarygolf- høve til å melde seg på via nettsida vår

Resultat frå arbeid med rekruttering v/Øyvind Nitter

25 potensielle medlemmar, av dei 10 mogelege medlemmar.  Spesiell invitasjon til desse til møte med Karvel Strømme 30/9.

Nye lokalar:

 Mogeleg folkehøgskule på Grand gjer de aktuelt å vurdere nye lokalar

President har tinga lokale på Grand fram til jul.

Alternative lokale:

Stord hotell (lite sannsynleg)

Almås hotell

Tuftelandshuset

Kantina i kunnskapshuset

Ateno

Frimurarlosjen

Losjen i Dampgården (lite sannsynleg)

Om vi leiger lokale i ei kantine er det viktig med ansvarleg driver av kantina. Bør vere høve til servering (etter påmelding, medlemmene betalar sjølve)

Konklusjon: Prosjektkomité fylgjer opp og vurderer dei ulik alternativa

Referent

Arne Oftedal

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 26. august 2020

President Bjørn Egil Solvoll ønsket velkommen

Jonas Meyer Eldøy minnet om Rotarygolf 9.september på Golfbanen her på Stord. Ønsket påmelding snarest pga organisering.

3 min ved Hans Wendelborg

På dagen i dag døde Bodil Wendelborg for 4 år siden. Hun var blant de første kvinnene som ble invitert som   medlemmer i klubben. Bodil ble også klubbens første president, senere fortsatte hun som kasserer fram til hun døde. For innsatsen i klubben fikk kun Paul Harris medaljen som hun satte stor pris på.

Hovudtema: Mattilsynets arbeid og organisering v/ Arne Oftedal:

Oppdraget var Mattilsynet og Corona, men fordi mattilsynet ikke er direkte involvert i problematikken gav Oftedal oss en innføring i Mattilsynets arbeid og organisering.

Tilsynet fikk dette navnet etter en sammenslåing av Statens dyrehelse, Mattilsynet og vanntilsynet. Etter flere sammenslåinger strekket regionens tilsyn seg fra Sogn til Aust Agder. Oppgavene er tilsyn med planter, dyr, fisk og vann. Lovene som regulerer virksomheten er EØS, mat, dyr, kosmetikk, husdyr og dyrehelsepersonell-lovene.

Tilsynet gjeld primærproduksjon, importør, serveringssteder, næringsmiddelindustri, dagligvarebutikk og vannforsyning. I 2018 var det utført 67000 tilsyn i vårt distrikt.

I Norge er det per i dag 1200 ansatte i Mattilsynet, men tallet ansatte går ned pga risikovurderingen er blitt bedre. Etter tilsyn blir virksomhetene klassifisert ut fra trafikklysprinsippet: rød, gul eller grønn.

Referent

Gjertrud Husøy
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 19.08.20

Fremmøtte: 22

President Bjørn Egil Solvoll ledet møte og fortalte innledningsvis at innkommende president Frank Helland hadde markert stor fødselsdag, og hadde fått blomster fra klubben levert av presidenten.

Helge Lindeflaten hadde med en hilsen fra fru Underhaug som nå var på hytta på fjellet. Hun takket for all omtanke i anledning mannens bortgang.

Håkon Frode Særstein tok ordet i anledning høstturen til Sæbøvik på Halsnøy og sa at uke 38 ville passe best.

3 minuttar: Svein Kristen Bunes hadde 3. min med tema Corona, smitte og tiltak. Han trakk frem journalist Halvor Sandberg og hans måte å formidle kunnskap på, samt Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og John Hopkins Universitet. Han minnet oss på å unngå unødig reise, holde avstand og vaske hendene, samt å isolere oss når det er nødvendig.

Hovudtema: Yrkesforedrag ved Astrid Haugland

Hun begynte i Rotary for 1 år siden.

Hun ble født 1953 i Laksevåg av foreldrene fra Radøy. Far gjorde tjeneste i Kystartlleriet. Hun mintes alle sommerfeiene i Radøy på besteforeldrenes bondegård. Nå er det søsteren som har bondegården mens Astrid har hytte der, så Radøy er fortsatt viktig.

Hun mintes oppveksten med mange barn på Laksevåg, barn fra arbeidere, akademikerer og uføre. Hun fikk gå i blandet klasse, en av tre paralleller. Hun kalte det «samholdte klasser». Hun er fortsatt tilhenger av fellesskolen. Så ble det realskole og gymnas. Videre skolegang måtte vente et par år for nå var det 70 tallet og vanlig at ungdommene reiste på interrail. Hun fikk sett de fleste land i Europa. Men først måtte det tjenes penger til reise, så slik fikk hun prøvd både butikk, reinhald, pleie og reiselivsnæring. Hun trakk frem arbeid på fylkesbåtene i Hordaland, Sogn og Fjordane som lærerik, deretter ble det hotellarbeid Hallingdal. Fikk oppleve ubekvem e arbeidsforhold og begynte derfor å interessere seg for arbeidstid og fagforeningsarbeid. Men før videre studie arbeidet hun på kontoret hos Mjellem og Karlsen i Bergen

Studietiden ble på Universitetet i Bergen med samfunnsfag og norsk, deretter pedagogikk i Kristiansand før hun begynte i skoleverket. Fikk skoleerfaring både fra Finnmark, Tromsø og Lindås før hun kom til Stord, der hun var rektor på Stord Videregående skole fra 2012 til 2019.

Underveis fikk hun erfaring med politikk og et sterkt engasjement ift Stilla og utbygging av Altavassdraget i 1981.

Hun ble også gift og har to barn, jenten bor i Sveio med to barn og sønnen med barn bor i Bergen.

Er engasjerende og godt yrkesforedrag, tusen takk.

 

Referent
Gjertrud Husøy
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 12.08.20


President Bjørn Egil Solvoll åpnet møtet med orienteringer

Planer for året som kommer
- Jobbe videre med rekrutteringsarbeid
- Frank Helland blir vår nye innkommende president


- Høsttur: det kom inn forslag om å ta en tur til Christian Bjellands fabrikk nr 13 på Halsnøy for en historisk orientering og bevertning. Programkomiteen vil jobbe videre med dette
- Programkomiteen ble utfordret til å skaffe foredragsholdere fra teknologibedrifter her på Stord/ Sunnhordland


- Atheno. Presidenten brenner for barn og unge, spesielt tiltak som kan fremme interesse for teknologi og matte. Atheno arrangerer slike treff for barn og unge. Presidenten ønsker at rotarymedlemmer hjelper til her en gang i uken, det vil i praksis si ca 1 kveld a 1-2 tmer pr rotarymedlem pr år.

Planleggingen videre blir lagt til komite for unge generasjoner
- Presidenten vil sende ut liste over komiteene for dette rotaryåret

- Kurt Grundvold kom med hilsen fra Rasmus Kibsgård som nå oppholder seg i Lofoten, han ønsker fortsatt å være medlem i SRK


- Presidenten minnet alle om å betale kontingenten
- Mikrofon vil komme til neste møte
 
Referent
Gjertrud Husøy


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 17. juni 2020

Frammøtte: 26 + 3 frå D2250

Dette møtet var sett av til Presidentskifte Stord Rotaryklubb og Guvernørskifte i D2250

President Svein Kristen Bunes ønskte velkomen til møtet og gjekk gjennom programmet.

Vi hadde eit musikalsk innslag med Berge og Lars Osnes som spelte 2 stykker for cello og piano.

Presidentskifte

President Svein Kristen Bunes snakka litt om året som har gått, og at dette har vore eit litt spesielt år med coronarestriksjonar.

Han overrakte Presidentkjedet til innkomande president Bjørn Egil Solvoll.

Bjørn Egil takka for tilliten og at han gleder seg til å ta fatt på arbeidet som president. Han ønskjer å halda fram med det vi har gjort til no, og arbeida for arbeida vidare med det arbeidet som var sett i gang før coronakrisa med å få nye medlemer.

Sidan sommarturen vart avlyst vil han prøva å få til ein hausttur istaden.

Første møtet etter ferien vert onsdag den 12. august der vi har eit pratemøte.

I sommar vert det som tidlegare år slik at dei som ønskjer det kan samlast på Grand Hotell onsdager i møtetida for ein prat.

Guvernørskifte

Guvernør Odd Henning Johannessen fekk ordet og snakka litt om året som er gått. Han har klart å besøkja alle klubbane i distriktet.
Eit av fokusa har vore å verva nye medlemer. D2250 har det siste året blitt redusert med 4 medlemer, noko som er positivt i den forstand at fråfallet har vore mykje større tidlegare år, og han håper at vi skal snu trenden slik at medlemstalet aukar

Det andre fokusområdet har vore prosjekt. Vi har aldri hatt så mange Global Grant i distriktet som no.

Han overrakte Guvernørkjedet til innkomande Guvernør Jostein Osnes og ønskte han lukke til vidare i arbeidet som Guvernør.

Innkomande Guvernør Jostein Osnes takkar klubben for den støtta han har fått. Han sa også at han er den 3. Guvernøren frå Stord Rotaryklubb. Dei andre er Birger Heiberg Andersen 1969/70 og Kolbein Sydnes 1976/77.

Han har mange gode støttespelarar, trekte fram Jens Hystad som er hans fadder. Elles trekte han fram to støttespelarar frå Distriktet – Arild Dale past Guvernør og Bjørn Rismyhr AG3

Til slutt sa President Svein Kristen Bunes nokre ord til Jostein og ønskte han lukke til med jobben det komande året.

Past Guvernør Arild Dale og AG3 Bjørn Rismyhr kom også med nokre ord til slutt og ønskte Guvernør Jostein og President Bjørn Egil til lukke med året som kjem.

Vi hadde også ei enkel servering med snittar og litt til kaffien.

 

Referent

Geirmund Mæland

Sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 10. juni 2020

Frammøtte: 23 

Dette var det første møtet etter coronastenging.  Smittevernreglane vart haldne.

Presidenten informerte om at vår gode medlem Eirik Underhaug gjekk bort søndag den 8. juni.

Han sa nokre ord om Eirik som vart medlem i Stord Rotaryklubb i 1977. Eirik vart fødd 24.06.42.

Øyvind Nitter og Jens Hystad kom også med minneord om Eirik

Han vart heidra med 1 minutt stillhet

Robert informerte litt om Utdanningsmessa 2020.

Messa gav eit overskot på 290.382,- medan messa i 2019 gav eit overskot på 215.000

Per Olaf om at vår søknad om tilskot til gapahuken ved Hauglandskvedno til Vestland Fylkeskommune vart avslegen

 

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 11. Mars 2020

I starten av møtet vart Per Tyse heidra med Paul Harris Fellowship for sin store innsats i Stord Rotaryklubb

Klubben hadde invitert potensielle medlemmer og andre til dette møtet, så tal tilhøyrarar var om lag dobbelt av det som er vanleg.

Hovudtema:  Brexit v/professor Ola Grytten

Før han kom inn på temaet Brexit snakka han litt om den krisa vi  er inne i no – corona – og kva følgjer dette kunne få for Norge.

Presentasjonen ligg under:

Dette var ein svært interessant kveld med ein god førelesar.

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 04. mars 2020.

Frammøtte: 23

Diverse informasjon om PETS

Påmelde 80 deltakarar + 13 ledagarar

Påmelde middag laurdag 100

Jostein Osnes informerte om at coronaviruset ikkje får noko å seia for arrangemendtet, men ein vert oppfordra til å følgja tilrådingar om god handhygiene, hostedisiplin.

Det vert sendt ut ei orientering til alle som skal delta

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 26. februar 2020 

Frammøtte: 23

3 minuttar: Asbjørn Tverdal

Han hadde 2 stikkord – Utsira og FN sine bærekraftmål

Han hadde nokre tankar om kommunen er bærekraftig (Norges minste kommune i folketal – ca 200,og nest minste i areal)

Hovudtema: Orientering om PETS v/Jostein Osnes

PETS skal vera på Stord 6. til 8. mars.

I samband med dette snakka han om PETS sin plass i Rotarysystemet

RI – rotasjonsprinsippet

IA – International essambly

ZONE – har 35 soner

NORFO

Distrikt – har ingen beslutnings- og styringsmyndighet

Klubbar – styrer seg sjølv innafor Rotary sine forordninger

Det er no rett over 1.700 medlemmer i vårt distrikt

Snakka også litt om programmet for PETS 6. til 8. mars

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 19. februar 2020

Frammøtte: 27

3 minuttar gjekk ut

Dette var eit pratemøte

Presidenten informerte om PETS. Invitasjon til middag på laurdag kveld vert sendt ut denne veka.

Dei som ønskjer å vera med på programmet laurdag/søndag må gjerne vera med.

Praten gjekk laust!!

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 12. februar 2020

Frammøtte: 25

Presidenten fortalde litt om Charterfesten. Det hadde vore ein koseleg fest.

Her vart også Torleif Agdestein tildelt Paul Harris Fellowship for sin innsats innafor kulturlivet i Stord.

Claus hadde motteke ei helsing frå fjorårets vinnar av utdanningsstipendet – Ane Agdestein.

3 minuttar: Håkon Frode Særsten

Han snakka om noko han hadde funne på forskning.no om alder.

Hovudtema: Oppsummering av Utdanningsmessa v/Robert Halleraker

Robert hadde kjøpt inn ei stor kake som vi kosa oss med.

Han gjekk gjennom følgjande:

·        Vaktlista og rigging

·        Vi selde tilsaman 310 mmessevegger

·        Hadde 74 utstillarar – 2  fekk ikkje plass

·        Inntekter frå stander var ca 360.000

·        Søknad om støtte frå kommunane er på kr. 1,00 pr. innbyggjar

·        Søknad frå Vestland Fylkeskommune kr. 0,50 pr innbyggjar i 6 Sunnhordlandskommunar

·        Sponsorar 38 betalande, 4 ikkje betalande men som gjev tenester

·        Evalueringsskjema, han gjekk gjennom samandrag frå desse -58 svar

·        Ut frå evalueringsskjemaene har dette vore den beste messa vi har arrangert

Til slutt takka Robert alle for den innsatsen som vart lagt ned for at messa var blitt så god som den vart.

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 29. januar 2020

Frammøtte: 30

3 minuttar: Per Inge Sætrevik

Han fortalde om ein tur han og kona hadde hatt til Atlasfjella i Marokko. Dei var med i eitr eisefølgje på 18 personar med reiseleiar frå Voss. Dette hadde vore ein fantastisk tur.

Hovudtema: Karasjok – Nordkapp med ski og pulk v/Tore Haaskjold

Hausten 2018 fekk Tore spørsmål frå sonen om han ville vera med på ein skitur.

Turen gjekk får Karasjokk til Nordkapp.

Før turen var det mykje førebuing

·        Studera kart

·        Snakk med kjentfolk

·        Kjøpa inn mat, brensel, parafin, batterier o.a.

Pulkane hadde ei vekt på 40 og 60 kg (Tore hadde den som var lettast)

Første morgon var det -30 grader,dei starta kl.08.30, stoppa for dagen kl.16.00. Dei måtte slå leir medan det enno var dagslys.

Vidare starta dei å gå mellom kl.7.00 og 7.30 kvar dag
For å få vatn måtte dei smelta snø. Dei måtte eta ca 3000 kalorier kvar dag

Dei nytta berre kart og kompass. Hadde mange utfordringer under vegs, hadde også litt dårleg vær.

Dei gjekk dagsetappar på om lag 2 mil til dagen

Turen gjekk frå 01.03.19 til 14.03.19.

Det var ein svært fin tur.

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 15. januar 2020 

Frammøtte: 30

3 minuttar: Sverre Olav Svarstad
Snakka om Natur og ungdom og klimaaktivistar. Det er fint med engasjement frå ungdommen. Han avslutta med spørsmålet «Er det klimakrise eller er det ikkje klimakrise??» 

Hovudtema: Guvernørbesøk v/Guvernør Odd Henning Johannessen

Han tok utgangspunkt i historien til Rotary. Rotary er verdas største yrkes- og serviceorganisasjon

·        Rotary sine overordna mål

·        Rotary sin visjon

Han meiner at Stord Rotaryklubb bør ha fleire internasjonale prosjekt
Han kom også inn på:

·        Rotary sin nye leiarskapsplan

·        Nedgang i tal medlemmer

·        Få medlemmer under 50 år

·        Uhensiktsmessig organisasjonstruktur

·        Verda endrar seg – Rotary må tilpassa seg

Mål:

Utvikla organisasjonen slik at Rotary vert ein levedyktig og attraktiv organisasjon som betyr noko i arbeidet med 

å skapa ei betre verd utan svelt, fattigdom og krig

Utvikling av Rotary som organisasjon

Rotary som samfunnsbyggjar

Vidareutvikla strategisk plan for D2250

Han oppfordra klubben til å vurdera oppstart av Interactklubbar (ungdom i vidareskule alder)

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Protokoll Årsmøte Stord Rotaryklubb onsdag 08. januar 2020

1)               Godkjenning av innkalling

             Ingen merknader


2)
              
Val av ordstyrar

President Svein Kristen Bunes


3)
              
Val av referent

             Sekretær Geirmund Mæland

4)               Val av tillitsvalde
             Går ut – utsett, ingen merknader

5)
              
Årsrekneskap 2018/19
             Kasserar Arne Oftedal la fram rekneskapen
            Samrøystes vedteke utan merknader


          6)               Budsjett 2019/20

            Kasserar Arne Oftedal la fram budsjettet
           Samrøystes vedteke utan merknader
           Vedtakter for messefondet skal drøftast evt justerast


7)
              
Andre saker

            Orientering om vidare arbeid med spørjeskjema. Få har sendt inn dette, presidenten oppfordra medlemmene til å senda inn svar.

Stord, den 08.01.20 

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 08. januar 2020

Frammøtte: 30

3 minuttar: Bjørn Egil Solvoll

Han snakka litt om jul og julegåver, han hadde fått ei smartklokke som han fortalde litt om kva den kunne gjera

Før Årsmøtet vart det gjeve informasjon om følgjande:

Robert informerte om Utdanningsmessa

Treng ei trafikkvakt, Nils Dale Elde melde seg til denne

Hanne informerte om Charterfesten som skal vera på Fjellstova den 08. februar 2020

Påmeldingsskjema vart sendt rundt

Jostein Osnes informerte om framdrifta for 2020/21

Det vert PETS på Stord Hotell den 06. – 08. mars

Arbeidet har ei fin framgang

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb 18. desember 2019

Frammøtte. 18

Møtet var sett opp med juleandakt, men vi hadde ikkje fått tak i prest.

Vi sang ein julesang og Hanne Robbestad leste juleevangeliet.

Presidenten informerte om styremøte som vart halde før møtet

Det vart vedteke i styret at vi skulle gje følgjande gåver:

Frelsesarmèen kr. 10.000

MARIS i Stord Kommune kr. 10.000 som skal gå til velferdstiltak

Inntekta frå møtet i kveld skal gå til Frelsesarmèen, beløpet vart kr. 3.900

Han informerte også om at det vert sendt ut liste over aktuelle nye medlemmer. Innvendingar må koma inn innan 03. januar 2020

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 11. desember 2019

Denne kvelden hadde vi Lutafiskkveld på Stord Hotell

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 27. november 2019

Frammøtte: 24

Bedriftsbesøk på Bladet Sunnhordland – trykkeriet

Reidar og Jens Hystad informerte om verksemda

Først viste dei ein video som var nytta når dei var i Wien og mottok ein pris

Sunnhordland er noe eit konsern 23 Mediehus

Mediahuset Sunnhordland

Bømlo-Nytt

Sudi (Sunnhordland distribusjon)

Os & Fusaposten

Grenda

Bladet Tysnes

Dei har ein omsetnad på om lag 100 mill.

Samarbeidspartnarar er:

Hordaland, Vaksdalsposten, HallingdølenAgder Media

(Polaris media)

Dei trykker 22 papiraviser

Dei har inngått kontrakt for trykking av Klassekampen og Haugesunds Avis

Trykkeriet:

Trykkeriet har ca 10 årsverk (7 faste)

80 % av produksjonen går mellom kl. 15 og 22

Brukar 60 000 plater

1400 tonn papir (3400 rullar)

Distribusjon

Ca 22 årsverk fordelt på 27 personar

Aviser, bladtitlar og bøker som ikkje går i Posten

Matkassar og netthandel

Dei har transportruter:

Bergen/Haugesund/Stavanger

Bergen/Kristiansand

Mogleg Oslorute

Til slutt var det ei omvisning i trykkeriet

Ein svart interessant kveld

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 20. november 2019

Frammøtte: 19

3 minuttar: Hanne Robbestad

Ho hadde ei bok som var oversett frå latin av Torgeir Bygstad. Dette var ei diktsamling med satire som er om lag 2000 år gamal. Ho leste eit satiredikt nr. 6.

Pratemøte

Informasjon om status frå Utdanningsmessa frå Robert Halleraker.

Opptak av nytt medlem

Klubben tok i dag opp eit nytt medlem – Astrid Haugland.

Ho har vore rektor ved Stord Vidaregåande skule

Klubben har no fått eit engasjert medlem

 

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 13. november 2019

Møtet vart flytta til torsdag den 14. november. Klubben var då på teater og såg «Romeo og Julie»

Før førestillinga var det fellses måltid.

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 06. oktober 2019

Frammøtte: 25

3 minuttar: Arne Oftedal

Han informerte og reklamerte for End polo now.

Han viste til internettsida endpolio.org

Hovudtema: «Hav er meir enn vatn» v/seniorforskar Øystein Skaala

Øystein arbeider ved Havforskningsinstituttet, noko han har gjort sidan han var ferdig utdanna

Norge har det største marine kompetansemiljøet i Europa innan havforskning

Han var også litt inne på Folgefonnsenteret som har som tema «Vatn i endring»

Vatn er alltid på reise

71 % av jorda er dekka av vatn

Sola er drivkraft

97 % av vatnet er i havet

2 % i brear

1 % er i grunnvatn, sjøar og elvar

Alt liv treng vatn

Vatn er eit viktig løysemiddel

Vatn finnes i 3 former – gass, flytande og frose

Produksjonen i havet er svært viktig

Til slutt snakka han litt om villaksen og livet langs Hardangerfjorden

Dette var eit svært interessant og engasjerande føredrag

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 30. oktober 2019

Frammøtte: 23

3 minuttar gjekk ut

Hovudtema: «Norsk språk i fare» v/Kari Lønning Aarø

Innleiingsvis leste ho eit dikt som kan knytast til temaet – «Målet hennar mor» av Hans Kristiansen

Språkutviklinga må haldast varm, folk som er oppteken av språk er ikkje nok bevisst på anglifiseringa av språket

Språket vårt er under stor påverknad frå engelsk. Globaliseringa påverkar også språket vårt

Ho avslutta med eit dikt av Rolf Jacobsen – «Annerledeslandet»

Svært interessant og engasjerande føredrag der forsamlinga hadde mange kommentarer og spørsmål

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 23. oktober 2019

Frammøtte: 21 + gjest frå Sverige, Magnus Hansson frå Jønkjøping

3 minuttar: Øyvind Nitter

Han snakka om rekruttering av nye medlemmer. Han leste også ein del utsegn.

Hovudtema dette møtet er Pratemøte.

Presidenten informerte frå Distriktskonferansen 2019 i Haugesund

DGE Jostein Osnes informerte om arbeidete med PETS og Distriktskonferansen 2020

Desse arrangementa skal vera på Stord Hotell

Det vert arbeidd med oppretting av Rotaryklubb i Austevoll og Etne/Vindafjord

Presidenten orienterte om eventuelle prosjekt som kan gjennomførast med andre klubbar

Han var også inne på saker som kjem på Årsmøtet m.a. vedtekter for messefond

Årsmøtet vert den 20. november 2019.

Styret har vedteke å gje kr. 10.000,- til TV aksjonen 2020

Vi snakka om rekruttering av nye medlemmer og RYLA kandidater

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 16. oktober 2019

Frammøtte: 20

3 minuttar gjekk ut

Hovudtema: Orientering om Høgskulen på Vestlandet v/Liv Reidun Grimstvedt

Ho gjekk først gjennom fordeling av Universitet og Høgskular i dag. Det vil koma samanslåingar i tida framover

For å bli Universitet, må HVL ha 4 doktorgrader for å bli godkjent som Universitet, noko HVL har no

Det er viktig at skulane har geografisk nærleik til næringslivet

HVL har 16.000 studentar og ca 1.800 tilsette

HVL har 4 fakultet

Det er 5 studiestader i HVL

Prorektorane har ansvar for kvar sin region

HVL på Stord har ca 1.600 studentar og 150 – 160 tilsette

HVL har eit godt samarbeid med dei fleste næringsklyngene på vestlandet, dette innbefattar svært mange bedrifter

HVL har ein del utfordringar, mellom anna arbeider dei hardt med rekruttering av nye studentar.

HVL søkjer om å bli Universitet

Eit interessant føredrag

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 09. oktober 2019

Frammøtte: 19

3 minuttar v/Tore Lande Moe

Han snakka om «Hatt i ord og uttrykk»

Hovudtema: «Digitalisering i Kværner» v/Sigmund Hope

Nye tider krev endringar, m.a. digitalisering for å auka konkurranseevna

Kommunikasjon går mykje gjennom Internett og smarttelefon

Ein får her mange gevinstar

Vi har også kunstig intelligens som kjem meir og meir

Robotifisering – her må ein følgja med i utviklinga

Sjølvkjørande objekt

Kværner har laga eit kart for framtidsutvikling

Han viste også eit par demovideoar

Interessant føredrag!

 

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 02. oktober 2019

Frammøtte: 20

3 minuttar v/Helge Lindeflaten

Han snakka om gamle og nye lyspærer. Desse kan vera dyre i innkjøp, men dei er energieffektive. Han var også inne på den nye nemninga Lumen som erstattar Watt. Kva må ein sjå etter?

Kan pæra dimmast? Kva er fargetemperaturen? Og at RA indeksen må vera 80.

Hovudtema: Norsk oljevernberedskap v/Ivar Kristoffersen

Han hadde først ein liten presentasjon om seg sjølv.

Agenda:

Fundament

Norsk modell

Beredskap

Kva er tilgjengeleg i Norge

Kva er oljevernberedskap

Reglar og slikt

Norsk modell

Beredskap

Kva er tilgjengeleg i Norge

Forurensingslova
Akutt foruseining
Aksjonar mot akutt forureining
Kva har forureinaren plikt å gjera

Prioriteringar ved hendingar:
Unngå skader på liv og helse
Avgrensa skader på ytre miljø
Avgrensa skader på materielle verdiar
Omdømme

Oljevern er å avgrensa skade på ytre miljø

Dette var eit særs interessant føredrag!!

 

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 25. september 2019

Frammøtte: 26 + gjest Astrid Høyland.  I tillegg var det ikkje rotarymedlemmer.

3 minuttar: Per Olav Lillebø
Han hadde eit lite kåseri han har les med tittelen «Stakkars myndighetene» som omhandla vegar rundt omkring

Hovudtema: E39 og Hordfast v/Kjell Håvard Belsvik

Han innleia litt om regionen EF39 omfattar – Kristiansand S - Trondheim

1/3 av innbyggjarane i Norge bur i denne regionen

60 % av eksportverdiane eks. olje og gass vert skapt i denne regionen

Han var mest inne på Hordfast.  Her er det 3 ulike trassèar, Ytre, indre og midtre trassè

Ytre trassè via Austevoll og Sotra er dyrast, Indre trassè via Tysnes, Fusa, Os har om lag same pris som det midtre trassè, men er 20 minuttar lengre kjøretid til Bergen.

Vegvesenet har difor landa på det midtre trassè med flytebru over Bjørnefjorden

Ein legg opp til at det skal arbeidast etter ein statleg plan.

Det er utreda ulike alternativ for bru over Bjørnefjorden som er 550 m djupne

Geologiske undersøkjingar er nær ferdigstilt

Seglingshøgda under brua er 45 meter på Tysnessida og vert 250 m brei

Ein håper på å iverksetja eit forprosjekt sommaren 2020

Kostnader på Hordfast håper ein kjem litt under 30 milliarder

Realisering tidlegast 2028

Brua over Langenuen vert på 4 felt

Det vert også arbeidd mykje med å redusera konfliktar i høve natur og kulturmiljø

Til slutt viste han ei animasjonsfilm

Dette var eit svært interessant føredrag.

Referent

Geirmund Mæland
se
kretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 11. september 2019

3 minuttar v/Claus Jünger

Han snakka om Altzheimer. Ny forskning viser at den kan oppdagast med ein enkel blodprøve. Konklusjon, nye generasjonar kan kanskje sleppa, unngå denne sjukdommen. Koma tidlegare til behandling

Hovudtema: Valet 2019 v/Magne Kydland

Han snakka om kommunevalet 2019 som er lokalavisene sin store happening.

Mandatfordelinga, eller kven som skulle bli ordførar var ikkje klart denne onsdagen.

Sjølvsagt var det i desse dagar mykje, eller mest alt som dreia seg om politikk og det vart mange artiklar, lesarbrev både i papiravisa og på nett.

Dette er viktige saker for valdeltaking og for lokaldemokratiet. Lokalt er BT og Haugesunds Avis mest fråverande.

I dag er det mange og nye medier å forhalda seg til, t.d. Facebook, Tvitter osb. Kor viktige blir desse i framtida?

Han peika også på den enorme innsatsen dei frivillige gjorde og var med på under valkampen.

Årets lokalval var i altfor stor grad prega av rikspolitikarane.

Kva kan lokalavisa gjera for å få «heimesitjarane» på banen? Korleis få tak i ungdomane og få dei på banen?

Når kan me stemma på heimecomputaren?

Det var ei fin oppsummering av valkampen/valet frå redaktøren.

 

Referent

Jan Eldøy

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 04. september 2019

Frammøtte: 26, gjest Astrid Haugland

Håkon Frode fortalde om eit besøk han hadde i Delaware Rotaryklubb i Ohio i sommar

3 minuttar Jens Hystad

Snakka om ein sann historie frå helsevesenet.

Hovudtema: Tingretten i endring v/Knut Gramstad

Sunnhordland Tingrett vart oppretta i 1601

Ein måtte ha ein skrivar og denne måtte avleggja eid. Herav kjem uttrykket sorenskrivar – svoren skrivar

Haugaland Tingrett er om lag dobbelt så stor som Sunnhordland Tingrettd

No er det tale om endringar i domstolane.

·        Byråkratiseringa går opp

·        Tal dommarar går ned

·        I 2015 sa Stortinget nei til tvangsamanslåing av dommstolar, frivillig var ok

·        Framleis uklart kva skjebnen er for Sunnhordland Tingrett

Ei god løysing vil/kan vera å slå saman Sunnhordland og Hardanger Tingrettar

Knut er ikkje optimistisk, han er redd at Sunnhordland Tingrett vert slått saman med Haugesund Tingrett, men det vert arbeidd aktiv for å unngå dette og heller at Sunnhordland og Hardanger vert slått saman.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 28. audust 2019

STORD ROTARYGOLF 2019   28. august kl. 1700, “18 hol Minigolf” Resultat

                                                                                                                                          

Gruppe 1- Aktiv

Gruppe 2- Vil prøva

Start tee – raud

Antal slag

Nr.

 

Erik Underhaug

 

Per Olaf Lillebø

 

 

 

77

 

1

 

Jan Eldøy

 

Kurt Grundvold

 

 

 

78

 

2

 

Kristi Eldøy

 

Thomas Sætrevik Folgerø

 

 

 

 

79

 

3

 

Jonas Meyer Eldøy

 

Olav Andreassen

 

 

 

80

 

4

 

Per Inge Sætrevik

 

Svein Kristen Bunes

 

 

 

80

 

4

 

Asbjørn Tverdal

 

Frank Helland

 

 

 

91

 

5

 

Ole Grov

 

Rolf Reitan

 

 

113

 

6

 

14 spreke rotarianarar inkludert fylgje, møtte opp og starta ut i god rotaryånd. Men på grunn av ovhendigt regn- og torever, vart golf på banen avbroten berre etter ett hol. Etter det eg kan huska er det første gong dette hender i den 19. Rotarygolfen som er gjennomført.

Resten av arrangementet vart halde innandørs i Minigolfen med knallhard tevling om ferrast slag over 18 hol. Kaffi og kaker vart servert og vinnarane fekk sine premiar. 

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 21. august 2019

Frammøtte: 22

3 minuttar gjekk ut

Presidenten informerte om at Guverørbesøket vert den 18.12.19

Hovudtema: Mål og strategi v/president Svein Kristen

Han snakka om følgjande tema:

Organisering:

·        Styret

·        Komitèar

·        Rekrutterings- og medlemskomitè

·        Klubb og kameratskapskomitè

·        Programkomitè

·        Komitè for prosjekt, service og internasjonalt arbeid

·        Komitè for unge generasjonar

Mål:

·        Revitalisere klubben

·        Auke tal medlemmer

·        Redusere snittalder

·        Få oversikt over kva yrker me mangler

Strategi:

·        Nytte erfaringer frå andre klubber

·        Tenke nye tanker

·        Bruke det at klubben får Guvernøren i perioden 2020/21 til auka profilering av klubben

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 14. august 2019

Frammøtte: 20

Dette var eit pratemøte

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotgaryklubb onsdag 07. august 2019

Frammøte: 20

3 minutter v/Frank Helland
Snakka om ein tur førre søndag saman med Stord/Fitjar turlag til Ulvanosi i Kvinnherad.
Han anbefaler også tur til Fjøløy Fort og Fjøløy fyr i nærleiken av Utstein Kloster.

Hovudtema: Stipendvinnar 2018 Elin Skorpen

Ho er student ved Veterinærhøgskulen i Oslo der ho studerer til veterinær

Ho fortalde om kva ho har gjort fram til no og kva ho har nytta stipendet til

·        Internasjonalt fagseminar i Budapest mars 2019

·        Oppstart av ENK Dyrehelse Skorpen

·        Veterinære karrieredager 2019

Ho har framleis litt igjen som ho vil spara til ho skal etablera seg etter studiane som ho no er halvvegs i

Ho har planar om å koma attende til Tysnes for å driva småbruk og vera sjølvstendig næringsdrivande veterinær

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 26. juni 2019 

Frammøtte: 28

På dette møtet var det presidentskifte. President Svein Kristen snakka litt om året som er gått. På grunn spesielle omstende held Svein Kristen fram som President også for Rotaryåret 2019/20.

I samband med det snakka han også litt om planane vidare

Klubben tek no sommarferie, første møtet etter ferien vert 07. august 2019

Om nokon er heime og ønskjer å treffast på onsdagane, er dette mogleg som vanleg. Møtetid er då kl. 18.00 på Grand Hotell.

GOD SOMMAR til alle!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 19. juni 2019

Frammøtte: 27

3 minuttar gjekk ut

Hovudtema: Rotarys livstråd: Om klubb- og medlemsutvikling v/ AG3 Bjørn Rismyhr Karmøy Vest Rotaryklubb

Han snakka til å byrja med litt om seg sjølv og klubben
Han arbeidar no som almennlækjar, noko han har gjort i 40 år
Han er frå Karasjokk
Han er professor i akupunktur i Kina

Rotary sin livstråd = samla medlemmer og byggja klubbar

ROTARYS FORMÅL:

er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til å:

 utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
 stille høye etiske krav i vårt yrkesliv
 vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet
 gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
 arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fredgjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagneandre

Våre fokusområder (6)Rotary jobber med prosjekter innen følgende områder

 Barn - og mødrehelse
 Sykdomsforebygging og behandling
 Vann og sanitær
 Grunnutdanning og leseferdighet
 Økonomi og samfunnsutvikling
 Fredsarbeid og internasjonal konfliktløsning

Medlemsutvikling er Rotaryslivstråd

Den omfatter

Beholde de medlemmer vi har (ta bedre vare på)
Skaffe nye medlemmer (flere klassifikasjoner)
Etablere nye klubber (knoppskyting)

Han var også inne på faresignal for Rotaryklubbar 

·        Aukande snittalder

·        Rekrutteringsproblem

·        Vanskeleg å halda på unge medlemmer 

Dette var eit svært interessant og engasjert føredrag som vi kan læra mykje om. 

Stor takk til Bjørn. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 12. juni 2019

Dette møtet var sett av til den årlege sommarturen

I år gjekk turen til Vikebygd på Plassabakeriet der vi vart møtt av eit hyggeleg vertskap og servert nydeleg  mat.

Forrett var fiskesuppe
Hovudrett: Reker, krabbe og snøkrabbe med heimebaka brød

Vi hadde også eit flott vær. Bussen var mest full

Ein svært hyggeleg tur!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 05. juni 2019

Frammøtte: 26

3 minuttar gjekk ut

Hovudtema: Nærpolitireformen v/Lensmann Roald Raunholm

Overordna mål for reformen er:
Operativt, synleg, tilgjengeleg

·        Meir tilgjengeleg og tilstadesverande

·        Likare tenester

·        Målretta innsats, førebyggjing

·        Betre kompentanse og kapasitet

I perioden 2014 – 2018 har det voare ein svak nedgang tal saker.

·        I kommunane skal det vera politiråd og politikontakt der oppgåvene er retta opp mot kommunane, dette er mykje førebyggjande arbeid

·        Felles straffesaksinntak

·        Politipatrulje

·        Operasjonssentral – er i Stavanger

·        Tenestekontoret

·        Etterretning

Ein ser at det no er auke i digital kriminalitet

I Sunnhordland er politiet meir synleg, og reponstida er god.

Konklusjonen er at politireformen fungerer betre og betre

Eit svært interessant føredrag

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 22. mai 2019

Frammøtte: 22

3 minuttar: Robert Halleraker
Han leste ein artikkel frå baldet «Arbeidervern» utgjeve av Arbeidstilsynet. Innhaldet omhandla ei sak om HMS på 1990 talet.

Hovudtema: «Levd liv» - Øyvind Nitter snakka med Per Tyse om levd liv.

Per er fødd i Hana i Sandnes Kommune. Mange av familien hans var gardbrukarar, og i ungdomen ønskte Per å bli bonde. Han tok jordbrukskulen på Øksnevad og utdanna seg til agronom.
Etter krigen var han i Tysklandsbrigaden.

Etter dette arbeidde han som maskinkjørar på anlegg. Etter litt tid tok han utdanning som byggningsingeniør på Oslo Tekniske Fagskule.

Han fekk jobb hos Engelsen Entrepenør 01.09.57, og har arbeidd hos dei etter dette.
Han vart pensjonist i 1992.
Han har vore medlem i Stord Rotaryklubb sidan 1971.

Øyvind og Per hadde ein hyggeleg prat saman.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 08. mai 2019

Dette møtet gjekk til å arbeida dugnad med rydding ved Vikabekkjen bak kulturhuset.

Det kom 21 personar som var med og arbeidet gjekk med liv og lyst. Vi avslutta økta med kaffi og skulebollar og eplekake baka av  Hanne.

Det var fint vær og vi hadde ei triveleg stund.

 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 24. april 2019

Frammøtte: 24

3 minuttar: Ole Grov
Han snakka om noko han hadde gledd seg lenge til å snakka om – det er gleden ved å samla på ting!

Småbilar er ein ting han samlar på, syntae fram fleire typar

Små flasker er ein anna ting han har samla på

Det som kanskje har gjeve han mest er å samla på norsk samtidskunst
Her har han 3 favorittar:
1) Jacob Weidemann
2) Inger Sitter
3) Per Kleiva

Hovudtema gjekk ut då Elin Skorpen ikkje kunne stilla denne kvelden.

Det vart informert om at Stord Rotaryklubb skal vera på Torget den 4. mai på Folkehelsedagane. Då skal dei ha med seg ein Shelterbox og anna informasjon

Elles skal det vera rydding ved Vikabekkjen den 8. mai – frammøte kl. 18.15 bak Kulturhuset

Den 15. mai vert det tur til Hauglandskvedno, møter kl. 17.30 ved Kvedno

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 10. april 2019

Frammøte: 18

Dette møtet var på Oma Baatbyggeri AS der vi var på bedriftsbesøk.

Gustav Oma – teknisk sjef informerte om bedriften

Båtbyggeriet var etablert i 1909 på Døso i Stord

Dei gjekk over til å byggja i aluminium i 1956

Hurtigbåtar starta dei med i 1973

Dei har eit totaltilbod med alt frå teikning/design, nybygg, slipp og reperasjonar, motor og generelt vedlikehald

I starten bygde dei mindre båtar med alt frå snekker til skyssbåtar – t.d. «Tysso» som vart bygd i 1916.

I 1956 starta dei med bygging av livbåtar i aluminium

I 1973 flytta dei til der dei held til no.

Dei har m.a. bygd ambulansebåtar/skyssbåtar og båtar for Redningsselskapet («Olav V»)

Dei overtok Leirvik Mek. Verkstad ved moloen i 1981 og oppretta OMA Slipp og mek. Verkstad AS. Dei tek seg av reperasjonar og vedlikehald

Opp gjennom åra har dei hatt eit godt samarbeid med Fjellstrand der dei var underleverandør frå 1984 – 1994

I 1995 starta dei med eit nytt hurtigbåtkonsept - først ut var «Vøringen»

No held dei på med ferdiggjering av ei heilelektrisk ferge med plass til 45 bilar. Dette kan vera ei ny nisje framover. Denne skal leverast ii løpet av 2019

Dei har levert båtar over heile landet.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 03. april 2019

Frammøtte: 26

Hovudtema: Distriktslækjar på Grønland v/P. A. Oftedal

Han var utdanna ved Universitetet i Bergen i 2011

Han hadde turnusteneste i Nord-Norge og har vore fastlækjar og sjukehuslækjar

Han var distriktslækjar på Grønland i 2014.

Han snakka litt om historie frå Grønland.

Han starta opp ved Dronning Margrethes Sunnhetssenter. I byen han held til var det ca 1.500 innbyggjarar, 1 lækjar og 2 – 3 sjukepleiarar.
Det var ein sengepost med plass til 10 senger.
Blodprøver vart tekne 1 gang kvar veke.

Helsevesenet på Grønland:

Det er alt frå bygdeklinikkar til Rikshospitalet i København

Det finnes 5 regionsjukehus

Sunnhetssenter i mindre byar

Bygdestasjonar – her er det berre sjukepleiarar og sunnhetsarbeidarar

Sunnhetsarbeidarar (hjelpepleiarar på norsk)
Sjukepleiarar (fungerte omlag som minilækjarar)

Alle skal ha lik tilgang på lækjarhjelp

Det er mangel på alle typar faglært helsepersonell.

I hovudstaden Nuuk med 17.000 innbyggjararhar dei sjukehus med fleire spesialitetar

Ved sosialkontora er det mange tilsette som er ufaglærte, dei manglar ressursar og dei har sosialvakt i døgnberedskap

Dett er mange mindre bygder med frå 30 til 60 innbyggjarar

Grønland ligg på verdstoppen m.o.t. sjølvmord, raten er om lag 10 ganger høgare enn i Norge.

Han skal reisa tilbake til Grønland for 10. gang i mai. Han skal då vera der i 5 mnd.

 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 27. mars 2019

Frammøtte: 25

3 minuttar: Knut Gramstad
Tidene forandrar seg, før i tida hadde vi post, televerk, meieri, politi og kolonial på kvar hjørna.
Det går meir i retning av sentralisering og det meste skal omprganiserast. Tingrettane skal omorganiserast, skal Sunnhordland Tingrett flyttast til Haugesund??

Hovudtema: «Rekruttering til Rotary» v/Asbjørn Algrøy, Sotra Rotaryklubb

Klubben hadde etter kvart fått ein høg gjennomsnittalder, så det var på tide å gjera noko med denne situasjonen. Når Asbjørn vart president, starta han opp eit prosjekt kalla «Nye Sotra Rotaryklubb»

        Målsetting:

        Det skal etableres en medlemsgruppe på 10-20 medlemmer mellom 25-45 år med minst 50 %  kvinneandel.

        Prosjektets arbeidstittel er: «NYE SOTRA ROTARYKLUBB» 

        Klubben skal stabilisere snittalderen ved målrettet rekruttering

        Klubben skal aktivt jobbe for å imøtekomme distriktets målsetting i forhold til kvinneandel på minimum 20%.  (klubben har 20 %)

Det vart sett ned ei prosjektgruppe på 5 personar.

        Strategi «Medlemsforslag»

Ø  Dersom hvert rotarymedlem kommer med forslag på minst 1 kandidat hver, vil det representere forslag på 44 kandidater.

Ø  Dersom halvparten av medlemmene kommer med forslag på kandidater vil det representere 22 kandidater.

Ø  Dersom 1/4-del av medlemsmassen kommer med forslag vil det representere 11 kandidater.

        Strategi «Bruke vårt Rotarynettverk»

Ø   RYLA – Invitere alle tidligere deltakere

Ø  Utvekslingsstudenter – Invitere alle tidligere deltakere.

Ø  Bruke egne nettverk – Invitere unge ledere i ulike bedrifter og organisasjoner etc.

Ø   Dra nytte av evt. andre klubbers erfaring med nyrekruttering.

Ø  Dyktige innvandrere  - God mulighet for integrering i samfunnet via Rotary.

        Mål:

Ø  Forslag innleveres fra medlemmene og komiteene til prosjektgruppen innen 1.desember 2016.

Ø  Invitere alle foreslåtte kandidater til Yrkesmessen 2016.

Ø  Ha 10-15 kandidater endelig godkjent til 1.februar 2016 slik at de kan inviteres med på Charterfest i mars 2016.

Ø  Gjennomføre en samling for godkjente kandidater ultimo februar 2016.

(Rotaryskolen med rektor Oddvar)

Diskusjon og konklusjon

Behandling av foreslåtte kandidater

        Prosjektgruppen evaluerer og fremmer endelig forslag på kandidatnavn for medlemmene.

        Yrkeskoder, alder, samfunnsinnsikt, kjønn, engasjement, organisasjonserfaring etc.

        Mål:

        Forslag innleveres fra medlemmene og komiteene til prosjektgruppen innen 1.desember 2016.

        Invitere alle foreslåtte kandidater til Yrkesmessen.

        Ha 10-15 kandidater endelig godkjent til 1.februar 2016 slik at de kan inviteres med på Charterfest i mars 2016.

        Gjennomføre en samling for godkjente kandidater ultimo februar 2016.

(Rotaryskolen med rektor Oddvar)

Behandling av foreslåtte kandidater

Prosjektgruppen evaluerer og fremmer endelig forslag på kandidatnavn for medlemmene.

Yrkeskoder, alder, samfunnsinnsikt, kjønn, engasjement, organisasjonserfaring etc.

Mål:

Forslag innleveres fra medlemmene og komiteene til prosjektgruppen innen 1.desember 2016.

Invitere alle foreslåtte kandidater til Yrkesmessen.

Ha 10-15 kandidater endelig godkjent til 1.februar 2016 slik at de kan inviteres med på Charterfest i mars 2016.

Gjennomføre en samling for godkjente kandidater ultimo februar 2016.

(Rotaryskolen med rektor Oddvar)

Resultatet var at klubben fekk ca 20 nye medlemmer, pr. dato er 4 – 5 falt frå.

Her var det mange gode idéar å få med seg, noko vi kan tenkja på i vrå klubb!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 20. mars 2019

Frammøtte: 23

Var ikkje 3 minutter denne kvelden

Hovudtema: Pratemøte

Jostein Osnes informerte om at Stord Rotaryklubb har fått ei utmerking frå Rotary Foundation. Vi er nr. 2 med å gje pengar til Annual Fond.

Elles fekk vi kritikk for at vi ikkje hadde nokon med på PETS.

Presidenten snakka litt om klubben framover. Han har vore i kontakt med fleire som er kome inn i klubben om verv – desse er interessert, men det kjem i konflikt med andre aktivitetar grunna møtetidspunktet.

Vi må etablera ein robust organisasjon til 2020/21 når vi har Guvernøren og Distriktskonferansen.

Han oppfprdra medlemmene til å tenkja over om ein kan ta eit verv.

Nye vedtekter var vedtekne samrøystes. Korrigeringar for språk var kome frå 2 medlemmer, desse skal bli innarbeid.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 13. mars 2019

Frammøtte: 22

3 minuttar v/Jonas Meyer Eldøy
Han beklaga at han ikkje var førebudd sjølv om han var leiar av programkomitéen.

Hovudtema: Gründeren og eldsjela v/Kjartan Bjelland Grov

Han er 42 år, gift og har 2 barn i alderen 7 og 10 år.

Han fortalde om korleis han byrja med Grov Grasklypp.
Det heile starta med at han byrja å slå gras for foreldra og onklar når han var 9 år gamal
Når han var 12 år starta han Grov Grasklypp og oppretta eigen bankkonto for firmaet når han var 15 år.

Når han vart 16 år måtte han ta eit val, han starta på Stord Yrkesskule på elektolina der han gjekk i 2 år. Han fekk lærlingkontrakt hos Aker Elektro AS der han var i 3 år. Dette var ein svært lærerik periode. Han har fagbrev innan elektro og elektromontør.

Han starta som sjølvstendig arbeidsgjevar den 01.06.2006.

Han har no 3 selskap:
Holdingsselskap
Eigedomselskap
Driftselskap

I Grov Grasklypp har han no 4 tilsette. Dei tek på seg hagearbeid, grasklypp og gjennomfører vaktmeistertenester.
Dei har no ca 750 faste kundar. Her kan nemnast at dei yt vaktmeistertenester for kontor, butikkar, barnehagar, NAV, Backertunet,burettslag og sameige.
Han har også inngått kontrakt om brøyting av vegen opp til Kattnakken.

Av andre prosjekt og aktivitetar han er med på er:

Dagleg leiar Grov Grasklypp
Styreleiar Sameiget Handverkarbygget på Heiane
Prosjektleiar Handballfestivalen
Kasserar Turngruppa i Stord Idrettslag
Styremedlem i Stord Idrettslag – 2300 medlemmer
Styremedlem i Stord Teaterlag
Agentur for Hørmann Garasjeporter AS

Han er også sosialt innstilt og hjelper gjerne til. Han har også lett for å få folk med på dugnader

Det er svært travle dager, men dette er med på å gje han energi.

Det var eit spennande føredrag av ein særs aktiv person.

Stor takk til Kjartan!!

Referent
Geirmund Mæland
serketær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 06. mars 2019

Frammøtte: 26

3 minutter Jan Eldøy
Han fortalde om plasser ein set mykje pris på, og ein av desse er Etne. Han var også innom ein av Etne sine store søner Ingvar Mo.

Hovudtema: Oppsummering av Utdanningsmessa v/Robert Halleraker
Han gjekk gjennom gjennomføringa i år med mellom anna vaktplanen.
Han gjekk også gjennom evalueringa frå utstillarane, her var det 100 % tilbakemelding.
Tilbakemeldingane i år var særs gode og 57 utstillarar ønskte å koma attende neste år.
Kommentarane på evalueringsskjemaene var også gode.

I 2018 kom Utdanningsmessa ut med eit overskot på kr. 213.380,-, noko vi kan vera særs nøgd med

Ei stor takk til Robert for nok ein gong vel gjennomført messe og til alle som har stilt på dugnad.

På møtet hadde Robert kjøpt ei stor og fin marsipankake som vi kosa oss med.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 27. februar 2019

Hovudtema: Forsvar og beredskap v/Atle Egil Johnsen

“Med lov skal land bygges” het det i den gamle Frostatingsloven. 
Det er jo også grunnregelen for en demokratisk samfunnsutvikling, at endringer skal skje ved hjelp av demokratisk valgte lovgiveres beslutninger.
Militærmaktens hensikt er å kunne sette makt bak dette prinsippet. Samfunnet holder seg altså primært med militære midler for å sikre at eneste vei til politisk makt går via stemmesedler og lovlige valg, uten ytre innblanding.
Militærmakt brukes videre normalt som forsvar mot ytre trusler, mens intern sikkerhet normalt er justissektorens ansvar. (Bistandsinstruksen)
Militærmakt eksisterer altså for å ivareta statens eksistens og statens interesser, altså sikkerhetspolitiske målsettinger. 

I vår tid kan det være vanskelig å trekke et skarpt skille mellom nasjonal og internasjonal sikkerhet. Og forsvar av norske interesser starter ikke nødvendigvis ved grensen.

MILITÆRMAKT BESTÅR AV TRE ELEMENTER: 
Sensorer og andre informasjonsinnsamlere
Innsatsmidler, som våpen, transport og kommunikasjonsutstyr; og ikke minst 
Beslutningsfattere.
Det er disse tre til sammen som gjør militærmakt til et sikkerhetspolitisk virkemiddel som kan brukes til å løse en rekke ulike oppgaver og for å oppnå politiske målsettinger. 
Etablering av faste offisers-stillinger i Norge
I stadig konflikt med Sverge og Tyskland (Schlesvig Holstein)
Norske trenede soldater var ofte benyttet på grensen mot Tyskland
Etter fredsslutningen i Kiel ble Danmark tvunget til å avstå Norge til Sverige. Men i avtalen inngikk også avtale om at Norge skulle ha rett til å bygge forsvar
Norge brukte nesten 20 prosent av statsbudsjettet til militær opprustning ved årtusenskiftet 1899-1900
Den norske marinen var meget aktiv i å hevde nasjonens nøytralitet under første verdenskrig. Etter krigen var både personell og materiell nærmest utslitt

Forsvaret etter krigen

Forsvaret får en robust organisasjon - Jens Christian Hauge
Det norske totalforsvar blir etablert – innretning for nasjonal krig

        Landet skulle forsvares mot en konkret trussel

        “Plakaten på veggen” tvil har ingen plass

        Forsikringspremie NATO-medlemskap  

        Internasjonal solidaritet gjennom FN

        Mobiliserings-hær og HV et ekte folkeforsvar

        Hæren og HV synlig og “tilstede” i 430 kommuner

        Forsvarets krigssturktur på 320.000 mann 

Forsvarsdepartementet og Forsvarets Overkommando var ko-lokert en del år inntil FD flyttet til Myntegaten og Akershus festning. Dette bygge ble også kalt for Norges Pentagon

Kommandostrukturen under Forsvarets overkommando bestod av FKN og FKS

Hæren bestod på denne tiden av 6. divisjonen og 13 brigader. 1 fullt utrustet brigade i indre Troms, og 12 som skulle produsere reserven for å fylle opp. Landet var inndelt i Distriktskommandoer som skulle sørge for spredning og seighet i forsvarssystemet. Distriktskommando Nord-Norge i Nord-Norge, og i Sør-Norge hadde vi Distriktskommando Trøndelag, Distriktskommando Østlandet, Distriktskommando Sør-Norge, Distriktskommando Sørvestlandet og Distriktskommando Vestlandet.  Alle disse ble lagt ned på midten av 1990-tallet. Idag har hæren kun 1 brigade igjen. 

- NATO øvelser på norsk område etter krigen var stor grad logistikkøvelser som hadde som hensikt å få materiell og personell raskest mulig på plass ved et eventuelt angrep på Norge

Hærens «storhetstid» over i 1990-91 etter at Sovjetsamveldet gikk i oppløsning

Fienden ble borte - Vi ser ingen invasjonstrussel

Kan NATO legges ned ?

Forsvarsbudsjettene reduseres hvert år gjennom hele 1990-årene

Hæren endret fokus totalt – Norge faller i dyp fred

Fra 1995 og til 2005 var det stadig varsko fra Forsvarets ledere at ressursene til forsvaret var for små.

Først ble det pekt på en ubalanse mellom pålagte oppgaver og tildelte ressurser, og mot slutten av perioden også en dobbel ubalanse, den siste gjaldt forholdet mellom investering og drift.

Prisutviklingen på forsvarsmateriell har vært vesentlig høyere enn prisutviklingen forøvrig

Skolesystemet i Forsvaret:

Forsvaret har fem akkrediterte utdanningsinstitusjoner, og sj Forsvarets Høgskole (FHS) har systemansvar for den akademiske utdanningen i Forsvaret.

Master: Forsvarets Høgskole (Forsvarets stabsskole (FSTS)

Bachelor: Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH gir ikke GOU nivå – det er en bachelorutdanning på befalsskolenivå).

Dette er en forenklet modell av skole/utdanningssystemet i Forsvaret.

Alternative befalsutdanninger er førstegangstjeneste/vervingsperiode + GBK, FIH, GBU (1+2, eller 1 ½ + 1 ½ , osv)

Personell med sivil utdanning (BA, MA, PhD) kan rekrutteres inn til Forsvaret og gis påbygning med relevant utdanningsnivå (GBU, GOU, VOU).

GBU = Grunnleggende Befalsutdanning

GOU = Grunnleggende Offisersutdanning

VOU = Videregående Offisersutdanning

Hva skjer framover:

Statsbudsjettet 2019

        Forsvarsbudsjettet har hatt en nominell økning med om lag 17 milliarder kroner siden 2013 og er nå på 58.9 mld

        generell styrking av beredskapen, ved fortsatt satsing på grunnmuren (vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger)

        økt øvings- og treningsvirksomhet

        økt aktivitet og økt bemanning gir kortere reaksjonsevne, større robust- og utholdenhet

        økt samfunnssikkerhet, blant annet ved å prioritere arbeidet med objektsikring

Referent

Geirmund Mæland

sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 20. februar 2019

Frammøtte: 25

Besøk på Sunnhordland Maritime Museum

Vi starta med ei omvisning i museet der dei har ei stor samling av ulke motorar, modellar og andre gjenstandar frå gamal tid.

Gunnar Bjørk gav oss ein god informasjon om museet.

Museet har i år 25 års jubileum, (30.06.94)

Brødrene Oma – Trygve og Gunnar – hadde samla ein god del motorar, og dette vart starten.

Det vart oppretta ei stifting der også kommunen slutta seg til.

I starten var museet i Døso, flytta inn i noverande lokaler i år 2000. Det var offisiell opning sommaren 2001.

Kommunen har stått for husleiga til museet. I 2005 vart det inngått ein samarbeidsavtale med Sunnhordland Museum. I 2014 vart aivtalen sagt opp av Sunnhordland Museum.

Etter dette har den økonomiske stoda vore svært utfordrande, men no har dei fått til ein betre økonomi då dei har fått fleire støttepartnarar, og kommunen støttar med kr. 140.000 til husleige.

Dei får støtte frå mellom anna:
Kværner AS
Bremnes Seashore AS
Oma Baatbyggeri AS og Oma Slipp AS
Heiml Skip og design As
Wãrtsilã AS
Sparebanken Vest
Monter
Byrået
Sølvtrans AS
VB Rør & handverkservice AS

I tillegg har dei starta eit Venelag som er med på å bidra økonomisk

I museet fin ein:

Ei unik motorsamling
Båtmodellar
Båtbyggjarverktøy
Skipsutstsyr
Gjenstander knytt til oljeindustrien
Minner frå 1. og 2. verdskrig

Alt arbeid med gjenstandane vert gjort på dugnad.

Dei har samarbeid med fleire andre maritime museum

Museet har besøk av skular, turistar, organiserte omvisningar o.a.

Dei har noe in auke i besøk og økonomien har stabilisert seg.

Til slutt vart det vist ein film av Odd Resser om Leirvik Hamn på 1970 talet.

Ein svært interessant kveld.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 13. februar 2019

Frammøtte: 23

3 minutter: Jostein Rolv Bolset
Han snakka litt om året 1968 då det skjedde mykje internasjonalt.

Hovudtema: Rotary Foundation v/Johannes Hausken, Sola Rotaryklubb

TRF (The Rotary Foundation) er tre små bokstaver med eit stort innhald

Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary Internasjonals bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings- og kulturelle program.

Rotarys seks fokusområder:

·        Fredsarbeid og konfliktforebygging/-løsning

·        Sykdomsforebygging og behandling

·        Vann og sanitær

·        Grunnutdanning og leseferdighet

·        Økonomi og samfunnsutvikling

Hvordan er Rotaryfondet bygget opp?

1.      Annual Programs Fund

2.      Endowment Fund

3.      Polio Pluss

4.      Rotary Peace Centers

TRF komitèen i D2250

ü  DRFCC – Johannes Hausken, Sola RK

ü  Eli Lexander, Askøy RK

ü  Anja-Rose Strohmaier, Sotra RK

ü  Claus E. Feyling, Sokndal RK

ü  Petter Andreas Visted, Åsane RK

ü  Wibecke Natås, Bryne RK

ü  DGN Jostein Osnes, Stord RK

ü  DG Arild Dale, Arna RK

Samarbeid mellom klubber/distrikt

Hvorfor samarbeid?

ü  Det er lettere å oppnå minimumsbudsjettet på USD 30.000 i et GG-prosjekt og gjøre hvert prosjekt mer bærekraftig.

ü  Det er lettere å ha større andel DDF-midler når andre distrikter bidrar.

ü  Klubber kan gå inn som passiv bidragsyter i andre klubbers prosjekter når de selv ikke vil stå ansvarlig for et prosjekt.

Er dette utbredt i D2250 eller i Norge?

ü  Eksempel på klubber som har gjort dette er Bergenhus RK og SIRC

ü  D2305, D2250 og D2290 har vært aktive for å trekke andre distrikter med i sine prosjekter

Prosjekter i D2250 med TRF støtte 2017/18:

Klubb

Prosjekt

Lokasjon

Sum

SIRC

Barnehjem

Sierra Leone

NOK 10.000

SIRC

Barnehjem

Sierra Leone

NOK 26.000

SIRC

Proteser

Sri Lanka

NOK 19.000

Arna

Håpet

Brasil

NOK 12.400

Karmsund

Motiview

Haugesund

NOK 30.000

Karmøy

Bokhjørner

Sør-Afrika

NOK 6.000

 

NOK 103.400

Penger inn og penger ut:

ü  Rotaryfondets inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra klubbene i verden, gaver fra enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte midler.

Ikke noe av det som innbetales som medlemskontingent til RI går til fondet.

ü  Fordel med AvtaleGiro eller andre faste trekk er at det gir stabilitet og forutsigbarhet for finansiering av prosjekter over tid.

Hva er Share?

Systemet virker slik:

ü  Det beløp klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige programfondet Annual Programs Fund et år, blir delt i to like deler, og kan brukes til ulike program tre år etter at bidragene er gitt.

ü  Bidrag til Endowment Fund og PolioPlus fondet blir ikke regnet med når delingen foretas.

a)     Halvparten av den summen alle klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige programfondet Anual Programs Fund i ett Rotary år, går til Verdensfondet The World Fund - WF.

Det er styret i Rotaryfondet The Trustees som bestemmer bruken av pengene på Verdensfondet. Midlene blir blant annet brukt til den del av "matching" som Rotaryfondet bidrar med.

b)         Den andre halvparten av bidragene går til Distriktsfondene District Designated Fund - DDF. Distriktet bestemmer selv bruken av disse midlene.

Bidrag til the Rotary Foundation:

ü  Pengestrømmen vi må støtte i fellesskap:

            Every Rotarian Every Year med USD 100

ü  Klubbene kan legge inn støtten som en del av årskontigent

ü  Man kan betale inn NOK 600,- (med skattefradrag) som en engangssum i året

ELLER med (min NOK 50,- pr måned)

ü  Man kan alternativt betale direkte på MyRotary.org

ü  ”Opptjening” blir da personlig

Eit svært nyttig og interessant føredrag – TAKK til Johannes. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 30. januar 2019

Frammøtte: 26

3 minuttar: Tore Myhre Bjelland
Han snakka om Eldøy/Eldøyane

Hovudtema: Ungdomsutveksling 1 år v/DYEO Rolf Thingvold
Han har ansvaret for ungdomsutvekslinga i distrikt 2250 og kjem frå Førde Rotaryklubb

Rotary sender ut ca 8.000 ungdomar på utveksling kvart år fra alle klubbar
Han var inne på organisering, økonomi for klubbane og generell informasjon

Rotary sitt motte er: Å gagna andre
Ungdomsutvekslinga er eit flaggskip for Rotary, vi bør marknadsføra dette betre ovafor ungdomane

Distrikt 2250 har no3 utvekslingsstudentar frå distrikt 2250 – 2 jenter og 1 gut og vi har 3 studentar i distriktet – Stavanger RK.  Desse kjem frå Brasil, Canada og USA (Florida). 2 jenter og 1 gut.

Det er ca 8.000 ungdomar  i utveksling

  • 100 land er med i programmet
  • Er opent for alle mellom 16 og 18 år
  • 90 % av klubbane er med

Svært mange frå utlandet ønskjer å koma til Norge, spesielt Vestlandet

Rotary har lang erfaring med utveksling

·        Trygt for student og foreldre
·        Godt nettverk
·        Gunstig økonomisk
·        Godt produkt
·        Stipendordninger

Distrikt 2250 har som mål å ha 5 studenter i utveksling i 2019/20, dette målet vert ikkje nådd, men vi får 2 – 3

Totale kostnader for ein utreisande student er ca kr. 45.000.
Studenten kan søkja stipend i Statens lånekasse
Det er vanleg med 3 vertsfamilier i løpet av året. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 16. januar 2019

Frammøtte: 29

Hanne informerte om Charterfesten

Robert informerte om Utdanningsmessa

3 minutter: Olav Andreassen
Han snakka om byggnæringa der dei treng mange innan ulike faggrupper. Det trenges 7 – 8.000 nye fagarbeidarar pr. år fram til 2030. Bedriftene seier at dei ikkje får nok fagarbeidarar.

Hovudtema: Inner Wheel inn i framtida v/distriktspresident Berit W. Eldøy

Inner Wheel (IW) vart starta av Sara Golding 10.01.24

Bergen IW vart oppretta i 1935, første klubb i Norge
Stavanger IW oppretta i 1946
Haugesund IW oppretta i 1947
Stord IW oppretta 01.05.51

I Norge er det no 54 klubbar med ca 1500 medlemmer
IW er representert i 154 land, aukar i fleire land som India, Bangla Desh og i Afrika. I tidlegare østblokkland er det status å vera med i IW.

I Norden er det ca 8.000 medlemmer der ca 50 % er i Sverige.

Distrikt 28 er frå Florø til Egersund

IW har mange interessante prosjekt. Stord IW er med i eit prosjekt i Blånildalen i samarbeid med Misjonsselskapet. Dette har gått i 11 år og skal no evaluerast.

Stord IW er aktive, kanskje den mest aktive klubben i distriktet, og har god økonomi. Distriktet har også god økonomi

Målet er å ivareta medlemmer og klubbar og styrke samarbeidet mellom klubbane i distrikt 28 og Rotary distrikt 2250.
Korleis kan vi fornya oss? Dette er eit svært viktig spørsmål.

IW har eit fast hotell der ein har sine distriktsårsmøter – Park Inn Hotell på Karmøy. På desse møtene er det gode føredragshaldarar.

Distriktspresident Berit W. Eldøy er no distriktspresident på 2. året. Som i Rotary har dei vanskar med å rektruttera til verv.

Kor går vi vidare?
Ein ønskjer mellom anna eit tettare samarbeid mellom IW og Rotary om prosjekt.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 09. januar 2019

Frammøtte:  33 

3 minutter: Jostein Økland
Han snakka om utviklinga innan gardsdrift dei seinare åra.

Hovudtema:  «Skråblikk på året som er gått» v/Håvard Hystad
Han konsentrerte seg i hovudsak om Stord, med nokre innslag frå nabokommunane.

Av det han var inne på kan eg nemna:

·        Ferjesambandet Stord/Kvinnherad
·        E39 m/brupassering over Nuen
·        Stordpakken som no er lagt død
·        Litlabøkrysset – her er lite endra i høve til slik det var
·        Utviklinga innan industrien
·        Arbeidsløysa er gått vesentleg ned
·        Kværner AS har arbeid til 2022
·        OMA Baatbyggeri AS har godt med arbeid
·        Leirvik AS har godt med arbeid
·        FMV AS har godt med arbeid
·        Hydro Aluminium AS (Søral) skal starta opp hall B, noko som vil gje ca 100 nye arbeidsplassar
·        God aktivitet på Bømlo
·        Oppdrettsnæringa i regionen veks
·        Biogassfabrikk, vert etablert på Eldøyane etter mykje styr
·        Etablering/reetablering av Biltema på Heiane
·        Ny Nysæther Ungdomsskule
·        Langeland skule
·        Ny alders- og sjukeheim på Leirvik
·        Kunsten på Torget
·        God aktivitet innafor kultur
·        Vi har mange gode artistar av ulik slag
·        Meierikvarteret, Hamnetind og Teinevikjo
·        Borggata er snart heilt tom for liv
·        Kan Borggata Futurum gje nytt liv til Borggata??

Håvard hadde eit svært godt skråblikk på 2018 der han hadde fått med seg det meste av dei store hendingane i året som er gått. 
Takk til deg!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 02. januar 2019

Frammøtte: 25

Presidenten ønskte velkommen og eit Godt Nytt År til alle!!!

Jens minna om påmelding til Charterfesten fredag den 08. februar 2019

Jonas gjekk gjennom programmet for våren

3 minutter: Svein Kristen Bunes.
Han snakka om vår digitaliserte verd og kva for problem ein kan møta.

Etter dette gjekk praten rundt borda. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 19. desember 2018

Frammøtte: 22

Det vart informert om at juletrefesten vert avlyst grunna for få påmelde.

3 minutter: Hans Wendelborg
Han snakka litt om sitt forhold til Sjømannskyrkja i Arguineguin.
I år er kyrkja 30 år og er den sjømannskyrkja som har flest besøk i verda, 100.000 pr. år
Dei har 12 fast tilsette.

Juleandakt v/sokneprest Olav Johannes Oma
Først fortalde han litt om seg sjølv. Han har vore sokneprest i 8 mnd, og vil vera det i alle fall i 2 år til.
Så hadde han ein fin juleandakt og ønskte alle ei Riktig God Jul!!

Loddpengane denne kvelden gjekk til Kirkens SOS og var på kr. 2.792,-

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 12. desember 2018

Frammøtte:  26 

Hanne informerte om at det blir juletrefest laurdag 29. desember dersom det vert nok påmelde.

Robert informerte om status for Utdanningsmessa.  Vi er i rute og det er 19 søkjarar til Utdanningsstipendet.

3 minuttar: Jan Yttredal
Han snakka litt om store vegprosjekt, Hordfast og ny E134.E134 har vore heilårsveg mellom aust og vest i 100 år. Det er no kome ut ei bok skriven av Geir Hus om kulturen langs vegen.

Hovudtema: «Migrasjon, opphald og integrering av våre nye landsmenn» v/Håkon Frode Særsten

Dei som kjem til Norge har ein draum om å få eit betre liv.
Han var inne på følgjande spørsmål:
Kva er migrasjon?
Kva er migrant?
Er migrasjon eit nytt fenomen?
Kva er ein innvandrar?
Kva er ein asylsøkjar?
Kva er ein flyktning?
Kva betyr internt fordrevne?

Det var i 2016 om lag 65,6 mill. på flukt i verda. Av desse var om lag 40,3 mill internt fordrevne.

Han var også litt inne på retur og kvoteflyktning.

Av dei som kjem til Norge er det store forskjellar, ein del er analfabetar, dei kan ikkje sitt eige etternamn eingong. Dei kan snakka sitt eige språk, man dei kan ikkje lesa eller skriva dette. Mange veit heller ikkje sin eigen alder.

Andre som kjem er godt utdanna med både bachlorgrad og mastergrad. Kan her peika på dei som no kjem frå Tyrkia, i hovudsak yngre personar.

Det har no vore ein sterk nedgang i tal asylsøkjarar i Norge. Dette er i hovudsak personar som er forfulgt og risikerer strenge straffer av politiske grunnar. Norge har vedteke at vi skal ta mot 3.000 kvoteflyktningar frå FN i 2019.

Eit interessant føredrag.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 05. desember 2018

Frammøtte: 27

Gjester: Guvernør Arild Dale, AG3 Bjørn Rismyhr og Audhild Backmann Karmøy Vest RK

AG3 Bjørn Rismyhr presenterte seg sjølv.

Guvernør Arild Dale
Han presenterte seg sjølv, han er 68 år, pensjonist og er medlem av Arna Rotaryklubb.
Han har i hovudsak arbeidd innafor feltet IT/data.

Han fortalde litt frå då han var på Guvernørskulen i Los Angeles.

Korleis organisera klubben for å få eit mest mogleg inkluderande miljø.
Kan det vera ein idè å ta ein «helsesjekk» på klubben – kor står vi og kor vil vi gå?
Det å bli medlem i ein Rotaryklubb er ei glede, men det er også forpliktelser som følgjer med.
Klubbane bør ikkje setja tak på kor mange medlemmer ein skal ha.
Han har som mål å rekruttera 1 nytt medlem i kvar klubb i distriktet, vi vil då få 46 nye medlemmer i distriktet i 2018/19.
Han var også litt inne på dei ulike stipend og utvekslingsordningane vi har i Rotary.
Det er også viktig å ha godt rotarystoff som tema på møtene i klubbane.
Han ba også om at klubben oppdaterer roller i medlemsnett. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 21. november 2018

Frammøtte: 27

Årsmøte

Saksliste
1:         Godkjenning av innkalling
2:         Val av 2 personar til å underskriva protokoll
3:         Årsrekneskap 2017/18
4:         Budsjett 2018/19
5:         Godkjenning av nye vedtekter
6:         Val
7:         Framlegg til ekstraordinært årsmøte over nyår 2019 til val av styremedlemmer 2019/20
8:         Andre saker

Vi kom ikkje gjennom alle sakene, dei som stod att vert teke opp på ektraordinært årsmøte i februar 2018. Dette er sakene 5 Godkjenning av nye vedtekter og 6 Val.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 14. november 2018

Frammøtte:  23 

Sekretær informerte litt om korleis ein finn fram på klubben sine nettsider og distriktet sine sider.

Hovudtema: Yrkesføredrag v/John Levi Jørgensen

Han er fødd i Dåfjorden for 70 år sidan

Etter 9 årig skule gjekk han 1 år på Vatles Handelsskule på Voss
Etter dette var han ein del til sjøs
I 1970 gjekk han på Stavanger Maritime skule innan elektro
Reiste 2 år til sjøs som elektriker
Har arbeidd med ulike jobbar hos:
Stord Elektro
Sunnhordland Elektro

Har mellom anna arbeidd på: 
Statfjord A
Oseberg A
Gullfaks

I perioden 1992 – 1994 arbeidde han i eit prosjekt i Aker Elektro som gjekk føre seg i Jedda i Jemen
Når han kom heim arbeidde han i ulike jobbar og prosjekt, mellom anna Oseberg sør
Han arbeidde også som planleggjar i Norsk Hydro
I 2009 – 10 arbeidde han saman med Are Pedersen i Future Solutions.
I 2016 starta han eit selskap innafor bygg og anlegg.

Det var interessant å høyra om kva han har gjort i sin yrkeskarriere.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 07. november 2018

Frammøtte:  27 

3 minutter: Erik Underhaug
Han var inne på ordet Hallo. I NRK hadde vi før Hallodamer og Hallomenn, no heiter det kanalvert.
Hallo er faktisk verdas mest brukte ord.

Hovudtema: Næringsutvikling på Stord v/økonomisjef i Fronta Erling Prestbø

Han var først inne på utvikling i Leirvik sentrum og visjonar her.
Vi har Borggata Futurum og Stord Helsepark.
Stord Helsepark er tenkt å koma i første etasje langs Borggata i eksisterande bygg. Her skal det koma ulikehelsetenester.
Det er også tankar om hotell på Nattrutekaien, men dette vil det ta noko tid før ein kan gjera endelege vedtak.

Han presenterte Fronta Gruppen. Dei arbeider med følgjande:
Eigedomsutvikling
Engeneering
Næringsbygg
Privatbustader
Utleige

Frontagruppen har hatt ei positiv drift i 20 år, dei har no 50 fast tilsette + 20 – 30 innleigde pr. år.

Innafor næring finn vi:
Kjøp
Leige
Kjøp/leige

Frontagruppen sitt største prosjekt er Heiane Vest. Hesr har dei 230.000 kvm utbygd næringsareal. 160.000 kvm er seld og 70.000 kvm er for sal.
FK butikken kjem attmed Biltema med forretning på 1.300 kvm. Skal vera innflytningsklart til påske 2019.

Heiane Sør er regulert og planlagt for 700 bustader og 1500.000 kvm næringsareal.

Fronta Bustad
Dei reknar med å levera 60 – 70 bustader pr. år på Fronta sine tomter

Meierikvarteret er no i sluttfasen. Her finn vi 45 bustader og 2.500 kvm til næring. Skal vera ferdig hausten 2018.

Han var også inne på rammebetingelser
Effektiv forvaltning
Forutsigbarhet – eks Heiane Sør
E 39 er flytta
Regulering til offentlege føremål som ikkje vert teke i bruk

I tillegg kjem det nye krav frå det offentlege:
Byggføreskrifter
Arbeidsmiljø
Miljø for øvrig
Politikk, sosiale medier m.m.

Det var eit interessant føredrag som gjev eit lite innblikk i korleis det vil bli i kommunen framover.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 31. oktober 2018

Frammøtte: 14 

Hovudtema: Bedriftsbesøk på Alsaker Fjordbruk Tysnes
Eigar Gerhard Meidell Alsaker og Kristian Roseth informerte.
Bedriften sitt kjennemerke er eit familieskjold som der 700 år gamalt.

Gerhard Alsaker starta verksemda i 1982 med to tomme hender, no er det Norges største privateigde matprodusent. Dei har no vel 300 tilsette og dei produserer 1.5 % av verdas totale volum. Dei har brukt 220 mill i lokale investeringar.

Dei har ein del levereglar m.a.:

·        Tenk enkelt
·        Godt nok
·        Tenk kostnader
Gjer det du kan- outsoursa deler av verdikjeden
·        Kardemommelova
·        Ta samfunnsansvar

Dei har aktivitet i 13 kommunar der dei driv med:
·        Settefisk
·        Matfisk
·        Oppdrett
·        Slakting

Dei må vera gode på å balansera biologi, teknologi og økonomi
Dei meiner at dei er gode på kundar, pengar, off. forvaltning, rammebetingelser, leverandører og naturgitte tilhøve.
Dei har 22 konsesjonar og 1 visningssenter på Røvær. Produserer 25.000 tonn laks pr. år. som vert seld til Asia, Afrika, Amerika og Europa.

Meiner at dei har kontroll på luseproblematikken. Røming av laks har gått vesentleg ned dei siste åra.
Av tiltak i lokalsamfunnet kan nemnast Onartun, som inneheld bustader, landhandel, kafe og trimrom osv.
Dei er også med på å tilretteleggja i samband med bygging av bustader til personar under 40 år.

Dei har også laga ein turveg til Blåbærhaugen som ligg 297 moh. Her kan ein kjøra bil heilt til topps for dei som har trong for det av helsemessige årsaker.

Dette var eit svært interessant bedriftsbesøk med mykje god informasjon. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotarylubb onsdag 24.10.2018

Frammøtte:  24

3 minutter: Per Tyse.
Han vart stordabu i 1957 då han byrja som ingeniør hos Engelsen. Hans første store prosjekt var bygging av fabrikkområde til Stord Verft AS. Vidare fortalde han frå tida i Engelsen.

Hovudtema: India og Indiaprosjektet v/Tore Haaskjold.

For 13 år sidan arbeidde Tore som tannlege i 1 år i eit prosjekt i India. Han vart godt kjent med leiaren for prosjektet, i samband med kjennskapet vart Tore og sambuar invitert til dottera sitt bryllup.
B
ryllupet gjekk over 4 dagar og det var om lag 3.000 gjester. Han viste ein del bilder frå bryllupet og byen dei var i. 
Byen hadde ca. 10 mill. innbyggjar.

Han fortalde også litt om dataprosjektet for unge jenter som Stord Rotaryklubb støttar med kr. 7.000 pr. år
Jentene her går på kurset i 6 mnd.
Kurset tek føre seg heilt grunnleggjande kunnskaper om data
Dei fleste som har gjennomført kurset har fått seg jobb.
I 2017 fullførte 20 kurset og i 2018 fullførte 27.
I tillegg til støtta frå Stord Rotaryklubb vert det også samla inn midlar frå andre.

Eit interessant føredrag.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 17.10.2018

Frammøtte:  23

Hovudtema: Yrkesføredrag v/Asbjørn Tverdal

Han er gift og har 2 barn og 2 barnebarn
Busett på Stord

Interesser:
Friluftsliv både sommar og vinter
Likar å vera med på dugnader, har mellom anna vore prosjektleiar for Tårnet på stovegolvet
Handball, handballfestivalen
Golf

Utdanning:
Ingeniør elektro 2 årig

Arbeidserfaring:
Har hatt diverse jobbar kombinert med militæret og sommarjobbar
Telenor
Aker Stord - sommarjobbar
Oljebasen i Tananger – i kombinasjon med militæret

Hans yrkeskarriere starta i IPC (Industriell Prosess Controll)
Elektriker i 4 år
Aker Elektro
Her starta han i 1982 og arbeidde med ulike prosjekt fram til 2000
Av prosjekt han arbeidde med her er:
Phillips Living Quater
Statfjord C
Utarbeiding av tilbod i Aker Elektro
Oseberg A planleggingsingeniør
Planing Manager i Aker Elektro
Hibernia prosjektet på New Foundland
Planleggingssjef på «Norne» prosjektet (utlånt til Aker Stord)
IT sjef i Aker Elektro
Sjef i Sireko
Aker Kværner Buisness Partner

Starta i SKL nett i jan 2005 der han hadde ansvar for nettverksemd, straumnett, fiber og naturgass
Haugaland Kraft frå november 2015 som leiar innan teknologiutvikling og digitalisering

·        Den røde tråden i hans karriere er:
Planlegging/prosjektstyring
IT og informasjonsystem
Leiarstillingar

Gründeren
Utvikling av nye IT system
·        Sireko
SNU
MCT (Maritime Clean Tech)
Utsiraprosjektet

Han fortalde ein del om arbeidet og opplevingane i dei ulike prosjekt han hadde vore med på.

Svært interessant!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 03.10.2018 

Frammøtte:  27

3 minutter v/Håkon Frode Særsten
Han snakka om kva vi kan gjera for å unngå demens. Demens kan vera arveleg, men ein kan gjera noko for å unngå demens, det er å halda seg i aktivitet og å læra seg nye aktivitetar.

Hovudtema: Pratemøte
Møtestruktur/styre/vedtekter/organisering

Presidenten gjekk gjennom ein del punkt:

·        Sjå på styresamansetjinga i samband med at klubben får guvernøren i 2010/21. Her bør det vera medlemer som har lyst og er villig å vera med i styret.
·        Organisering i samband med Distriktskonferansen
·        Styrande planleggjing
o   Samsvar mellom liv og læra
o   Styret for dei neste par åra må ha kapasitet til å gjennomføra dei oppgåvene som ligg og ventar
·        Han var også innom vedtektene

Han var også inne på Rotary sitt føremål, spesielt 4 spørsmålsprøven og yrkeskodeks for rotarianarar

Jostein Osnes (komande guvernør 2020/21) informerte om den vidare gangen i det at han vil bli guvernør.
Stord Rotaryklubb vil få ansvaret for distriktet med distriktssekretær og distriktskasserar
Klubben må ha personar som kan tenkja på program til Distriktskonferansen og PETS.
Heile klubben må engasjerast i det vidare arbeidet

Til slutt var presidenten inne på at Stord Rotaryklubb skal ha 2 roder i samband med innsamlingsaksjonen den 21. oktober.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 26.09.2018 

Frammøtte: 24 + ein del frå Stord Inner Wheel

Hovudtema:  «Havet og plasten» v/Kenneth Bruvik
Kenneth arbeider i TAM (Trygghet, ansvar, meistring) i Norges Jeger og fiskeforbund Hordaland.

Han har vore engasjert i mange prosjekt i samband med rydding av plast i strendene rundt omkring. Han er også kjent frå NRK i serien om «Den fantastiske villaksen».

Han viste korte filmar og fortalde om kva han hadde opplevd.
Det heile starta med «Plastkvalen» som vart funne på Sotra og som døydde grunna ein mage full av plast.
Han var innom følgjande:

·        Forureining av tau
·        Spøkelsesgarn
·        «Skrekkens øy» i Øygarden

Han seier at det er lett å få folk med å rydda strender og holmar for plast, med unntak av Finnmark, her er det for lite folk.
Vidare er ein heilt avhengig av å få hjelp til å få bort den plasten som er rydda
Han meiner at det bør vera pant også på plastkanner

Han held for tida på med to nye seriar i NRK.
Han er også blitt kontakta av utanlandske TV selskap og organisasjonar om temaet.

Sjølv om det er mykje plast og anna boss rundt om, er han er overbevist om at vi skal fiska og produsera sjømat i verdens reinaste hav.

Det var eit fantastisk føredrag han hadde for oss denne kvelden om eit tema til ettertanke. 

Referent
Geirmund Mæland
Sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 19.09.2018

Frammøtte:  37

Presidenten informerte om at Stord Rotaryklubb skal vera med på innsamlingsaksjonen i oktober, vi skal ha to roder. Kjem tilbake til dette seinare.

Klubben har fått førespurnad om å ta mot utvekslingsstudenter i 6. og 7. juni 2019.  Det er ca 40 som treng overnatting, og vi bør ha eit program vor desse.

Han informerte også om møtet 3. oktober som er pratemøte.

Jonas Meyer Eldøy om neste møte der Kenneth Bruvik kjem og skal snakka om «Plast i havet»
Til dette møtet vil ein kunna ta med seg ektefelle/sambuarar og vener. Stord Inner Wheel vil også verta invitert.

3 minutter: Sverre Olav Svarstad som fortalde om ein tur dei hadde i sommar saman med Jostein Bolset og ektefeller til Berlin.
Her hadde dei mellom anna vore på konsert med Andrea Boselli. På konserten var det om lag 20.000. Dette var sommarens høgdepunkt!
Dei hadde også vore på ein guida tur der dei hadde ein guide som var fødd i tidlegare DDR. Ein svært interessant tur med ein eminent og kunnskapsrik guide.

Hovudtema:  Yrkesføredrag v/Hans Wendelborg
Hans er fødd i Noragutu, Telemark i 1942
Utdanning:
Gymnas i Notodden, ferdig i 1961
Tok førebuande ved Universitetet i Oslo
Starta med hovudfag i kjemi, men slutta her.
Han tok grunnfag, mellomfag og hovudfag i musikk (ferdig 1971)
Han har også teke grunnfag, mellomfag og hovudfag i pedagogikk.
Når han studerte i Oslo arbeidde han deltid som taxisjåfør.
Han fekk jobb som inspesient i Dagsrevyen i NRK der han var i 3 år. Her traff han Bodil (1965) som også arbeidde i NRK.

Arbeidserfaring:
Han arbeidde ei stund som lærar ved ungdomsskulen i Smestad.
I 1972 fekk han jobb som lektor i musikk ved Stord 
Han har vore sekretær i eit utval i Lærarutdanningsrådet i Oslo
I mars 1979 vart han tilsett som leiar foropptak til lærarutdanninga
Han kom tilbake til Stord i 1980 som musikklærar ved Høgskulen på Stord
Har arbeidd som 1. amansuensis
Frå 1987 arbeidde har med leiarutdanning ved høgskulen
Han har også vore i Lederopplæringsrådet i Norge i 2 år.

Dette var eit interessant yrkesføredrag krydra med mange historier opp gjennom åra.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 12. september 2018

Frammøtte: 29

Presidenten ønska velkommen og orienterte om resultatet av avstemminga om møtetid og møtefrekvens, resultat var klart slik at det vert som før. Gav deretter ordet til:
Jonas Meyer som orienterte resultatet frå Rotary golfen..

Resultat frå avstemming om møtetid og møtefrekvens:
Endring av møtetid:
Som no: 21
Endra til kl. 19.30: 16

Endring av møtefrekvens:
Som no: 31
Møte kvar 14. dag: 6

Konklusjon:
Det vert ingen endringar i høve til slik vi har det i dag.

 3 minuttar v/Paul Stenberg
Paul hadde eit interessant innlegg om hjernen og hjerneutvikling og konkluderte med at nyare forskning viste at hjernen utvikla seg fram til ein fyller 79 år.

Hovudtema: Tuva Almås Hundekjøring - Finnmarksløpet

Tuva heldt eit utruleg interessant og inspirerande om seg si utvikling som hundekjørar og kva ho har delteke i dei siste år. Snakka om korleis ho får kvardagen til å gå rundt, praktisk, økonomisk og organisatorisk. Starta når ho var 14 år, trener kvar dag. Samhandling med hundane og naturoppleving er viktige deler av livet hennar.

Etter den svært engasjerande framføringa var det mange spørsmål og nye og interesante opplysningar kom fram.

Styret hadde innstilt på å støtte prosjekt «TEAM TUVA» med kr.2.500, etter søknad fremja av Kurt Grundvold. Under møtet kom det fram benkeforslag frå Helge Lindeflaten om å auke summen til kr.5.000, dette vart vedteke ved akklamasjon.

Referent
Svein Kristen Bunes

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 5. september 2018
Rotarygolf i Prestegardskogen var avvikla i flott vær.
Det var 19 deltakarar.
Resultat «slagspel»

Gruppe 1- Aktiv

Gruppe 2- Vil prøva

Start tee - raud

Antall slag

Nr.

 

Per Inge Sætrevik

 

Jostein Bolset

 

2

 

23

 

1

 

Jonas Meyer Eldøy

 

Per Olaf Lillebø

 

1

 

25

 

2

 

Asbjørn Tverdal

 

Jostein Økland

Frank Helland

 

1+

 

26

 

3

 

Jan Eldøy

 

Hans Wendelborg

 

1

 

27

 

4

 

Helge Lindeflaten

 

John Levi Jørgensen

 

9

 

29

 

5

 

Kristi Eldøy

 

Sigurd Buchvold

 

3

 

32

 

6

 

Claus Jünger

 

Olav Andreassen

 

9

 

35

 

7

 

Erik Underhaug

  

   Jostein Osnes

 

3

 

36

 

8

 

Olav Myhre

 

Robert Halleraker

 

2

 

40

 

9

Nærmast flagget på hol 2: Per Inge Sætrevik


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 29.08.2018

Frammøtte:  28

3 minutter:  Bjørn Egil Solvoll
Han fortalde litt om robotisering innafor skulen.
Første  robot i USA der General Motors laga ein robot i samband med støyping av metall i 1957.
I Norge fekk vi utvikla ein robot til lakkering i 1965?? Vi var tidleg ute i utviklinga.
Likevel er Norge lite flinke til å nytta robotar spesielt innafor industrien, og det lite inne i utdanninga i vidaregåande skule.

Hovudtema: Hardangerakademiet i Jondal «Nordisk senter for fred, miljø og utvikling»
v/Håkon Frode Særsten, han er styreleiar og ansvarleg for drifta.

Hardangerakademiet starta opp i juli 2011 og består av 50 personar. Dert er ingen tilsette, alt er basert på frivillighet.
I 2014 fekk dei i gåve ein gamal nedlagt psykiatrisk institusjon av Helse Fonna og Jondal Kommune.
Hardangerakademiet skal husa dei tankar, visjoner og handlingar som framtida treng.
Hardangerakademiet skal vera ein møtestad, arbeidsstad, ein stad for læring, for kultur, for natur og ein arnestad for framtidige løysingar.
Det er fleire både norske og utanlandske forskarar som er knytt til akademiet.
Dei gjennomfører ein del:

·        Prosjekt
·        Seminar
·        Kurs
·        Symposium

Det er også studiegrupper om natur og nordområdepolitikk.

I 2017 var det avhalde tilsaman 13 arrangement.

Dette vart eit særs interessant føredrag.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 15. august 2018 

Frammøtte: 31

Rolf Reitan takka for oppmerksomheten til hans 80 årsdag.
Jonas informerte om Rotarygolf som skal avviklast 5. september og litt om programmet framover
Robert informerte om Utdanningsmessa 2019                                                                   

3 minutter Pradip Sankholkar
Han snakka litt om kvinne- og mannsdominerte yrker spesielt innafor helsesektoren.
T.d. er mange kvinner anestesilækjarar medan mesteparten av kirurgane er menn.

Hovudtema:  Yrkesføredrag av Sverre Bore.

Han er fødd i 1942, han er gift og er utdanna sivilingeniør
Han flytta frå Stord som 18 åring, flytta tilbake for 3 år sidan.
Han fortalde litt om oppveksten på Stord.
Han har ei variert og god utdanning der han har gått på skule på Rubbestadneset Yrkesskule, Bergen Tekniske Fagskule, har vore på skule i Glasgow.
Han har tenestegjort i Flyvåpenet og i Marinen
Han har undervist ved Bergen Maritime Høgskule.
Etter at han var utdanna fekk han jobb i Det Norske Veritas.  Her har han hatt jobbar knytt til bygging av cruiseskip i Italia, og innafor oljeindustrien. (Ekofisk) bygging av plattform.
Det meste av yrkeskarrieren har han arbeidd i Agip, mellom anna i Kongo
Han har også hatt ein god del tillitsverv
Har vore italiensk konsul i Rogaland og har utmerkingar frå den Italienske stat.

Det var eit interessant føredrag og yrkeskarriere. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 08. august 2018

Frammøtte: 28

Presidenten ønskte velkomen tilbake etter sommarferien
Han snakka om kva han ønskjer å arbeida med i komande rotaryår.
Vi har ein god og levedyktig klubb med mange engasjerte rotarianarar med fleire gode aktivitetar.
Han var inne på den store organisasjonen, kva gjer vi for å tilpassa oss og kva han tenkjer rundt dette.
Han ønskjer at vi gjerne stoppar opp litt, ser på Rotary, tek ein gjenvisitt og ser litt på kvifor me er med i denne organisasjonen og kva den gjer ute i den store verda og kva for betydning det har.

Han var også inne på rekruttering for at me skal leva vidaresom ein god klubb. Vi må også sjå på møtetid og møtefrekvens for å nytta dette i samband med rekruttering av nye medlemmer. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 27. juni 2018

Frammøtte: 25

Presidenten ønskte velkommen og informerte om agenda for kvelden.
Opptak av nytt medlem:
John Levi Jørgensen vart teken opp som nytt medlem i Stord Rotaryklubb.
Jonas Meyer Eldøy var fadder. 

3 minutter:  Jostein Osnes snakka om det å skifta roller. Han knytte det mellom anna til rulleringa som no går føre seg i Rotary med presidentskifte, guvernørskifte osv.

Kasserer Arne Oftedal informerte om førebels regnskap for Rotaryåret 2018/19

Det kom framlegg om å søkja RI om støtte til Gapahuken.

President Jan Eldøy takka for aret han hadde vore president og la fram kva som hadde skjedd:

·        Mange flotte bedriftsbesøk
·        Gode føredrag
·        Flott Utdanningsmesse
·        Kjekk Charterfest
·        Fin sommartur
·        Gjeve støtte til 10.000 Happy Birthday
·        Gjeve Støtte til BUA
·        Bygd Gapahuk ved Hauglandskvedno
·        Teke opp 4 nye medlemmer

Han takka alle komitèane for innsatsen, og sa at Stord Rotaryklubb er ein triveleg og sosial klubb 

Han kalla fram Svein Kristen Bunes og overrekte presidentkjedet til han som innkomande president.

President Svein Kristen Bunes takka for tilliten han var blitt vist og han håpa at han skal vera til inspirasjon for medlemmene i komande Rotaryår.
Første møtet etter ferien, den 8. august, vil han leggja fram kva han ønskjer å arbeida med i komande Rotaryår.

Han ønskte god ferie til alle!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 20. juni 2018

Frammøtte: 24

3 minuttar:  Hanne Robbestad snakka om ulike former for motivasjon.

Hovudtema:  Referat frå RYLA 2018 v/ Elin Skorpen

Elin var den som fekk utdanningsstipendet i 2018, og ho var Stord Rotaryklubb sin representant på RYLA i mars.

Som tidlegare gjekk RYLA seminaret av stabelen på Fjordslottet Hotell på Osterøy.
Deltakarane kom frå mange ulike yrker.
Førelesar var psykolog Jøri Gytre Horverak og tema for seminaret gjekk på leiing.
Seminaret var lagt opp med førelesingar, gruppearbeid og plenumsdebatt.
Elin hadde hatt eit svært interessant og lærerikt opphald og ho gav uttrykk for at ho var svært takknemlegfor at ho hadde fått denne moglegheiten frå Rotary.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 13. juni 2018

Dette møtet var sommartur med innkomande president.

Turen gjekk til Bryggekafeen på Kråko i Fitjar. Vi tok turen i frå Leirvik.
Ved ankomst vart vi møtt av Johannes Sandvik og Anders Bjørk. Vi fekk først ei omvisning på mikrobryggeriet «En liten øl» som starta opp for 1 år sidan.
Johannes Sandvik hadde ein informasjon om historien til bryggeriet medan Anders Bjørk fortalde om prosessen i produksjonen av øl.
Svært interessant!!
Vi gjekk vidare inn i kafeen der vi fekk fleire smaksprøvar av ulike øltypar. Så vart det servert heilt nysteikt pizza med øl eller vin.

Ein svært vellukka tur!! Takk til innkomande president Svein Kristen for ein flott tur!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 6. juni 2018

Frammøtte: 24 

Pratemøte 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 30. mai 2018

Dette møtet var lagt til Rex Garden i Førde – Sveio. Vi var tilsaman 19 som møtte, av desse var 13 rotarianar.
Rex Garden er ein stor rododendronpark med mange ulike typar og mange skulpturar.
Vi starta nede ved stranda med kaffi og kringle før vi gjekk ein tur gjennom parken.
Dette er ein fin stad å leggja turen, kanskje spesielt i slutten av mai då rododendronen blømer.

Vi hadde ein svært vin tur med godt vær.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Opning av Gapahuken ved Hauglandskvedno 27. mai 2018

Stord Rotaryklubb har i tilknyting til Hauglandskvedno laga ein Gapahuk. Denne er laga med ein imponerande dugnadsinnsats av medlemmene i Stord Rotaryklubb.
Denne søndagen hadde klubben invitert til opning med pølser i brød, kaffi.
President Jan Eldøy ønskte velkommen og takka prosjektleiar Per Olaf Lillebø for god innsats.
Han takka også grunneigarane med Marthe Haugland i spissen for at dei har vore så positive under heile prosessen.
Engevik Byggsenter og Monter fekk takk  for materialer og Opero for grill.
Det møtte tilsaman 70 store og små som tok del i konkurransar og leik.
Ordførar Gaute Epland hadde æra av å avdukanamneskiltet og opna Gapahuken offisielt.
Været var også på klubben si side denne dagen.

Stor takk til alle som har vore med på dugnadane!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 23. mai 2018

Frammøtte: 21

Presidenten opna møtet og fortalde at vårt Rotary medlem Arie Leon Van Veen hadde gått bort 12. mai. Han vart 87 år gamal.
Det var 1 minutt stillhet til minne om Arie.

Hovudteamaet måtte gå ut grunna sjukdom, så det vart eit pratemøte.

3 minuttar: Geirmund snakka om bøyning av ord.

Det vart informert om at neste møte går til Rex Garden i Førde – Sveio.  Her er ektefeller og sambuarar invitert med.
Per Olaf informerte om Gapahuken og opninga av denne. Dette skjer søndag 27. mai kl. 12.00.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 2. mai 2018

Frammøtte: 30

Presidenten ønska velkommen og særskild velkommen til John Levi Jørgensen, og gav deretter ordet til:
Per Olaf som orienterte om status gapahuk, sa litt om gode tilbakemeldingar, om godt samarbeid med grunneigar og verksemder, planar for dugnad og «offisiell» opning 2. pinsedag.
 Før 3 minuttar hadde Jostein O ei lita orientering.

3 minuttar v/Per Inge Sætrevik
Per Inge hadde ei interessant orientering av omgrepet dugnad, kva det inneber og kulturen rundt dette med henvisning også til dei mange dugnadsaktivitetar Rotary er med på.

Hovudtema: Framtidas smarte straumnett v/Asbjørn Tverdal
Asbjørn gjekk denne gangen vidare med sitt første foredrag om emnet. Han hadde først eit lite til bakeblikk til første foredrag før han gjekk vidare.
Han snakka om optimalisering av energibruk for å halde kontroll med nettkostnader, om lokale «micro» nett. Vidare om betre oversikt for nettselskapa, enklare å finne feil, mindre kostnader ved vedlikehald. Alt dette vil gi ein tryggare kvardag for forbrukarane.

Vidare viste han kva som foregår og er planlagt i «laboratorium» Utsira, med nett, energibruk, bruk av grøne alternativ som vind, sol og biogass alt i eit lokalt miljø
Asbjørn gav som vanleg ei veldig interessant presentasjon og det er nok ønske om eit tredje foredrag for å få med seg det framtida kan by på på dette området, for det var ikkje tid til alle spørsmål og merknader fråd ei frammøtte. 

Referent
Svein Kristen Bunes

Referat frå Stord Rotaryklubb onsdag 25. april 2018 

Denne dagen var det dugnad langs Vikabekken. 20 medlemmer møtte med hagesaks,og sag.
Dugnaden fekk god omtale i Sunnhordland. 

Referent
Svein K. Bunes

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 18. april 2018

Frammøtte: 27 + 2 gjester

Presidenten ønska velkommen og gav ordet til Rolf Reitan som introduserte gjestene Irina og Oleg Dobin. Deretter fortalde Oleg om sitt liv etter sist (1992) og om sin karriere for det meste i norske firma.

Før 3 minuttar informerte presidenten at 10 000 happy birthdays var blitt til 50 000 happy birthdays.

Olav Andreassen orienterte om framdrifta på gapahuken. Behov for folk på torsdag for snekring av benker.

3 minuttar v/Arne Oftedal
Han viste oss den første datamaskinen han kjøpte på Narvesen i 1981 og kåserte om utviklinga som har vore på datamaskinar og programvare sidan den tid, og dei muligheter og også utfordringar som ligg i det informasjonssamfunnet me har i dag.

Hovudtema: Utdanningsmessa 2018 oppsummering v/Robert Halleraker

Robert hadde ein godt strukturert gjennomgang av rapporten for 2018 og nemnde særskilt følgjande:

Messeavis, ved ein feil ikkje distribuert til alle kommunar, retta opp
Vaktplan, ok kjører på samme prinsipp neste år.
Trafikkvakter må få parkeringsseddel for å forenkla tilkomst for dei.
Rigging, gjekk bra, men Olav presiserer at det er behov for dei innleigde elevane
Spørsmålet har vore reist om UB utstillarane kunne koma inn i hovudsalen, men dei må vera der dei er pga plassomsyn.

I tillegg gjekk han gjennom sentrale tal frå rekneskapen, der tal på utstillarar i 2018 var 67 som betalte kr.357.000 for plassene sine. UB betaker ikkje, SKL gjev kr. 25.000 til stipend, kommunar er bedne om kr.1 pr ibuar og fylket kr.0,50. Viktig for økonomien er også sponsorar der ein hadde 24 stk a kr. 5.000 og ein på kr. 8.000, i tillegg hadde ein sponsorar som støtta med arbeid og gåver. Det er plass til 34 sponsorar til. Sponsorane kjem frå Bømlo og Stord.

Til slutt gjekk han gjennom evalueringskjema der konklusjonane er at dei fleste er nøgde.

Jan kunne då fortelja at DG Kristin var svært imponert over det ho såg og opplevde.

Deretter var det spørsmål og kommentarer og Robert svara og kommenterte. Dette gjekk på alt ifrå vår oppleving av messa til, førebuing med bedrifter og skular, opplegg for å prøva å aktivisere både skular og bedriftar for at alle skulle få best utbytte av messa. Dei som hadde ordet var Liv, Tore Lande, Claus, Frank, Kurt, Hanne og Håkon Frode.

Referent

Svein Kristen Bunes


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 11. april 2018 

Frammøtte: 28 + ein gjest 

3 minutter: Øyvind Nitter som hadde eit innlegg til ettertanke om tid. 

Pratemøte.
Presidenten informerte om m.a.:

·        Leste opp brev frå Stord Inner Wheel som sende takk for at dei fekk vrea med på den interssante turen til Kværner den 004.04.18
·        Stord Rotaryklubb har fått søknad om tilskot til hjartekompresjonmaskin frå ambulansetenesta for Stord, Fitjar og Bømlo. Styret vil  handsama saka seinare.
·        Informerte om at Stavanger Internasjonal Rotaryklubb arrangerer golfturnerin i Stavanger. Interesserte kan ta kontakt med                  President Jan.
·        Geirmund ba om at dei som har vore sekretær tidlegare sender referata frå møtene og styremøtene slik at vi kan ha dei samla.

Per Olaf informerte om korleis arbeidet med Gapahuken går. Grunna vinteren har arbeidet lege nede ei tid, men no er ein i gang igjen. Det har vore ein gjeng som har arbeid med tilretteleggjing.
Grusen er komen på plass og fordelt
Materialane er på plass
Eit tre som vi fekk av grunneigar er fellt og barka.  Dette skal nyttast til draga i framkant
Opera ho informert om at dei ønskjer å gje ei rustfri bålpanne, noko vi sjølvsagt er glade for.
Når det gjelder dugnad framover, kan no alle som er interessert og har tid møta ca. 09.30.og 10.00 kvar dag neste veke.
Verktøy ein treng å ha med seg er hammer, sag og skrumaskin 

Vi var også inne på møtelokaler.  Hanne meinte at vi no må kunna drøfta dette og ta ei avgjerd. Ho meinte også at vi samstundes drøfter møtetidspunkt og nye medlemmer.

Det vart fremja framlegg om at fest- og kammeratskap skal sjå på dette og koma med framlegg som vert drøfta på neste pratemøte i juni.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 4. april 2018

Frammøtte:  30 + 19 frå Inner Wheel og følgje
Denne kvelden var vi saman med Stord Inner Wheel

Hovudprogram denne kvelden var omvising på Kværner.

Først fekk vi ei orientering av Informasjonsjef Odd Naustdal ved Kværner i kantina der vi også fekk kaffi og winerbrød.
Orienteringa omhandla ein «historietime» og litt om stoda no og frametter.
Neste år fyller Kværner på Stord 100 år.
Etter orienteringa gjekk vi om bord i ein buss og fekk ei omvising på området til Kværner og i Eldøyane Næringspark.

Dette var ein særs vellukka kveld med god informasjon om det arbeidet som vert gjort på Stord.

Ei stor takk til Informasjonsjef Odd Naustdal!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 21. mars 2018

Frammøtte:  18 

Omvisning på Atheno på Verket AS v/Astrid Kjellevold 

Vi samlast i kantina der vi fekk god servering og ein kort innføring om Atheno av Astrid Kjellevold.

Atheno skal gje etablerervegleiing.
Atheno har spisskompetanse på å bistå idéhavarar for å vurdere potensialet og dine moglegheiter. Me vil kunne:
Rettleie og bistå deg i vurdering av din idé.

  • Rådgjeving i etableringsfase.
  • Hjelpe deg med praktiske forhold.
  • Rettleie deg i forhold til ulike instansar og myndigheiter.

Rådgjeving i tidleg idéfase er kostnadsfri for deg som idéhavar, då det vert kostnadsført kommunen du bur i (gjeld innbyggarane i kommunane Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes).

Dei gode idéeane skal få dei beste forutsetningar for å verte realisert. Dersom din idé er i denne kategorien, vil du også etterkvart kunne få tilbud om inkubatorplass hos Atheno.

Me er genuint oppteken av at DU skal lukkast med din forretningsidé!
 

Etablerartreff
Atheno arrangerer jamnleg ulike etablerartreff, for å samle personar og bedrifter som er i ein tidleg oppstartfase. Du kan vera i idéfasen, etableringsfase, eller du kan vera i den fyrste driftsfasen for ny verksemd.

Desse samlingane legg opp til at deltakarane kan få ideear, inspirasjon i form av seminar eller kurs, samt nyttige råd, rettleiing og informasjon til utvikling av forretningside og eiga bedrift. Ein viktig faktor er og høvet til å knyte kontaktar med andre som er i ein tilsvarande situasjon som deg sjølv, og bygge nettverk.

Litt historikk:

1987
Teknologisenter for Sunnhordland (TfS) vart registrert i Brønnøysund i september 1987, og starta opp 1. desember 1987 med Matz Modéer som direktør (professor fra NTH).
Kommunal- og Arbeidsdepartementet ga 3 mill. kr over 3 år i oppstartstilskudd til stiftelsen Teknologisenter for Sunnhordland, som eit av tolv regionale kompetansesentra. Eit kompetansesenter vart då av KAD definert som: «Et fast organisert samarbeid mellom etablerte kompetanse- og veiledningsmiljøer og lokalt næringsliv».

Arbeidet i TfS gjekk greit de fyrste tre åra på grunn av tilskuddet frå KAD, og det var mykje god aktivitet i selskapet. I ettertid ser ein likevel at tida for eit slikt selskap ikkje var moden, og då det var slutt på tilskuddet vart det krise.

1991
KAD bestemte at kompetansesentre som var starta opp, skulle evaluerast, og det vart redninga for TfS. Professor Åke Uhlin i Sinova fekk oppgåva, og han fatta interesse for Stord. Uhlin sette fokus på å få opp ein marknadstilpassa modell her, og la grunnlaget for eit framtidsretta TfS. Eit nytt konsept for næringsutvikling i regionen vart utarbeida.

1992
Det nye konseptet for bedriftssamarbeid starta opp, og Sylvi Røssland Sørfonn vart dagleg leiar, etter å ha vore i nettverket sidan 1988. Stiftelsen vart omdanna til eit AS, og verksemda skulle styrast av bedriftene. Selskapet fekk navnet Teknologisenteret AS. Bedriftene var med i heile utforminga av selskapet, og dei skulle vere aksjonærer i selskapet. Dei bestemte og at det skulle betalast ei grunnfinansiering ut frå størrelsen på bedriftene. Resten av finansieringa skulle kome gjennom prosjektvirksomhet.

Teknologisenteret AS endra seinare navn til Industrinettverket AS.

2007
Industrinettverket og Vekst Industri Sunnhordland (VIS) vart fusjonert. Fire av VIS sine seks eigarar, var også eigarar i Industrinettverket og meinte at dei to organisasjonane burde bli slått saman. Det var einstemmige styrevedtak i begge selskapa, og gjennom fusjonen oppstod ein organisasjon med eit mykje meir heilskapeleg konsept. Det nye selskapet fekk etterkvart navnet Atheno AS.

2012
Atheno AS fusjonerte heilt mot slutten av året med Samspelsforum for næringsutvikling AS (SNU AS), og ein ny spanande epoke har starta.

2014
Atheno etablerer seg i nye lokaler i Kunnskapshuset på Sæ.

 

Vi hadde så ein rundtur i lokala med møterom inkubatorkontor, kantine og andre rom.

 

Etter omvisninga fekk vi ein informasjon om ungt entrepenørskap av Nina Østensjø

Dei har noe it samarbeid med Hordaland Fylkeskommune om «Ung tekno» der føremålet er å styrkja interesse for yrkesfag og teknologi blant ungdom.

Prosjekteet har støtte frå fylkeskommunen. 

Atheno har tilsaman 28 eigarar, både private og offentlege

 

Viser til deira Inrnettside som du finn her:  http://www.atheno.no/om-atheno/ 

 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 14.03.18

Frammøtte:  21

3 minutter: Geirmund Mæland
Han leste 5 mikronoveller frå Frode Grytten si nye bok «Vente på fuglane»

Sekretær Geirmund Mæland informerte og viste Stord Rotaryklubb sine sider på Internett og korleis ein finn fram her

Hovudtema:  «Om Rotary inn i framtida» v/Jostein Osnes
I hovudsak var han inne på følgjande punkt:
Rekruttering, medlemsutvikling og endringer

·        Det må vera engasjement
·        Utan nye medlemmer – ingen framtid

Viktige element:
·        Kontinuerleg og strukturert medlemskapsarbeid
·        Grundig evaluering av eigen klubb, her bør ein bruka minst eitt møte til dette
·        Laga handlingsplan
·        Ta vare på medlemmene og engasjera medlemmene
·        Rekruttera nye medlemmer

Viktige spørsmål:

·        Gjenspeiler klubbens medlemmer lokalmiljøet?
·        Har vi representasjon som reflekterer lokalt næringsliv?
·        Alderssamansetjing?
·        Yrke og samfunnsgrupper som ikkje er representert i klubben?
·        Kva forankring har Rotary i yrkeslivet?
·        Kva forankring har Rotary i yrkeslivet?

Klubben bør laga ein visjon om kva er viktig for klubben framover?
Han var også innom Kva veit folk om Rotary?
Kva kan vi gjera for å trekkja til oss nye medlemmer.

Han fortalde om gode prosjekt som går på rekruttering frå klubbane Sandnes Rotaryklubb, Bryne Rotaryklubb, Sotra Rotearyklubb og Haugesund Sør Rotaryklubb.
Alle desse klubbane hadde hatt gode resultat

Må sjå på følgjande om Rotary inn i framtida:

·        Møtefrekvens
·        Møteform
·        Medlemskategorier
·        Frammøtekrav

Møteplikt:

·        Fysisk oppmøte
·        Deltaking via nett
·        Komitèarbeid
·        Deltaking i prosjekt
·        Andre oppgåver i Rotary

Vi har større fridom no enn før og vi må ha fokus på medlemsparagrafen

Jostein hadde eit engasjerande innlegg om Rotary som vi må leggja til grunn når vi skal drøfta framtida for Stord Rotaryklubb

Takk Jostein!! 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 07.03.18

Frammøtte: 26 + 2 gjester

Omvisning på den nye ungdomsskulen på Stord «Kongen på haugane» v/rektor Anne Sissel Mugås

Først fekk vi ein kort informasjon om den nye skulen i aulaen av Anne Sissel Mugås.
Deretter fekk vi sjå ein del bilder frå historien til Stord Ungdomsskule i Auditoriet.
Så hadde vi ein omvisning i skulen, dei ulike rom.
Gamleskulen starta opp i 1961
Byggeprossen for den nye skulen starta i 2016
Innflytting i ny skule var januar 2018
Skulen har ein kapasitet på 450 elevar
No er det 320 elevar og 42 lærarar
Alle rom har eigne stadnamn frå Stord i Leirvik krins
Skulen er mobilfri

Vi hadde ein fin kveld der vi fekk sjå ein moderne, praktisk og fin skule
Ei takk til rektor Anne Sissel Mugås for god orientering og omvisning 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 28. februar 2018

Frammøtte:  21

3 minutter: Per Inge Sætrevik
Han tok utgangspunkt i eit tidlegare innlegg som omtala terror og fortalde frå då han var ung og var i London. På denne tida var IRA aktive. Han fotalde om ei hending han hadde opplevd på flyplassen i London.

Denne kvelden hadde vi pratemøte utan noko spesielt tema.
Hovudsaka i kveld var å ta opp to nye medlemmer i klubben:
Sverre Bore – fadder Øyvind Nitter
Asbjørn Tverdal – fadder Jonas Meyer Eldøy

Presidenten leia seremonien

Neste møte vert på nye ungdomsskulen «Kongen på haugane» der vi får omvisning. Ektefeller og sambuarar kan også vera med.

Frammøte på parkeringsplassen kl. 18.00

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 21. februar 2018 

Frammøtte:  24 inkl 2 gjester 

3 minutter: Claus Jünger
Han snakka litt om aviser på 1960 og 70 talet og leste nokre gode stubbar frå Stavanger Aftenblad.

Hovudtema: Forskning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) v/Knut Steinar Engelsen
Han snakka først litt om rammene for HVL

Høgskulen har tilsaman:
16.537 studentar
1.578 årsverk
1.791 milliard i budsjett

Høgskulen har følgjande fakultet:

-         Lærarutdanning
-         Kultur og idrett
-         Helse- og sosialvitskap
-         Ingeniør og naturvitskap
-         Økonomi- og samfunnsvitskap

Det 5 campus:

-         Haugesund
-         Stord/Rommetveit
-         Førde
-         Sogndal
-         Bergen (Kronstad og Møllendal)

Mesteparten av kommunikasjonen mellom dei ulike campus går digitalt

Utdanningsprogram:

-         Helse- og sosialfag
-         Ingeniør og maritime fag
-         Lærar og musikkfag
-         Natur og samfunnsfag
-         Økonomi og leiing

Høgskulen arbeider også mykje med mangfold og multikulturelle relasjonar
Det vert også arbeidd ein god del med forskning, utvikling og innovasjon.
Dei byggjer opp eit maritimt kompetansesenter i Haugesund
Det er også ein del andre senter innafor ulike områder.

Høgskulen har ein ambisjon om å bli eit profesjons- og arbeidsretta universitet innan 2023.

Dei har eit godt samarbeid med næringslivet i regionen.

Fire kompetanseområder:

-         Fagspesifikk kompetanse
-         Kompetanse i å læra
-         Kompetanse i å kommunisera, samhandla og delta
-         Kompetanse i å utforska og skapa

Nok eit interessant føredrag.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb 14. februar 2018

Frammøtte: 25 inkl. 2 gjester
President Jan takka alle som var med for ein svært hyggjeleg Charterfest på Fjellstova.

3 minutter: Tore Lande Moe
Han snakka om 150 årsjubileum for boka kom ut. 

Hovudtema: Vegutbyggjing på Vestlandet v/Bjørn Martin Alsaker
Han hadde ein del tankar om gamle og nye planar.
Å byggja ut vegane på Vestlandet er mellom anna for å redusera risiko og hindra ulukker
Det ein til no har gjort er å setja ned farten og ha grøfterensking.  Dette er berre med på å auka samfunnskostnadane.
Nokre ferdige store prosjekt er Lærdalstunellen og Nordhordlandsbrua
Av nye store prosjekt var han inne på er:
Motorveg Svegatjønn – Rådal
Rogfast som vart starta opp januar 2018
Hordfast

Hovudmålet med ferjefri E39 er å redusera reisetida Bergen/Stavanger, knyta arbeids- og buområder saman og å redusera tal vegkryss.
Han nemde at dei i dag er 242 vegkryss på E39 mellom Bokn og Stord, dette skal reduserast til 5 – 7 kryss

Når det gjeld reisetid var denne i 1975 ca 8,5 timar mellom Bergen og Stavanger, i 2018 er den ca 4,5 timar.  Når Hordfast og Rogfast er ferdige vil reisetida mellom Bergen og Stavanger bli om lag 2,5 timar.

Han var også litt inne på E134 over Haukeli og arm til Bergen og kryssing av Langenuen. Han var også litt inne på Kvinnheradproblematikken.

I samband med alle desse prosjekta er det også tale om fleire «pakkar».

Det var eit svært engasjerande føredrag!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 31. januar 2018 

Frammøtte: 31 

3 minutter: Tore Haaskjold
Han om to hendingar som har gjeve inntrykk på han, ei hending frå ein tur til Frankrike og ei frå ein flytur heim frå Grand Canaria

Hovudtema: Framtidas smarte straumnett v/Asbjørn Tverdal
Tverdal er tilsett i Haugaland Kraft.
Haugaland Kraft har 3 forretningsområder

-         Nett
-         Fiber
-         Energi

Etter ei omstrukturering og kjøp av SKL er det slik at det no er SKL som står for produksjon.
Det er 330 tilsette i Haugaland Kraft. I sitt område har dei:

-         Ein marknadsandel for straum på 81 %
-         Nettkundar 75 000
-         Fiberkundar 40 000

Av utfordringar nemde han

-         Gamalt straumnett
-         Tynne leidningar
-         Stor elektrisk motstand
-         Auka effektforbruk i forbrukstoppar gjennom døgnet/årstid

Det er også nokre «gamechangers» med påverknad på el-forsyninga

-         Batteri
-         Solceller
-         Hydrogen som energilager
-         IOT (sensorteknologi) og Big Data
-         Automatiske straummålarar

Når det gjelder automatiske straummålarar er føremålet mellom anna at vi skal få eit jamnare straumforbruk, dette kan også få innverknad på straumpris og nettleige

Eit engasjerande føredrag. Han må koma attende og gjera seg ferdig med det han hadde tenkt å seia.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 17. januar 2018

 Frammøtte: 28

3 minutter: Jens Hystad
Han snakka om pressemuseet Fjeld-Johm på Røros.

Hovudtema: Future Solutions AS v/Are Pedersen og dr. Michel Mesquita.
Future Solutions AS er lokalisert I Bømlo, starta opp i 2005 og arbeider med ny teknologi.
Snakka om den 4. Industielle revolusjon Industri 4.0
”En sterk industri utenom olje- og gassektoren er imidlertid viktig for å ha flere ben å stå på, 
og vil være avgjørende når olje og gass- inntektene begynner å avta”. 

Industri 4.0 er at ein prøver å få maskiner til å samarbeida

-        Automasjon
-        Kunstig intellingens 

”Til å gjøre Industri 4.0 til en realitet må industrien omstille seg, og det innebærer å

oppgradere tiår med investeringer”

-        Snakka også ein god del om Industri 4.0 innafor helse
-        T.d. kan ein via mobiltelefon sjå om ein pasient har teke medisinen 

Her finnes det mange nyvinningar. Det er no gjort forsøk å handla på butikkar utan personale, ein kan gå inn i butikken og ta dei varene ein treng og gå ut att. Ein må berre registrera ein kode når ein går inn i butikken

 

Totalt var det eit engasjerande og godt føredrag.

 

Referent

Geirmund Mæland

Sekretær

 

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 10. januar 2018

Frammøtte: 26

Bedriftsbesøk hos Salt Ship Design AS på Sunnhordlandskaien.
Vi fekk ein god presentasjon om bedriften av Gunny Sandvik.
Bedriften vart starta i 2012 med 7 tilsette. Dei heldt då til i Stautlandsgården.
Når det gjeld design er det 3 hovudtypar:

·        Verft – Ulstein Verft og Vard
·        Utstyr – t.d. Wärtsilä
·        Uavhengige – Salt Ship Design

Bedriften har no tilsaman 82 tilsette.  Av desse er 30 tilsett ved kontoret på Leirvik og 52 ved kontoret i Gdynia – Polen.
Storm Industrial Design med 4 tilsette er også knytt til bedriften.
Det er i hovudsak sivilingeniørar/ingeniørar som er tilsette, men det er også andre faggrupper.

Dei har levert skip innafor segmenta fiskebåtar, ankerhandteringsskip, ulike offshoreskip, seismikk, accomondation og innafor vindmøller til havs.
Pr. dato har bedriften godt med arbeid og treng fleire tilsette. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 03. januar 2018

Frammøtte:  28 

3 minutter: Gjertrud Husøy
Ho er no blitt pensjonist frå 01.01.18. Ho såg tilbake på sin yrkesaktive karriere.
Ho avslutta med eit lite dikt.

Past president leia møtet denne kvelden.
Ho ønskte velkommen og Godt Nytt År til alle!!
Møtet vart organisert slik at komitèane sette seg saman og oppsummerte så langt i året. Ho oppfordra alle til å koma med nyttige innspel for resten ar Rotaryåret.
Informasjon om følgjande:
Robert informerte om Utdanningsmessa, manglar nokre vakter. Det er påmeldt 66 utstillarar og 11 ungdomsbedrifter.
Geirmund informerte om Pre PETS i Haugesund i desember
Komitèane samla seg og vi hadde ei oppsummering i slutten av møtet.

Programkomitèen - Liv
Programmet fram til påske er klart

Samfunnskomitèen – Per Olaf
Gapahuken – her er det planert, må leggja ein lag til med grus
Dugnader startar i februar på dagtid
Per Olaf har kontroll

Internasjonal komitè  - Per Inge
Skal klubben ta mot utvekslingsstudent??

Utdanningsmessa – Robert
Har kontroll

Fest- og kameratskap – Nils
Jens vert leiar ut Rotaryåret
Alt under kontroll

Neste møte vert bedriftsbesøk hos Salt Ship Design.
Vi møter utafor Grand kl. 17.50.

Hanne avslutta møtet med eit dikt av Myhre/Hovland

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 20. desember 2018

Frammøtte: 20

Dette møtet var sett av til Juleandakt ved prost Theodorsen.

Gåver samt lotteripengar gav kr. 2.735,- til Kirkens Nødhjelp.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 13.12.17 

Denne kvelden møtte mange medlemmer med partarar til lutefisk på Stord Hotell.
Dei som ikkje var begreista for lutefisk fekk servert pinnakjøt eller svineribbe.

Maten var god og det same var stemninga!!

Referent
Geirmund Mæland
seskretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 06.12.17

Frammøtte: 24

3 minutter: Liv Skjønberg
Ho hadde funne i gamlelærebøker frå 1950 talet 12 punkt om kvinna sin plass i heimen.
Vi kan trygt seia at det har endra seg ein god del sidan då.

Hovudtema: Utdanning i Tanzania v/Gro Dregeli
Ho fortalde om Kidwakukki (som er ein idell organisasjon). Arbeidet går føre seg i Kilimanjarodistriktet. Her er det mange lokallag – ca 160 med minst 20 medlemmer.

Det er samarbeid med Universitetet i Bergen
Gro er i Tanzania 1 gang pr. år for å følgja opp.
Ho fortalde spesielt om ei gruppe som kalla seg for Katarina Group – og som driv med chatering.

Prosjektet gjev også støtte til yrkesutdanning.

Eit svært interessant føredrag!!

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 29.11.17

Frammøtte:  23

Gjest: Kristen Bakka – Sauda Rotaryklubb

3 minutter:  Frank Helland
Han snakka om dei prosjekta dei no har på Stord Base mellom anna lagring av røyr til Johan Sverdrup prosjektet.
Det vert no lagra ca 36.000 røyr på Eldøyane med ei samla vekt på 365.000 tonn
Det kjem tilsaman 10 skipslaster med røyr frå Japan og Malaysia.

Hovudtema:  Kveiteoppdrett v/Jan Ove Morlandstø

Han hadde eit engasjert føredrag om Kveiteoppdrett. Utgangspunktet var anlegget ved Foldrøyholmen.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 22.11.17

Frammøtte: 27
Informasjon:  Juletrefesten vert 28.12.17 frå kl. 17.00 – 19.00 på Stord Hotell
Charterfesten vert fredag den 09.02.18 på Fjellstova

3  minutter: Bjarte Husum
Han hadde yrkesføredrag for 25 – 30 år sidan, han er arkitekt. På denne tida var hans arbeid i hovudsak innafor bygg og anlegg med næringsbygg og bustader. For ca 30 år sidan vart det meir og meir arbeid innafor offshorebransjen. Det er dette han har arbeidd med dei siste 30 åra.
Dette har vore og er eit svært interessant arbeid med mykje reise over heile verda.
Eit interessant innlegg.

Denne kvelden vart det avhalde Årsmøte.

Sak 1:  Val
            Følgjande vart vald inn i styret:
            Liv Skjønberg               18 stemmer
            Øyvind Nitter                15 stemmer
            Robert Halleraker         15 stemmer
            Sigurd Buchvold           13 stemmer – varamedlem
            Per Olaf Lillebø            11 stemmer – varamedlem
Kasserar er Arne Oftedal
Sekretær er Geirmund Mæland

Sak 2:  Økonomi
            Arne gjekk gjennom økonomien:
            Årsresultat
            Nytt rekneskap 2017/18
            Messefond
Samrøystes vedteke

Sak 3: Ny dagsorden
Med utgangspunkt i å prøva å auka rekrutteringa til klubben, la styret fram framlegg til endringar i klubben.

Styret sine alternativ er:
Alt. 1:   Ha det som no med møte kvar onsdag
Alt. 2:   Møte kvar 14. dag
Alt. 3:   Møte – kaffimøte – Møte – kaffimøte

Det vart ei engasjert drøfting av denne saka. Det som gjekk igjen i innlegga var at vi må gjera noko for å auka rekrutteringa, men ein var usamde om kva som måtte gjerast.
Det kom fram at det var ein del klubbar som hadde gjort endringar i dagsorden, men det va uklart kva for resultat dette hadde ført til.
Jostein Osnes sa seg villig til å finna ut kva som var gjort og kva dette hadde ført til i andre klubbar m.o.t. rekruttering.

Eit anna framlegg kom frå Øyvind Nitter der han gjorde framlegg om at klubben fann fram til aktuelle kandidater og fordeler desse til medlemmer som tek kontakt med dei.
Det vart ikkje stemt over dei framlegga som låg føre, men at dette tema skal takast opp igjen når vi har fått informasjon om kva erfaringer som er gjort i andre klubbar.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 15.11.17 

Frammøtte:  28

3 minutter:  Per Olaf Lillebø
Han snakka om tankar i tida – om idrett og pengar – dugnad i idrettslag og idrettstoppane sine restaurantbesøk.

Hovudtema: Redningsselskapet sjøredningskorps avd. Stord v/Knut Øyvind Markhus

Hva er RSRK Stord?                       

(RedningSelskapets SjøRedningsKorps i Sunnhordland

Redningsselskapets formål:

        Redde liv
        Berge verdier
        Verne kystmiljøet
        Opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten til sjøs

Redningsselskapets verdier:
        Profesjonell
        Til stede
        Inspirerende
        Modig

Litt historikk . . .

        RSRK Stord ble stiftet i Mai 2013, og vi er alle frivillige.
        Vi fikk tildelt RS 122 Simrad Færder samme måned, og startet opptrening av mannskapene
        Utsjekk av Båtførere, Bestmenn og Matroser frem til November 2013
        Og i November 2013 var vi offisielt operative, og innmeldt hos HRS Sør.
        Vi dekker området fra Bømlahuk i sør til Selbjørnsfjorden i Nord, yttersida av Bømlo i vest til Odda i øst!

Kor held vi til?

        Vi har egen base på Eldøyane.
        To sjøboder, som ‘’vi’’ (RS) eier og som inneholder verksted, lager, møterom, kvilerom (2 stk) ‘’stue’’ og kjøkken, bad og tørkerom for klær
       Møtes hver Torsdag.                                                                    
       Forefallende arbeid om bord, på basen. 
       Og tid til en ‘’drøs’’

Vi er….

        et lag med ca 50 medlemmer, alder fra 20 til 64
        Sjøfolk, lærer, elektriker, montør, ingeniør, konsulent, brannmann, sekretær, og sjåfører og mange fler.
        Alle starter fra ‘’skratch’’ dvs si begynner som aspirant, med lik mulighet til å bli båtfører. Dvs – Båtfører må minimum ha D5L sertifikat.
        Liker sjølivet, liker å gi ei hjelpende hånd, liker vakter J

Og…

        Av medlemmene, er det i dag 12 utsjekka Båtførere, 8 utsjekka Bestmenn, 15 utsjekka Matroser, 11 Aspiranter.
        7 vaktlag i dag, og et vaktlag består av Båtfører, Bestmann og Matros.  Aspiranter kan følge et vaktlag eller rullere som de ønsker.
        Ønsker å nå 12 vaktlag. Utfordring med mange som har turnusjobber.
        ‘’Påfyll’’ må skje nedenfra og opp!

Opplæring og trening

        Man har Status Ny – Inntil fartøygjennomgang og egensikkerhet er gjennomført, da blir man
        Aspirant – Grunnopplæring – 3-12 mndr,  og man sjekkes da ut til
        Matros. Opplæring fortsetter 6-12 mndr til – man kan da sjekkes ut til
        Bestmann, og nå starter og opplæring til Båtfører. 12 mndr!
        Tida er for uerfarne båtfolk, går fortere med erfaring . . .
        Nå er det ikke automatikk i noe opprykk eller at alle blir båtfører. Det kommer an på:

       Egen-interessen i det frivillige arbeidet

       For noen er det OK med å være Matros, andre stopper som bestmann,

       Og andre ønsker å gå hele veien, å bli båtfører.

       Før opprykk er det og en del kurs som må gjennomføres, noe i egen regi, de fleste i RS regi

Styret i RSRK Sunnhordland
        Styret i laget, med 4 faggrupper, må sørge for rett flyt i opplæring og trening


        Består av:

       Leder

       Nestleder

       Fagleder Teknisk – Ansvar for alt teknisk.

       Fagleder Operativ – Har ansvar for at skøyta er bemannet og i beredskap

       Fagleder Opplæring – Ansvar for at rett kompetanse er på rett plass

       Fagleder HMS 

Base ansvarlig – Ansvar for drift av basen

        «Lavterskeltilbud».

        Alle får hjelp. Medlem eller ikke.

        Ser du oss på sjøen eller treffer oss i havn – vi er åpne for spørsmål, Hjelper til med det vi kan.

        Trenger du assistanse, er RS Sundt sitt Nr. 916 79 620

        Kyst Radio / Rogaland Radio 120

        Redningselskapets Tlf 06757 

        MEN UTEN TVIL – PÅ SJØEN ER VHF BEST! OG SIKREST


 

Referent

Geirmund Mæland

sekretær


Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 08.11.17

Frammøtte: 29
3 minutter: Robert Halleraker
Han snakka om Facebook (Fjesboka) og om mogleg svindel som kan førekoma her.

Hovudtema:  TRANSIBIRSKE JERNBANE MOSKVA – BEIJING 7923 km
v/Kurt Grundvold

I juni 2017 reiste Nils Bjarne Klippen og Kurt Grundvold med den Transibirske jernbanen frå Moskva til Beijing.  Dette var ein tur som tok 15 dagar. I reisefølgjet var det 26 deltakarar + reiseleiar og tolker.

Vi reiste med et privat, chartret tog gjennom Russland til Beijing. Standarden var bedre, komforten høyere og stoppene flere underveis i forhold til reiser med det ordinære rutetoget. I tillegg til Moskva ble det opphold i Kazan, Jekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk og ved Bajkalsjøen, samt i Ulan Ude i Russland og Ulaanbaatar i Mongolia på vei til Beijing. Vel framme i Beijing venta et spennende program. Det er også mulig å ta denne reisen med start i Kina.
I Moskva budde gruppa på Radison Royal Hotell som var av høg standard.
Før avreise fekk dei omvisning i Moskva. Her hadde dei ein guide som heitte Galina, ho snakka perfekt norsk.
Dei var mellom anna på Den røde plass og ved Kreml.

Neste stopp var KAZAN – HOVEDSTADEN I TATARSTAN CA. 1,5 MILL INNB

Frå Kazan gjekk turen vidare til YEKATERINBURG.
TATIANA – VÅR LOKALE GUIDE SOM TOK OSS MED RUNDT OM I YEKATERINGBURG - HISTORISK HOVEDSTAD I URAL Russlands 4. største by

NOVOSIBIRSK NESTE – TE SMAKING OG UNDERVISNING I RUSSISK
THE HEART OF SIBIR 3. STØRSTE  BY CA. 1,5 MIL INNB.

På vei til Irkutsk – hovedstaden i Østsibir på Tsarens tid – er i dag en by og administrasjonssenter i Irkutsk oblast i Russland. Byen er en av de største i Sibir og ligger 5185 km med tog øst for Moskva. Innbyggertall: ca. 0,6 mill.
Vodkasmaking og innføring i Russisk spise og drikkekultur.

Bajkalsjøen
ANGARA – ENESTE UTLØP FRA BAIKAL
Turen gjekk så vidare til Ulan-Ude er hovedstaden i republikken Burjatia i Russland. Den ligger rundt 4500 km øst for Moskva og 100 km sørøst for Bajkalsjøen. Ca. 360 000 innbyggere.
GRUNNLAGT I 1666.

Så gjekk turen vidare til Mongolia.

Ulan Bator er hovedstaden og den største byen i Mongolia. Byen er en selvstendig kommune med ca. 1,3 mill innbyggere.  Ulan Bator ligger litt nordøst i Mongolia.
Dette er eit stort land med mykje ørken. Heile 90 % av innbyggjarane bur i hovudstaden. Mange av innbyggjarane er nomader.

Neste var Kina og slutt på reisa i Beijing.
Det var ein stans i grensebyen Erllian, herifrå gjekk turen til Beijing

TILBAKEBLIKK
Nok togreise for en stund.
Et vell av inntrykk
Lært en masse om geografi
Fått en noe bedre forståelse av russisk lynne og tenkemåte
Fått en del historie presentert fra flere vinkler
Møtt masse vennlige og hyggelige mennesker
Fått bekreftet at Norge og normen bare er en flekk i verden
Fått bekreftet enda en gang at verden stort sett er sivilisert
Fått lyst til å reise med i Øst Europa og Østen for øvrig
Kan trygt anbefales

Etter at turen var ferdig, hadde Kurt reist nok med tog på ei stund sjølv om toget hadde ein svært god standard. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 01.11.17

Frammøtte: 18

Denne kvelden var vi på bedriftsbesøk hos Erko Settefisk AS i Grunnavågen.  Trass i eit forferdeleg regnvær var det godt frammøte.Vi samlast i eit møterom der vi fekk ei god orientering av dagleg leiar Rune Sandvik.
Erko Settefisk AS har pr. dato 11 tilsette, ei omsetnad på ca. 600 mill. pr. år
Dei har ein brønnbåt og ein slaktebåt under bygging. Denne vil vera klar til neste år.

Området dei har tilhald på vart kjøpt av Stord Havbrukspark i 2006.

Dei held no på med bygging av klekkeri og har postsmolt – opp til 80 gram.
All fisken skal vaksinerast, dette vert gjort når fisken er 30 – 40 gram. No føregår ein del av dette manuelt, men dei har bestilt ei maskin som vil ta seg av dette.
Dei produserer ca 3.200 kg fisk i døgeret.

Dei har også ein rensestasjon for vatn under bygging.
Avfallet frå fisken vert også samla opp og vidaresendt for vidareforedling 

Etter informasjonen gjekk vi til byggninga der kara er. Først til det nye anlegget som skal innehalda klekkeri, postsmoltkar og 4 store kar der fisken er til den er ca 450 – 500 gram. Då vert den flytta til merdar i sjø.
Etter dette gjekk vi til den hallen der dei hadde fisk i kara. Det var 4 store kar med ca. 120.000 fisk i kvart kar.

Dette var ein svært interessant kveld med mykje ny og god informasjon om kva oppdrett av laks er.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 25.10.17

Frammøtte: 22

3 minutter: Kurt Grundvold
Han snakka om endring og omstilling, blir det betre eller går det ikkje så bra?? 

I kveld hadde vi Pratemøte.

Robert informerte om korleis det ligg an med Utdanningsmessa så langt. Så langt er det ein sponsor som har trekt seg – Høgskulen på Vestlandet, medan vi har fått 2 nye.
Messeavisa vert distribuert mandag 15. januar 2018
Ein klasse frå idrettslina vert med og riggar opp og riggar ned.

Per Olaf informerte om korleis det går med gapahuken ved Hauglandskvedno. Det ser no ut til at denne er godkjent av kommunen.Det vert vanskeleg å ha dugnad på kveldstid i haust, men det kan vera aktuelt med nokre dagar på dagtid for dei som kan og er interessert.  Per Olaf har ein hand om dette og sender ut epost. 

Svein Kristen informerte frå Distriktskonferansen som vart halden på Sola den 22. – 24 oktober. 

President Jan snakka om Årsmøtet som skal haldast 22. november. Han ba medlemene om å tenkja på følgjande 3 tema som vil bli teken opp på Årsmøtet:

·        Rekruttering
·        Møtefrekvens
·        Møtetidspunkt
Allereie i kveld kom det ein del synspunkt på desse teamene.

Neste møte skal vera omvisning på Ekra Settefiskanlegg i Grunnavågen.
Frammøte ved Grand Hotell kl. 17.45

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 18.10.17

Frammøtte: 21

Resultat av nominasjonen førre møte:
Jostein Rolv Bolset, Sigurd Buchvold, Knut Gramstad, Arve Havnerås, Frank Helland, Anne Berit Mehammer, Øyvind Nitter, Pradip Sankholkar, Per Inge Sætrevik, Jan Yttredal, Sverre Olav Svarstad, Liv Skjønberg, Claus Jünger, Robert Halleraker, Tore Haaskjold

3 minutter: Ole Grov
«Å ta ein spansk ein»

I dag skal vi snakka litt om ord og uttrykk i samband med ulike land.
«Å dra dit pepparen gror», ja det er langt avgarde. Det kan vera til India. Hutaheiti ligg også langt unna og det er nok ei omskriving av Tahiti.

Av og til så kan noko «vera heilt gresk» for ein. Då forstår ein lite av det som føregår. Det var visstnok Shakespear som brukte uttrykket første gang.

«Å gjera svenske av seg» er det same som å stikka av med halen mellom beina.  Uttrykket har eigentleg ikkje noko med svenske å gjera, men har sitt opphav i det tyske ordet Schwanz som tyder hale. Og så trykker me av og til på svenskeknappen. Så tek me snarvegen ut av PC-en. Eller me tek på oss svenske vernesko.  Dette med nabomobbing er ganske utbreitt både lokal og nasjonalt. Det er jo ikkje spesielt fint å kalla ein seigemann for ein sagvågar.  Unnskyld til alle frå Sagvåg.

Så har med uttrykket «polsk riksdag». Ja, då er det faktis heilt Texas. Dei kranglar og nærast slost og ikkje diskuterer på sakleg grunnlag. Kaos er beskrivande for situasjonen.

«Å bli sjanghaia» er det same som å bli lurt til noko. Uttrykket stammar visstnok frå den tida sjøfolk av ulike grunnar vart akterutseilt i Sjanghai og lurt til å ta hyre på framande båtar. Eg har også høyrt ei anna forklaring. Det var få båtanløp i Sjanghai. Difor bygde dei opp eit nettverk av brodellar og såleis lokka til seg mange anløp – ja, ja ein får tru på den forklaringa ein likar best.

Og så uttrykket «Å ta ein spansk ein». Dette heng heilt sikker saman med sjøfolk og prostitusjon. Dei var ofte lenge borte og oppsøkte prostitusjonsmiljø i dei ulike hamnene. Men var redde for å koma heim med kjønnssjukdommar. Difor gjennomførte dei ikkje samleie, men gnikka sitt mannlege kjønnsorgan mellom brysta til den prostiuerte.

Då tok dei ein spansk ein. Eg tek no helst ein spansk ein når eg gjer noko gale i trafikken. Men me er vel alle ulike.

Hovudtema: Round Table v/Vidar Sagen Roland og Stein Aaserud.

Round Table er ein internasjonal organisasjon som er representert i 52 land. Organisasjonen vart starta av ein 28 år gamal rotarianar i Norwich Rotaryklubb. Han kjende seg åleine som ung forretningsmann i Rotary.
Han starta den første klubben 14. mars 1927.
Round Table i Norge er ein samanslutning av lokalklubbar der føremålet er:

·        Å samarbeida med unge menn av forskjellig yrke og gjennom samarbeid og venskap å auka kunnskap og forståing.
·        Å fremja ein betre forståing for samfunnet og den einskilde sin plass i dette
·        Å fremja internasjonal forståing og venskap

Den første klubben i Norge vart etablert i Bergen i 1947 med Round Table Århus som fadderklubb.
Round Table Norge er ein organisasjon for menn i alderen 20 – 40 år. Er politisk og religiøst uavhengige og ønskjer ei brei samanslutning av medlemmer på tvers av yrkesgrupper, økonomisk og kulturell bakgrunn.

I Norge er det no 65 lokale klubbar frå Farsund i sør til Hammerfest i nord og har om lag 1.100 medlemer

Klubben på Stord vart starta for 3 – 4 år sidan og har 15 medlemmer. Det er den klubben i Norge som aukar mest i medlemsmasse sett opp mot medlemstal.
Dei har møte kvar 14. dag. Dei har ingen veldedige prosjekt. 

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag 11. oktober 2017

Frammøtte: 24

3 minutter: Knut Gramstad
Han fortalde om at han var frivillig under VM på sykkel i Bergen. Han var løypevakt midt i sentrum.
Det hadde vore ei fantastisk veke med ein fantastisk stemning.

Nominasjon

Hovudtema:  Tysklandsbrigaden «Til Tyskland med freden» v/Torgils Engevik 

Oppgåvene til Tysklandsbrigaden var å halda fred og ro i Tyskland og sikra grensene mot Aust-Tyskland.
Torgils var med i brigade 5. Før dei reiste ned til Tyskland fekk dei opplæring. Torgils vart plukka ut til Pionertroppen og fekk opplæring i Madlaleiren. Seinare vart han spurt på flytta over til bombekastartroppen, noko han takka ja til. Han reiste så til Terningmoen for opplæring i å kjøra beltevogner.
Avreise til Tyskland var i februar 1950 frå Kristiansand med båt.
Dei som var med i Tysklandsbrigaden fekk ei godtgjersle på kr. 2,50 pr. dag når dei var i Tyskland, uniformar og klær, bustad, fri reise og kost.
Dei hadde teneste i Tyskland frå 10 til 12 mnd.
Dei norske var vel ansette og var på god talefot med tyskarane og dei norske brigadane gjorde ein god jobb. 

Referent
Geirmund Mæland


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 4. oktober 2017

Frammøtte: 17

Presidenten informerte om nominasjon av DG og Internasjonal komite sin kampanje for å gjera Rotary kjent for yngre mennesker.

3 minuttar v/Torgils Engevik

Han orienterte oss om Lundarstølsboka, om personar og om korleis ein kunne overleve under slike tilhøve i gamle dagar. I tillegg litt om samanhengen mellom personar og stader på Fjellgardane.

Hovudtema: 500 års jubileum reformasjonen, Martin Luther; kven var han, kva ville han. v/Prost Svein Theodorsen
Det var eit engasjerande og innhaldsrikt foredrag der mellom anna følgjande vart belyst:
Korleis var Europa på denne tid
Kyrkja og pavane si makt over samfunnet
Tidsskilje
Avlatshandel og Luther sine 95 tesar mot avlatshandelen
Protest mot religiøs praksis og invitasjon til diskusjon

Munken, teologen og reformatoren Martin Luther
Kva ville Luther: ikkje revolusjo, ikkje ny kyrkje, men fornye, refomere kyrkje og tale mot det som bryt med: skrifta aleine, trua aleine og nåde aleine.

Theodorsen avslutt sitt interessante foredrag med spørsmålsrunde.

Referent
Svein Kristen Bunes


Referat Stord Rotaryklubb onsdag 27. september 2017

Frammøtte: 26

I kveld tok vi opp nytt medlem i klubben – Hans Wendelborg

Presidenten informerte om at vi allereie no må sjå om vi kan finna kandidat til RYLA seminaret over nyttår.  Frist ved årsskiftet.

3 minuttar v/Sigurd Buchvold.
Han snakka om tankar kring terror, religion og krig og situasjonen i Midt Austen.

Det vart endring i programmet då vedkomande som skulle vera hos oss i kveld var blitt sjuk.

Hovudtema: Skrantesjuke v/Arne Oftedal
Vi har no ein situasjon i Nordfjella der det er funne skrantesjuke på nokre reinsdyr. Sjukdommen vart oppdaga i 2016 og er ein prionsjukdom.
Prionproteinet (unormale) klarer ikkje kroppen å bryta ned, den løyser seg opp i hjernen på dyret og øydelegg denne.
Inkubasjonstida er på opp mot 2 år.
Sjukdommen vart oppdaga ved ein tilfeldighet då ein skulle merka eit reinsdyr.  Det synte seg at dette dyret hadde skrantesjuke.
Pr. dato er det funne 8 tilfeller av skrantesjuke
Kva gjer ein vidare:

·        Førebu tiltak mot CRW i Nordfjella
·        Uttak av heile reinsdystamma Nordfjella
   o   Dette gjer ein ved ordinær jakt
   o   Statleg felling
   o   Driva resten av dyra inn i innhegning der dei vert felt

Dette gjeld i overkant av 2000 dyr.
Ny stamme vil bli prøvd oppretta etter 5 år.

Denne sjukdommen vert ikkje overført til menneske, det er heller ikkje farleg å eta kjøt frå infisert dyr.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag med 20. september 2017

Frammøtte: 30

3 minutter Jonas Meyer Eldøy.
Han snakka om ein kanal i Sør-Frankrike.  Denne var ferdig i 1680og knytte Middelhavet saman med Toulouse og fleire elvar og kanalar slik at dei kunne frakta gods.
Kanalen er ca 24 mil lang og har 63 sluser. Det vart brukt 16 år på å byggja kanalen. Den var i bruk i ca 200 år.
Den er no på Unesco si verdsarvliste og er no i hovudsak i bruk for turistar.

Hovudtema:  Velferdsteknologi for eldre v/ Leif Inge Yrke – Haugaland Kraft.

Han er prosjektleiar i Haugaland Kraft og dei har eit samarbeid med Høgskulen Vestlandet – Stord

Målsetjinga er at ein skal kunna bu lengre heime og at moderne teknologi skal vera trygghetsskapande.

Ein må sjå på innovasjon innan omsorg

·        Det vert stadig fleire eldre
·        Dei eldre vert friskare

Dette gjer at vi må tenkja annleis som:

·        Auka meistring
·        Auka trygghet
·        Auka sjølvstende
·        Auka tilfredsheit
·        Hindra einsemd

Gevinstar kan vera:

·        Reduserte kostnader ved at ein hindrar innleggjing i institusjon
·        Auka kvalitet- eigenmeistring, hjelp til sjølvhjelp
·        Auka effektivtet

Dette krev at ein må ha samhandling mellom menneske – prosess – verktøy

Og ein må ha endringsvilje. Tillit og mot!

Dette var eit svært interessant føredrag der vi fekk eit innblikk i kva som no er på veg inn i eldreomsorga, og elles for andre personar som har trong for hjelp og omsorg av ulik karakter.

Referent

Geirmund Mæland
Sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 13. september 2017

Denne kvelden hadde vi dugnad ved Hauglandskvedno. Det var strålande vær. Det var ikkje så mykje å gjera, men vi klargjorde litt for grunnarbeidet til gapahuken vi skal byggja.

Det var 16 frammøtte!!  Svært bra!!

Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 06. september 2017

Frammøtte: 27

I kveld hadde vi ein gjest – Claus Reitan frå Rotary Club Wien Albertina.

Geirmund Mæland informerte om at programmet og referata no er lagt inn på vår nettside

Jonas Meyer Eldøy informerte om resultatlista frå Rotarygolf den 30.08.17.

1: Jonas Meyer og Jostein R. Bolset 26 slag
2: Jan Eldøy og Rolf Reitan 27 slag
3: Per Inge Sætrevik, Ole Grov og Jostein Økland 31 slag
4: Kristi Eldøy og Per Olaf Lillebø 35 slag
5: Tore Haaskjold og Claus Jünger 36 slag
6: Helge Lindeflaten, Arne Oftedal og Jostein Osnes 38 slag

Nærast flagget på hol 2 vart Helge Lindeflaten

3 minutter: Svein Kristen Bunes, han leste litt frå Håvamol

Hovudtema:  Leirvik Fyr – Vegvisar og bustad v/Bjørn Berg og Astrid Larsen

Først informerte Astrid Larsen om Venelaget for Leirvik Fyr.

Bjørn Berg kom først inn på kystkulturen. Han var inne på ein del historikk i samband med fyrvesenet.
Lindesnes Fyr vart bygd omkring 1650 og var ein av dei første fyra i Norge.
Etter 1814 vart det sett i gang ei storstilt utbygging av fyr i Norge.
Ordførar og stortingsrepresentant Haugland frå Stord tok opp i 1877 at det måtte byggjast fyr ved Leirvik. Det vart bevilga pengar til dette same året og fyret vart bygd på Fyrøya.
Leirvik Fyr var bemanna i to periodar – først frå 1878 – 1903, så frå 1930 – 1977.
I 1929 vart det også bygd ein tåkelur ved fyret. Maskinhus vart bygd i 1939/40.

Eit interessant føredrag.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Rotarymøte onsdag den 09.08.2017

 Første møtet etter ferien, frammøte 28 medlemer.

Pratemøte utan noko spesielt tema.

President Jan Eldøy ønskte velkomen.  Han vil komande rotaryår ha som hovudtema Rekruttering av nye medlemer. Han oppfordra alle til å tenkja gjennom aktuelle kandidater.
Han informerte også om eit nytt prosjekt for komande år – Byggja gapahuk ved Hauglandskvedno.
Vi vart også samde om å bestilla medlemskort i plast til alle medlemmer.

 Stord, 09.08.17

Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 21.06.17

Frammøtte: 18

3 minutter v/Jostein Rolf Bolset

Snakka om lekser, viste til ein artikkel om temaet. Konklusjon er at lekser gjer elevane meir sjølvstendige.

Hovudtema: Status i Kværner v/ Odd Naustdal
Kværner har no følgjande store prosjekt: Njord A, Johan Sverdrup og Aasta Hansteen
Kværner har vore gjennom trange tider og konsernet har redusert tal tilsette med 230. Mange ved naturleg avgang. Det har vore kostnadskutt på 20 – 2e5 % frå 2014, er ikkje heilt ferdige enno.
Det er no 2637 tilsette i konsernet. Over 400 tilsette har gjennomgått BIO kurs der bedriften har motteke støtte frå NAV. Dette har ført til at dei no har større fleirfaglærte tilsette.
Pr. dato arbeider ca 4.000 i dei prosjekta dei har.
I 2016 tok dei inn 10 lærlingar, 2017 tok dei inn 30 lærlingar.
Nyhamna er det største om mest langvarige prosjektet dei har hatt, dette starta opp i 2012 og skal vera avslutta 1. halavår 2017

Njordprosjektet skal sluttførast i 2020, Johan Sverdrup vert ferdigstilt i 2019.
Dei har også eit større demoleringsprosjekt frå britisk sektor.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 03.05.17

Denne dagen var det dugnad med rydding bak Kulturhuset.
Det møtte fram ein god gjeng med greinsakser, øks og sager.

Fest og kameratskapskomiteen stilte med kaffi og kringle.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat Stord Rotaryklubb onsdag den 19.04.17

Frammøtte 25

Møtet vart opna med 1 minutt stillhet i samband med at Chartermedlem Trygve Nagell Dahl døde påskeafta.

3 minutter – Olav Andreassen
Han hadde nett hatt 75 års dag, i den forbindelse snakka han om kva som hadde skjedd i desse åra i verda.

Hovudtema: Ryla v/Kari Esperø
Ho er 21 år og frå Bømlo. I februar deltok ho på Rylaseminaret og ho informerte om dette.
Ho bur og studerer i Bergen som sjukepleiar.  Oppveksten har ho hatt på Bømlo, Dubai og USA.
Ho har leiarerfaring frå «Løp for livet»

Rylaseminaret vart i år hald på Fjordslottet Hotell på Osterøy der ddt var førelesningar og gruppearbeid.
Ho oppsummerte kva ho hadde lært.

Robert oppsummerte Utdanningsmessa 2017.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat frå Stord Rotaryklubb onsdag, den 22.03.17

Frammøtte 25

3 minutter v/Eirik Underhaug
Han snakka om bussturen i haust mellom anna der Sverre Olav opna dagen med å lesa eit dikt av John Olav Hjørnevik.
Erik fortalde litt om forfattaren og leste nokre små dikt.

Tema for kvelden: «Seladon» v/Einar Matre.
Han fortalde om historia til skuta og korleis det heile starta. Han hadde med seg ein kompanjong – Terje Skorpen.
I 1980 starta det heile opp, skult låg i Sagvåg for opprusting
1985 vart skuta flytta til Smedholmen for opprigging
Alt som skulle gjerast måtte dei betala sjølv av rein idealisme.
Dei gjev intensivkurs i segling på 21 timar og nyttar skuta til undervisning. I tillegg arrangerer dei Båtførarkurs.
Dei får støtte frå ulike bedrifter
Dei har fleire båtar – færingar, gavlabåtar og notbåtar
Dei må no finna ny blass til båtane då dei ikkje får halda til på Smedholmen lenger.
Dei har fått plass hos Inge Halsteinsen i Austevoll.

Referent
Geirmund Mæland
sekretær

Referat frå klubbmøte onsdag den 07. desember 2016.

-min v/Hanne som las eige dikt, skrive som 13-åring. Vakkert.
​Val av styret for perioden 2017-2018.
President: Jan Eldøy
​Styret:       Svein Kr. Bunes
​                  Øyvind Nitter
​                  Jan Yttredal
                  Liv SkjønbergSverre Olav Svarstad.

Messefond.
2 forslag der møtelyden gjekk, etter noko diskusjon, for det enklaste frå Øyvind Nitter.Dette skal vaskast før me sender det ut til medlemmene.

Kasserar Arne Oftedal orienterte og rydda opp i ymse kontoar.
​Stoda for klubben er god.
ref Jan

Referat frå klubbmøte onsdag den 30. november 2016.

 ​3-min v/ Rolf Reitan. Morosamt resyme av første og siste tur med Aeroflot.
​  Yrkesforedrag v/ Liv Skjønberg.
  Liv tok oss med på ei spennande reis frå barndom og oppvekst i Uskedalen. Vidare gymnas og lærarskule på Stord og lærarjobb
​  på Hystad skule, der ho no er rektor.
  ref Jan

Referat frå klubbmøte onsdag den 2.november 2016

President Hanne ynskte velkomen til årsmøtet.
1. Innkalling. Godkjent.
2. Rekneskap.
​Arne orienterte. Noko diskusjon som alltid når det gjeld tal.
​Alle spørsmål skal svarast på 7.12.2016.
3. Val.
Det vart nominasjon. Valet vert 7.12.2016.
4. Nye klubbvedtekter.
​Jostein O orienterte. Nils er språkvaskar fram til endeleg vedtak 7.12.2016.
5. Rekruttering.
Ny komite: Olav, Haakon Frode, Bjørn og Arne O.
​Eventuelle prosjekt:
​-Gapahuk ved Hauglandskvedno. Kan speidarane vera med her mot eit lite vederlag?
​- Rydding langs Vikabekkjen. Skal dette takast oppat?


Ref. Jan

Referat frå klubbmøte onsdag den 26.oktober 2016.

​GUVERNØRBESØK: Tore Rykkel.
​-formøte m styret, komiteleiarar pluss Trygve, Jostein O, Geirmund og Robert.
​Nyttig og godt møte. 
Klubbmøte.
President Hanne ynskte velkomen og gav ordet til guvernør Tore Rykkel.
Han fortalde levande og engasjert om liv og lagnad i distrikt 2250.
Viktige arb.område i Rotary
-polioplusss
-vatn
​-utdanning
-Rotary Foudation
​-10.000 Happy Birthdays
-dugnadsånda
​Ein vellukka kveld vart avslutta med nydeleg gryterett i restauranten på Grand.

Ref. Jan

Referat frå komitèleiarmøte 28. september kl. 19.15.

Desse møtte: Sverre Olav, Per Inge, Jostein Ø., Robert og President Hanne

1. Presidenten informerer om tema for året 2016-2017. Fokus på born og unge. Ønske om at klubben startar eit meir langsiktig prosjekt i lokalmiljøet. Ho ynskjer at alle tek det med seg inn i komitèane sine og kjem med framlegg som klubben kan jobbe med. Dette kan bli tema på Årsmøtet. Fint om ein då har fleire alternativ.

Guvernørbesøk
: onsdag 26.oktober. Møte med komitè-leiarane og styret kl.17.15 (kom gjerne litt før). Alle får nokre minutt kvar til å informere om komitèen sitt arbeid, prosjekter me nett har avslutta og prosjekter og program me jobbar på med. Hanne lager tidsplan for møtet.
(Sjå invitasjon sendt på mail frå Guvernøren)

2. Kvar leiar presenterte tankar om arbeidet i dette året.

Programkomitèen ved Sverre Olav
Programkomitèen har jobba godt og mange av møta har no fullt program. Fram mot jul er det 2 møter som ikkje har fastsett program.. Dette vert det jobba med. Etter nyttår er det også program for mange av møta. Me har mykje å glede oss til.
Jens/Sverre Olav: Det kom fram at Lutefiskmøtet må flytte frå første til andre onsdagen i desember for å hindre at det kolliderer me Inner Wheel sitt julemøte.
Hanne kontaktar prest for andakt til julemøtet.

Fest og kameratskap ved Jens og Nils
Jens informerer: Juletrefesten er lagt til 28. desember, mulig den må flyttast om hotellet stenger i jula.
Jens vil undersøke dette.
Jens foreslår å lage eit songhefte for klubben.
Det kan inspirera til å syngje litt på møta våre. Jens får støtte til å lage songhefte.(Kan du ta med nokre julesongar i heftet også?)
Guvernørbesøk: Kveldsmat for Guvernøren og klubben i matsalen på Grand kl. 19.30. Jens sjekkar pris. Me treng bindande påmelding.
Charterfest vert 10. Februar om det er ledig på Fjellstova. Jens sjekkar og bestiller.
Jens lager eit lite budsjett for komitèen.

Service og prosjekt ved Jostein Ø
Der er ok ved Hauglandskvedno no fortel Jostein, ny bålpanne er også på plass. Dersom noko skal reparerast inne i ”Kvedno” må vårt bidrag bli meir av økonomisk karakter, då arbeidet vil krevje kyndig handverk. Komiteen kan finne forslag til prosjekt som klubben kan jobbe med.(sjå over).

Mentorgruppa ved Kurt

Kurt har meld fråfall. Jostein skulle informere i hans stad, men har også meldt fråfall.Internasjonal komitè ved Per Inge 

Sommarcamp 2016 vart svært vellukka. Me har fått gode tilbakemeldingar frå dei unge som besøkte oss. Per Inge lagar oversikt over økonomien. Det er enno ikkje avgjort kor mykje pengar me får refundert frå distriktet.
Rotarygolf Norden er avlyst, Per Inge vil ta kontakt med Geirmund for å få lagt inn ei avlysing på Web-sida.

Utdanningsmessa ved Robert
Robert informerer om møtet han skal ha møte med skulane torsdag i neste veke. Han informerer om ynskje av nye sponsorar. Han appellerer til klubben og komitéleiarane  om å legge inn informasjon om våre aktivitetar i messeavisa. Presidenten skal også ha eit innlegg i avisa.  Robert har gjort avtale med elevklasse på vidaregåande om hjelp til rigging i hallen. Dette er til stor hjelp. Dei får økonomisk kompensasjon.

IT ved Geirmund
Geirmund møtte ikkje.

Vedtekter ved Jostein O
Jostein har meldt fråfall.


Referent Hanne


Referat frå klubbmøte onsdag 10.08. 2016.

26 medl. møtte.
Vår nye president, Hanne Robbestad, ynskte alle frammøtte hjarteleg velkommen til nytt rotaryår​.


Artig 3min v/Jens om den bortkomne svitsen og kva det medførte resten av sommaren.


-Hanne orienterte kort om haustprogrammet, som ser spanande ut.


-Pga Bodils sjukdom snakka Hanne litt om budsjettet, noko me kjem tilbake til.


-Gjennomgang av komiteane.


-Per Inge orienterte om sommarcamp 23.08-25.08 2016 på Stord og programmet


-Diskusjon ang. rekruttering​​​​​​​. Kva kan me gjere her? Tidspunkt for møta? Erstatning av dei tørre kjeksa i ny og ne? Kan Kurt sin komite koma med gode innspel? Korleis er frammøtet hos andre klubbar


Møtet slutt 19.17.


Jan Eldøy​

SekretærReferat frå møte Stord Rotaryklubb onsdag den 08. juni 2016

Stord Rotaryklubb hadde denne vakre sumardagen lagt møtet til Stord Brannstasjon.

25 medlemmer møtte opp.

Brannkonstabel Jan Tore Brüchner som har vore tilsett i Stord Brannstasjon sidan 1997 gav oss ei  interessant innføring i Stord Brannstasjon -  oppgåver og organisasjon.

Lover og forskrifter er grunnlag for oppgåvene som Stord Brannvesen har. Brannsjef i Stord Brannvesen er Børge Presthaug

Å bil brannmann er ofte ein gutedraum og sjølv for rotarymedlemmer i vaksen alder ligg der ein viss mystikk og spaning over yrket. 

Den nye brannbilen var eit «Drågplaster» for medlemmene. Bilen som kosta over 6 mill supplerer bilparken til brannvesenet på ein flott måte.

Brannvesenet i Stord Kommune har samarbeidsavtale med Fitjar Kommune. Brannvesenet er organisasjonsmessig delt i ei førebyggande avdeling ca.5 årsverk og beredskapsavedeling – 28 (Leirvik) og 8 (Sagvåg).

Takk til Jan Tore Brüchner for fin gjennomgang.

Info:

Neste møte er sumarmøte og avreis frå haldeplassen /Grand Hotell er kl. 18.00. Vel møtt

Øyvind Nitter/Skrivar/Sekretær


Referat frå Stord Rotaryklubb sitt medlemsmøte 01.06.2106


26 frammøtte denne kvelden fekk ei underhaldande stund.

3 minuttar:

Ole Grov underheldt oss me ord og uttrykk knytta til kroppen vår. Her er mykje å ausa av så bokstaveleg tala gjeld det om å «halda hovudet kaldt.»

Ole sine 3 minuttar var i sanning ei underhaldande stund. Ole starta med hovudet og gradvis gjekk han nedover på kroppen.  Denne gongen stoppa han ved navlen. Framhald lågare ned ser medlemmene fram til.

Hovudtema:

Hovudtema denne kvelden sto Rektor i Stord Kulturskule Anne Lene Østvold Jordåen for. Me fekk ei flott innføring i kva som rører seg på kulturområdet relatert til Stord Kulturskule. 40 år i år. 661 elevar – alle er elevar på friviljug basis. Skulen underviser i mange ulike displinar/kulturområder Dans, Drama, Instrument og Song, Orkester/kor, Drama og Teater. Maling og teikning.

14 årsverk (lærarar + 1,3 administrasjonsstilling) er knytta til skulen.  Kommunalt tilskot er på 6,9 mill for 2016. Elevane betalar sjølve 1760 kroner pr. semester.

Anne Lene Østvold Jordåen engasjerte rotaryanarane på ein framifrå måte denne kvelden.

No veit me alle mykje meir om kva kulturskulen driv med – og aktivitetsbreidda er imponerande.  Takk for flott foredrag.

Infosaker:

·        Neste onsdag møter me kl. 18.00 på Stord Brannstasjon, Vabakken. Ny brannbil står på programmet.

·        Full buss – 56 stk er påmeldt til sumarturen 15.06.  som startar kl. 18.00 PRESIS frå haldeplassen ved Grand Hotell.

Møtet slutta med vinlotteri denne gongen og.


Øyvind Nitter Skrivar/Sekretær


Referat frå Stord Rotaryklubb sitt medlemsmøte 25.mai 2016


Det møtte 22 medlemmer.

De var eit møte som gjekk under nemninga « PRATEMØTE» og medlemmene levde opp til nemninga ettersom medlemmene sessa seg rundt borda og prata om laust og fast.

Hovudtema:

Om det var «Pratemøte» så hadde bursdagsbarnet Robert Halleraker likevel ei strukturert,  flott og velførebudd orientering om Utdanningsmessa Anno 2016. Rekneskapen er no godkjent av revisor og ber bod om at drifta er under god kontroll!


Neste år vert messa lagt til 25. og 26 januar.  Klubbmedlemmene arbeider kvart år ca. 1000 timar dugnad i samband med messa. Neste år kan dette verta mindre ettersom idrettslinja ved Stord Vidaregåande vil gjera deler av den fysiske jobben mot å få tilskot til reisekasse.  Stord  Inner Wheel er aktive medspelar når det gjeld kiosk og kantinedrift under messa. Neste år får SIW totalansvar for den delen av messearrangementet.  Utdanningsstipendet 2017 vil verta auka med 10.000 kroner som Stord Rotaryklubb vil dekka. Det gode samarbeidet med SKL held fram når det gjeld stipendet og SKL skyt pr. tradisjon til 25.000 kroner slik at stipendet i 2017 vert 35.000 kroner.

Messa vil i 2017 framstå med forsterka miljø-/grøn profil.

3 minuttar:

Torgils Engevik hadde 3 minuttar innlegget denne kvelden. Han tok utgangspunkt i E- 39 og prosjektarbeidet for å gjera denne ferjefri.

Torgils stilte spørsmål med kvalitetssikring når det gjaldt bruprosjekt og viste til mange ulukker som etter hans meining vitnar om manglande finkjensle for tal i kontrollfunksjonen. Torgils meinte at me må venta med bru over Bjørnefjorden til ein er trygg på teknologien.  Uansett så vert ikkje bruprosjektet realisert i «vår tid».

Infosaker:

·        Jostein Osnes orienterte om arbeidet med vedtektsendringar for klubben. Jostein meinte at «vedtektsgruppa» / Jostein, Olav, Trygve og Sverre ville kunna leggja fram framlegg før eller etter sumarferien.
Innkomande president Hanne Robbestad orienterte om Sumarturen - som går av stabelen 15. juni. God deltaking. Buss frå Grand haldeplassen kl. 18.00. Ta med «greie pengar»/250 pr. pers. slik at oppgjeret skjer utan byråkrati.


Møtet slutta som vanleg med vinlotteri.


Øyvind Nitter/Skrivar/Sekretær


Referat frå Stord Rotaryklubb onsdag 18.mai 2016.


Det møtte ca 20 medlemmer som køyrte i «kortesje» til miljøstasjonen i Fitjar.


Der vart medlemmene møtt av administrasjonen i Sim som sikra at dette vart eit svært interessant møte med eit moderne miljøverk.


SIM er eit suksessfylt samarbeidsprosjekt mellom 7 ulike kommunar: Fitjar, Stord, Austevoll, Sveio, Kvinnherad, Tysnes og Bømlo.


Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) driv avfallshandsaming for kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes, til saman 58 000 innbyggjarar. SIM driv sju miljøsentralar, omlastehall, komposteringsanlegg og deponi. Hovud-kontoret ligg i Svartasmoget i Fitjar kommune. Selskapet har 20 tilsette. Årsomsetninga er om lag 100mill. kr. 


SIM har over 20 vellukka driftsår bak seg og har gode tilbakemeldingar frå brukarar i heile Sunnhordland.


Renovasjon og resirkulering er nøkkelord i tida og SIM er eit godt døme på eit effektivt samarbeid mellom sjølvstendige kommunar. (verd å merka seg i desse tider…)


P.g.a. reisefråvær for referenten er dette referatet bygd på info frå deltakarar


Øyvind Nitter/Skrivar /Sekretær


Referat frå Stord Rotaryklubb medlemsmøte onsdag 11. mai 2016

Møtet var i kantina/kunnskapshuset. Nytt lokale for denne kvelden grunna streik i hotel og restaurant næringa.

Det møtte 20 medlemmer denne varme sumarkvelden.

Infosaker:

·        Per Inge Sætrevik minner igjen om innkvarteringsbehov /Youth Camp 12 stk / 2 netter 23.08-25.08.2016. Me treng fleire vertar.

·        Per Olav Hystad minner om neste møte- onsdag 18.mai. Då møter me på Grand kl. 17.30 for transport til Sim Fitjar.

3 minuttar:


Jonas Meyer Eldøy delte sine refleksjonar rundt Sunnhordland som ei naturleg eining. Me må halda saman i Sunnhordland og i fellesskap arbeida for robuste einingar. (les kommunar)

Hovudtema:

Gerda Sagenes Øen var kveldens inspirator med utgangspunkt Stord Fitjar Turlag. Gerda er leiar i turlaget på 3. året og ho er rett dame på rett plass. Det er utruleg kva turlaget presterer og får til.

·        Tårnet Stovegolvet

·        Gapahukar i fleirtal

·        Lundarstøl

·        Opptur

·        Turmål 28 stk i Sunnhordland

·        Sherpastien Fossabrekko

·        8 topp turen

·        Barnas turlag

·        Seniorgruppa

·        Turar i inn og utland

·        ++eit utal av andre aktivitetar/ aktivitetar i fleng.

·        Imponerande

Turlaget på Stordøya tel no 1057 medlemmer. 200 av desse er komne til siste 2 åra.

Gerda reknar med at storprosjektet Sherpastien vil vera klar til innviing i august. Budsjett: 1, 7 mill…og pengar er på plass eller ligg in løypa!!!!

Rotaryanarane fekk denne kvelden demonstrert kva entusiasme og organisasjonstalent kan gjera i eit lag som er i stadig utvikling

Det står respekt av Stord Fitjar Turlag!

Møtet slutta som vanleg med vinlotteriet.


Øyvind Nitter/Skrivar/Sekretær


Referat frå medlemsmøte i Stord Rotaryklubb onsdag 27.april 2016.

 

Det møtte 29 medlemmer denne kvelden.

 

Minneord:

Mangeårig rotarymedlem Harald Tveit er gått bort. Han vil bli djupt sakna i klubben. Harald etterlet seg eit minne fullt av smil og varme. Tankane våre går no til Sylvi og familie som har mista ein kjær ektemann og familiefar. President Håkon Frode Særsten bar fram minneord og lyste fred over Harald sitt gode minne med eitt minutt stilla.

Infosaker:

Per Inge Sætrevik minna igjen om ungdomstreffet 23 - 25. august.  Me treng husvære for 12 personar. Liste for påmelding vart sendt rundt.

3 minutter:

Jan Eldøy hadde 3 minutt og tok for seg: Tema: Barneborn og replikkar. Jan fekk forsamlinga til å både smila og le. Flott levert av Jan (som vanleg).